Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landgraaf

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 (legesverordening 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandgraaf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011 (legesverordening 2011)
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, lid 2 aanhef en onderdeel h. Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201101-04-201101-01-2012nieuwe regeling

31-03-2011

Landgraaf Aktueel, 27 april 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 (Legesverordening 2011).

De raad van de gemeente Landgraaf;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 februari 2011;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

(Legesverordening 2011).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  beschikkingen, gevraagd door instellingen van weldadigheid en godsdienstige instellingen, instellingen van algemeen nut en andere hiermede gelijk te stellen instellingen.

  Onder beschikkingen gevraagd door instellingen van algemeen nut worden tevens verstaan:

  • -

   beschikkingen gevraagd door vrijwilligers van instellingen van algemeen nut welke zich bezig houden met natuurbeheer;

  • -

   beschikkingen gevraagd door vrijwilligers van instellingen van algemeen nut welke zich bezig houden met het verwijderen van afval, dan wel het verwijderen van hout in de buitengebieden;

  • -

   beschikkingen gevraagd door medewerkers van de gemeente Landgraaf welke controlerende en uitvoerende werkzaamheden uitvoeren;

 • d.

  het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag aangevraagd door vrijwilligers van instellingen van algemeen nut, welke zich bezig houden met jeugd, jongeren, gehandicapten en senioren.

 • e.

  de afgifte van stukken, benodigd voor de ontvangst van pensioenen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging;

 • f.

  een niet getekend bewijs van inschrijving in het geboorteregister, af te geven bij de geboorte-aangifte;

 • g.

  de afgifte van stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • h.

  de afgifte van stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken, die ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven;

 • i.

  beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften;

 • j.

  inlichtingen die op verzoek worden verstrekt aan vertegenwoordigers van vreemde mogendheden, uitgezonderd die bedoeld zijn in hoofdstuk 10 van de tarieflijst;

 • k.

  stukken, nasporingen en inlichtingen, uitgezonderd die bedoeld zijn in hoofdstuk 10 van de tarieflijst, gevraagd als zodanig door openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor de diensten door hen in het openbaar verzocht; met deze stukken worden niet bedoeld beschikkingen c.q. vergunningen, welke worden afgegeven in het belang van de milieuwetgeving;

 • l.

  het verlenen van maximaal 4 ontheffingen per huwelijk inzake inrij-/parkeerverbod Raadhuisplein bij huwelijkssluiting in het raadhuis.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

   • a.

    mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

   • b.

    schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht
 • 1.

  De ‘Legesverordening 2011’ van 10 november 2010, wordt ingetrokken met ingang 1 april 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) en de onderdelen 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3 (aanlegvergunning) en 5.13 (kapvergunning) van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat:

  a.dit hoofdstuk en deze onderdelen van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  • 1.

   die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

  • 2.

   waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De op artikel 9 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 10 van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding
 • 1.

  De “Legesverordening 2011” van 10 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 april 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 31 maart 2011.

De voorzitter, De griffier,

Tarieventabel leges 2011 behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel

 

Titel 1    Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1   Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2   Reisdocumenten

Hoofdstuk 3   Rijbewijzen

Hoofdstuk 4   Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5   Verstrekkingen uit het Kiezersregister (niet van toepassing)

Hoofdstuk 6   Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7   Bestuursstukken

Hoofdstuk 8   Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9   Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (niet van toepassing)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (niet van toepassing)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2    Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1   Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2   Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3   Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4   Vermindering

Hoofdstuk 5   Teruggaaf

Hoofdstuk 6   Vervallen

Hoofdstuk 7   Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8   Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9   Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3    Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1   Horeca

Hoofdstuk 2   Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3   Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4   Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5   Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6   Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7   In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1    Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of  registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1

Iedere werkdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur, met uitzondering van de verplichte kosteloze huwelijken en partnerschappen op maandag om 10.00 uur en 10.30 uur

139,85

1.1.1.2

Vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

181,60

1.1.1.3

Zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 16.30 uur

335,80

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

 

 

1.1.2.1

Iedere werkdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur, met uitzondering van de verplichte kosteloze huwelijken op maandag om 10.00 uur en 10.30 uur

