Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 61a, 61c, 82 en 86

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-201106-12-2011Nieuwe regeling

10-05-2011

Breeduit, 19-05-2011

10-05-2011, volgnr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING VERTROUWENSCOMMISSIE HERBENOEMING BURGEMEESTER 2011

De raad van de gemeente Smallingerland

 

gelezen de brief van de Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân van 4 april 2011 kenmerk KAB 00948272

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium;

 

gelet op het bepaalde in artikel 61a, 61c, 82 en 86 van de Gemeentewet,

alsmede de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, betreffende de procedure bij herbenoemingen van burgemeesters;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de

 

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • 2.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 3.

  Commissaris: de Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân;

 • 4.

  Raad: de raad van de gemeente Smallingerland;

 • 5.

  Aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van onder meer de profielschets en de daaraan gerelateerde functioneringsgesprekken.

 • 3.

  De commissie kan, na afstemming met de burgemeester, aanvullende eisen stellen ten aanzien van rol en functie van de burgemeester in de nieuwe benoemingsperiode.

 • 4.

  Alvorens het verslag aan de Raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester.

 • 5.

  De commissie brengt over haar oordeel een schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de Raad, de burgemeester en aan de Commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de Raad, zijn zienswijze over het verslag geven. Het verslag wordt voorzien van een concept-aanbeveling;

 • 6.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001, in acht.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden: - de heer de Groot - de heer van der Leck - de heer van der Meulen - de heer de Vries

 • 2.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter

 • 3.

  De griffier of zijn plaatsvervanger fungeert als secretaris van de commissie.

Artikel 4 Werkwijze en geheimhouding

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als zij noodzakelijk acht;

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten;

 • 3.

  De commissie hoort in vertrouwelijkheid de fractievoorzitters, de loco burgemeester en de gemeentesecretaris;

 • 4.

  Over het besprokene, de overgelegde stukken, het overleg met de burgemeester, de fractievoorzitters, de loco burgemeester, de gemeentesecretaris en eventueel de Commissaris van de Koningin, bewaren de voorzitter, leden en de griffier en zijn plaatsvervanger strikte geheimhouding. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht;

 • 5.

  De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en besluit niet over het in artikel 2, lid 2 bedoelde oordeel indien niet meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is;

 • 2.

  Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen;

 • 3.

  Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend;

 • 4.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Ontbinden van commissie

De commissie is van rechtswege ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de Raad.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester';

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2011

de griffier, de voorzitter,