Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Regeling Nevenwerkzaamheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Nevenwerkzaamheden
CiteertitelRegeling Nevenwerkzaamheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, artikel 125
 2. Gemeentewet, artikel 160
 3. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 15:1e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201212-02-2016Wijziging artikel 3 lid 1

21-06-2011

P&O Nieuws, jaargang 7, nr. 2

11.0024807
11-10-200824-01-2012Nieuw

02-09-2008

P&O Nieuws, jaargang 3, nr. 11

H.08.00605

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Nevenwerkzaamheden

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op het gestelde in de Ambtenarenwet, Gemeentewet en artikel 15:1e Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) inzake nevenwerkzaamheden;

mede gelet op de wens in het kader van ambtelijke integriteit de registratie, melding en uitoefening van nevenwerkzaamheden te protocolleren;

rekening houdend met het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet;

gehoord de Ondernemingsraad;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

 

Regeling nevenwerkzaamheden

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Medewerker:  de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente werkzaamheden verrichten.

 • 2.

  Nevenwerkzaamheden: alle werkzaamheden die, betaald of onbetaald, binnen of buiten de gemeente worden verricht door de medewerker en die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

 • 3.

  Registratie: de registratie van nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15:1e lid 2 van de CAR.

 • 4.

  Openbaarmaking: de openbaarmaking van nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15:1e lid 4 van de CAR.

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

 • 1.

  Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1e lid 3 van de CAR verboden nevenwerkzaamheden te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 • 2.

  De medewerker maakt melding van de nevenwerkzaamheden op grond van artikel 15:1e, lid 1 van de CAR via de afdeling P&O Advies

 • 3.

  De medewerker dient de beëindiging van de nevenwerkzaamheden schriftelijk te melden aan het college.

Artikel 3 Openbaar maken nevenfuncties

 • 1.

  Van medewerkers werkzaam in de volgende functies worden de nevenwerkzaamheden openbaar gemaakt:

  • -

   Gemeentesecretaris/algemeen directeur

  • -

   Clustermanager

  • -

   Afdelingsmanager A

  • -

   Commandant van de brandweer

  • -

   Projectmanager A

 • 2.

  De volgende gegevens worden openbaar gemaakt:

  • -

   De hoofdfunctie van de medewerker

  • -

   De nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst raken

  • -

   De organisatie/instantie waar de nevenwerkzaamheden worden vervuld

  • -

   De eventuele aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen

  • -

   De ingangsdatum van de nevenwerkzaamheden

 • 3.

  De volgende gegevens worden in ieder geval niet openbaar gemaakt:

  Persoonsnaam van de medewerker.

Artikel 4 Registratie en openbaarmaking

 • 1.

  De registratie van nevenwerkzaamheden geschiedt door middel van opname van de actuele gegevens in een overzicht. Dit overzicht wordt alleen intern beschikbaar gesteld. In deze registratie wordt naast de gegevens zoals genoemd in artikel 3, lid 2 de persoonsnaam van de medewerker wel vermeld.

 • 2.

  Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden van de in artikel 3, lid 1 genoemde functies gebeurd door plaatsing van een actuele opgave op Internet.

 • 3.

  Het onderdeel P&O advies verzorgt de registratie, de interne publicatie en de openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden.

Artikel 5 Besluit college

 • 1.

  Indien het college van mening is dat de geregistreerde nevenwerkzaamheden in strijd zijn met artikel 15:1e CAR ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent een verbod op deze nevenwerkzaamheden.

 • 2.

  De medewerker beëindigt met onmiddellijke ingang de nevenwerkzaamheden.

 • 3.

  Het college kan de nevenwerkzaamheden alleen verbieden indien door het verrichten van de werkzaamheden of het uitoefenen van het bedrijf de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd.

 • 4.

  Het college kan in plaats van het gestelde in lid 1 nadere afspraken maken met de medewerker of beperkingen opleggen aan de medewerker, zodanig dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling zich niet meer voordoet.

 • 5.

  Bij voorgezette vervulling van verboden nevenwerkzaamheden kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling nevenwerkzaamheden Gemeente Hoogeveen”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de dag nadat het besluit bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 september 2008.

 

De secretaris,                           De burgemeester,