139,85

1.1.2.2

Vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

181,60

1.1.2.3

Zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 16.30 uur

335,80

1.1.3

Bij huwelijken en partnerschappen op tijdstippen die buiten de in 1.1.1 tot en met 1.1.2.3 vermelde tijden vallen, wordt een toeslag op de van toepassing zijnde leges in rekening gebracht van

83,85

1.1.4

Bij huwelijken en partnerschappen in andere locaties dan het raadhuis van de gemeente Landgraaf wordt een toeslag op de van toepassing zijnde leges in rekening gebracht van

112,55

1.1.5

Voor een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als lokethandeling en zonder enig decorum, anders dan op de uren die door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen als kosteloze uren, bedraagt het tarief

36,15

1.1.6

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

71,95

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

17,35

1.1.7.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

31,15

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,90

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.10

Indien één of meer, op grond van artikel 63, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, verplicht aanwezige getuigen bij een huwelijk of een  geregistreerd partnerschap ter beschikking wordt gesteld van gemeentewege, bedraagt het tarief hiervoor per getuige:

35,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 

 

52,00

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

 

 58,00

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

52,00

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

 

 

9,20

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

 

 

21,50

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

 

 9,20

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

 

43,50

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

 

45,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

 

21,40

 

Indien de aanvraag dient ter verkrijging van een reisdocument als genoemd onder 1.2.1.1 t/m 1.2.1.3 en 1.2.1.7 en 1.2.1.8, er sprake is van vermissing van één van de eerder verstrekte reisdocumenten en identificatie van de aanvrager op grond van een ander geldig Nederlands reisdocument niet mogelijk is, wordt in verband met uit te voeren extra werkzaamheden het tarief onder 1.2.1.1 t/m 1.2.1.3 en 1.2.1.7 en 1.2.1.8 (al dan niet verhoogd met de tarieven onder 1.2.2 t/m 1.2.4) verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

 26,95

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

40,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

33,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan de balie

7,05

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijk ingediende aanvraag, niet de aanvrager zelf betreffende:

 

 

 

 

1.4.3.1

tot het schriftelijk verstrekken van gegevens per verstrekking

8,60

1.4.4

Ingevolge het bepaalde in artikel 6, vijfde, zesde en zevende lid van het Besluit GBA bedraagt de vergoeding:

 

 

 

Voor het schriftelijk verstrekken van gegevens aan een afnemer of een bijzondere derde, per verstrekking het tarief zoals dat is vastgesteld bij regeling door de minister (art 37a, lid 2 Regeling GBA)

 

 

 

Voor gegevensverstrekking aan afnemers via alternatieve media of voor afstemmingsberichten, per verstrekking het tarief zoals dat is vastgesteld bij regeling door de minister (art 37a, lid 1 Regeling GBA)

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

8,90

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (niet van toepassing)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

86,50

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

86,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

 

 

 

of een gedeelte daarvan

0,80

 

met een minimum van

1,40

1.7.2.1.2

een kopie van de DVD of CD van een raadsvergadering

14,35

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

80,20

1.7.2.2.2

op de verslagen, agenda en bijbehorende stukken van de vergaderingen van een raadscommissie

 

73,20

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad, per bladzijde of een gedeelte daarvan

 

0,80

 

met een minimum van

1,40

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

 

115,20

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

34,50

1.7.4.2

een afschrift van de Bouwverordening

42,90

1.7.4.2.1

een afschrift van de toelichting op de Bouwverordening

88,15

1.7.4.3

een afschrift van de marktverordening

8,60

1.7.4.4

een afschrift van een andere niet onder 1.7.4.1 tot en met 1.7.4.3 genoemde verordening

 

11,70

1.7.4.5

aanvullingen van de onder 1.7.4.1 tot en met 1.7.4.4 genoemde verordeningen, per bladzijde of gedeelte daarvan

 

1,40

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kadastrale informatie:

 

 

1.8.1.1

over het perceel, gegevens over de rechthebbende

6,25

1.8.1.2

over hypotheken per perceel

6,25

1.8.1.3

voor het verstrekken van schriftelijke informatie en/of gewaarmerkte uittreksels uit het register Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB), per perceel

 

 

9,10

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kaarteninformatie:

 

 

