Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen
CiteertitelTelecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Telecommunicatiewet, artikel 5.4, vierde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-200822-06-2011Nieuwe regeling

21-04-2008

KernPUNTEN, 2008-05-06

2008-03-18, nummer 29

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2008, nummer 29;

 

overwegende dat op grond van artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet regels worden vastgesteld inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: de Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk als bedoeld in communicatienetwerk: artikel 1.1, onder h, van de wet;

 • c.

  kabels: kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de wet;

 • d.

  d.voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en kabels;

 • e.

  openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder aa, van de wet;

 • f.

  aanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

 • g.

  werkzaamheden:

  • -

   werkzaamheden in verband met de aanleg,

  • -

   instandhouding en opruiming van kabels tendienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

 • h.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

 • i.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • j.

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet;

 • k.

  instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, onder b, van de wet;

 • l.

  huisaansluiting:

  -het gedeelte van een kabel dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet;

 • m.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

  • -

   het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen;

  • -

   reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van minder dan drie meter en niet vallend onder artikel 3 eerste lid;

  • -

   het maken van huisaansluitingen.

Artikel 2 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor de aanvang aan het college.

 • 2.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden.

Artikel 3 Ernstige belemmeringen en storingen

Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de

communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet volstaat de aanbieder met een melding

voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt achteraf zo spoedig mogelijk

melding van de werkzaamheden aan een daartoe gemachtigde ambtenaar.

Artikel 4 Gegevensverstrekking

 • 1.

  Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert.

  • b.

   een opgave van het aantal kabels en/of buizen dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;

  • c.

   een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • d.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -

    1e een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) tekeningen en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;

   • -

    2e een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;

   • -

    3e een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;

   • -

    4ede doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot;

   • -

    5e de opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan;

   • -

    6e naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;

   • -

    7e de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

   • -

    8e de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;

   • -

    9e alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4 leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen;

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen aan de gegevens die bij de melding worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 5 Aanvullende verplichtingen

 • 1.

  De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen.

 • 2.

  Op het moment van de oplevering van de werkzaamheden is de aanbieder op verzoek van het college verplicht gegevens omtrent de ligging van zijn kabels te verstrekken en een overzicht te geven van de niet in gebruik zijnde kabels.

 • 3.

  De aanbieder is verplicht om voldoende en deugdelijke bebording en wegafzettingen volgens CROW 96b aan te brengen.

Artikel 6 Beslistermijn en aanhouding

 • 1.

  Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet milieubeheer of een kapvergunning is vereist.

Artikel 7 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Het instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van zes maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen twee maanden na aanvang van de werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • 3.

  Indien binnen één jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 4.

  Aan herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen.

Artikel 8 (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

 • 1.

  Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2.

  Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4.

  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12, van de wet.

Artikel 9 Overdracht voorzieningen

Indien kabels en beschermingswerken worden overgedragen aan een nieuwe aanbieder draagt deze zorg voor een voldoende, algemene registratie van zijn kabels; melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) wordt als voldoende aangemerkt.

Artikel 10 Melding wijziging voorzieningen

De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2008.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 21 april 2008.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

Artikel 3 Ernstige belemmeringen en storingen

Artikel 4 Gegevensverstrekking

Artikel 5 Aanvullende verplichtingen

Artikel 6 Beslistermijn en aanhouding

Artikel 7 Voorschriften en beperkingen bij instemming

Artikel 8 (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

Artikel 9 Overdracht voorzieningen

Artikel 10 Melding wijziging voorzieningen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Artikel 12 Citeerartikel