Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Dalfsen (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 96 en artikel 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

GBA privacyreglement gemeente Dalfsen

Beheersregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Dalfsen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-200827-09-2014Nieuwe regeling

24-09-2007

KernPUNTEN, 2008-04-15

2007-09-04, nummer 785

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2007, nummer 785;

 

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

overwegende dat de gemeente dient te beschikken over een actuele verordening op het GBA;

 

gelet op de wettelijke verplichte GBA-audit die in het vierde kwartaal van 2007 wordt uitgevoerd;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Dalfsen”

Artikel 1
 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 25 november 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Dalfsen (Verordening GBA).

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 september 2007.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Inhoudsopgave

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5