1.8.2.1

voor weergave van ligging van een kadastraal perceel op A4-formaat

6,25

1.8.3

Het tarief bedraagt:

 

 

1.8.3.1

voor het verstrekken van een uittreksel in A4-formaat uit de kadastrale plans

 

6,25

1.8.4

Het tarief bedraagt:

 

 

1.8.4.1

voor het verstrekken van overige digitale grafische informatie in digitale vorm, per megabyte,

 

269,35

1.8.4.1.1

vermeerderd met een bedrag per manuur of gedeelte daarvan

met een minimum van

81,95

27,30

1.8.4.2

voor het verstrekken van een kopie van een luchtfoto:

 

 

1.8.4.2.1

luchtfoto digitaal, in kleur, afmeting gebied 500 x 250:

 

 

1.8.4.2.1.1

bij afname van 1-5 bestanden, per stuk

141,15

1.8.4.2.1.2

bij afname van 6-10 bestanden, per stuk

100,80

1.8.4.2.1.3

bij afname van 11-20 bestanden, per stuk

80,70

1.8.4.2.1.4

bij afname van meer dan 20 bestanden, per stuk

60,35

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van RD-coördinaten en NAP-hoogtepunten:

 

 

1.8.5.1

analoog: RD-coördinaten, inclusief aanmeetschets, per stuk

14,35

1.8.5.2

analoog: NAP-hoogtepunten, per stuk

5,75

1.8.5.3

Het tarief bedraagt voor het genereren van informatie uit digitale bestanden of het opslaan van digitale informatie op enig opslagmedium per manuur of gedeelte daarvan

 

 

81,95

1.8.5.3.1

vermeerderd met plottergebruik (max. A0) per plot

16,70

1.8.5.3.2

vermeerderd met analoge aanlevering (anders dan genoemd onder 1.8.5.1 en 1.8.5.2 (max. A0)

 

 55,85

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, het tarief

zoals dat is vastgesteld door het Ministerie van Justitie voor de

aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

7,05

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,05

 

tot het verkrijgen van een verklaring ten behoeve van het opmaken van een akte van erfrecht

 

14,20

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 8,90

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

1.10.2.1.1

per pagina op A4-formaat

0,25

1.10.2.1.2

per pagina op A3-formaat

0,45

1.10.2.2

een afdruk van een foto die zich in het gemeente archief bevindt, per afdruk (inclusief kosten per manuur):

 

 

1.10.2.2.1

foto van negatief afdruk 9 x 13 (zwart-wit)

2,35

1.10.2.2.2

foto van negatief afdruk 9 x 13 (kleur)

2,30

1.10.2.2.3

foto van negatief afdruk 9 x 15 (zwart-wit)

2,50

1.10.2.2.4

foto van negatief afdruk 9 x 15 (kleur)

2,35

1.10.2.2.5

foto van negatief afdruk 13x 18 (zwart-wit)

3,05

1.10.2.2.6

foto van negatief afdruk 13 x 18 (kleur)

2,90

1.10.2.2.7

foto van negatief afdruk 15 x 20 (zwart-wit)

4,95

1.10.2.2.8

foto van negatief afdruk 15 x 20 (kleur)

3,70

1.10.2.2.9

foto van negatief afdruk 20 x 30 (zwart-wit)

10,15

1.10.2.2.10

foto van negatief afdruk 20 x 30 (kleur)

4,25

1.10.2.2.11

foto van negatief afdruk 30 x 45 (zwart-wit)

13,25

1.10.2.2.12

foto van negatief afdruk 30 x 45 (kleur)

13,65

1.10.2.2.13

foto van foto afdruk 10 x 15

2,70

1.10.2.2.14

foto van foto afdruk 13 x 18

4,65

1.10.2.2.15

foto van foto afdruk 20 x 30

7,75

1.10.2.2.16

foto van foto afdruk 30 x 45

18,45

1.10.2.3

een digitaal bestand van één of meerdere foto’s die zich in het gemeentearchief bevinden, vermeerderd met de hierna genoemde tarieven per foto (inclusief kosten per manuur)

 

 

3,75

1.10.2.3.1

fotoformaat 9 x 13 en 10 x 15, per foto

2,75

1.10.2.3.2

fotoformaat 13 x 18, per foto

3,30

1.10.2.3.3

fotoformaat 20 x 30, per foto

4,85

1.10.2.3.4

fotoformaat 30 x 45, per foto

10,25

1.10.2.4

De tarieven van rubriek 1.10.2.3 worden indien van toepassing verhoogd met de volgende bedragen:

 

 

1.10.2.4.1

voor een digitaal bestand aangeleverd op één diskette

1,05

1.10.2.4.2

voor een digitaal bestand aangeleverd op één cd-rom

2,30

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

 

 

 

32,85

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

 

 

32,85

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (niet van toepassing)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

11,65

 Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

 

56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

23,80

1.16.3

Het tarief bedraagt per mededeling, aangekruist op het door van gemeentewege voorgeschreven formulier, inhoudende de mededeling dat een klein kansspel (kienen), als bedoeld in artikel 7a, van genoemde wet zal worden gehouden:

 

 

 

4,05

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet jo. Artikel 3 van de Telecommunicatieverordening van de gemeente Landgraaf

 

 

 

 

32,85

1.18.1.1

indien met betrekking tot een melding zoals bedoeld in 1.18.1 overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief van 1.18.1 verhoogd met

 

 

 

176,10

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een van de ontheffingen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van de ontheffingen van artikel 25 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (regeling parkeerschijfzone):

 

 

1.19.1.1

met een geldigheidsduur van 1 dag of minder

 

nihil

1.19.1.2

met een geldigheidsduur van ten hoogste een maand en meer dan een dag

 

10,20

1.19.1.3

met een geldigheidsduur van meer dan een maand, maar niet langer dan 6 maanden

 

17,55

1.19.1.4

met een geldigheidsduur van meer dan 6 maanden

34,90

1.19.1.5

 

 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van het bepaalde in art.25 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

 

 

 

 

 

nihil

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

23,85

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

73,55

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een verlenging van of omzetting van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer:

 

 

1.19.3.1.1

op basis van een medische keuring

73,55

1.19.3.1.2

zonder medische keuring

30,40

1.19.4

Voor het in behandeling nemen voor een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit ingevolge artikel 15, eerste en tweede lid jo. Artikel 18 eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994:

 

 

1.19.4.1

voor zeer kleinschalige evenementen, buurt- en wijkniveau

 

nihil

1.19.4.2

ten behoeve van het houden van overige evenementen

85,20

1.19.5

tot het verkrijgen van een ontheffing exceptioneel transport via RDW uitgevoerd

 

 

Rijks-tarief

 

1.19.6.1

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor een ander gebruik van de openbare weg dan de bestemming daarvan

 

 

17,30

1.19.6.2

voor het incidenteel plaatsen van een puincontainer

32,85

1.19.6.3

voor het plaatsen van puincontainers door een bedrijf ex artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

394,35

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.7.1

voor een vergunning voor het aanleggen van een weg, het opbreken van een wegverharding, het graven of spitten in een weg en het aanbrengen van wijzigingen in de aanleg van een weg als bedoeld in artikel 2.1.5.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 32,85

1.19.7.2

voor een vergunning tot het maken of veranderen van een uitweg als bedoeld in artikel 2.1.5.5, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke verordening

 

 

32,85

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening, parkeren groot voertuig

 

 

34,40

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

2,60

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, tekeningen en kaarten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit

0,25

1.20.1.2.2

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

1,05

1.20.1.2.3

indien het betreffende stuk door de persoon zelf gekopieerd wordt

0,20

1.20.1.2.4

per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit

0,45

1.20.1.2.5

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

1,65

1.20.1.2.6

per kopie of lichtdruk op een groter formaat dan A3

9,50

1.20.1.3

een kaart van de gemeente al dan niet voorzien van straatnamen op schaal 1:10.000

 

7,30

1.20.2.

Het tarief bedraagt zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor het verlenen van diensten, per kwartier

 

 

8,90

1.20.3.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van geselecteerde inlichtingen van de gemeente Landgraaf die worden vervaardigd met behulp van de geautomatiseerde systemen:

 

 

 

 

1.20.3.1

voor de eerste selectie

438,84

1.20.3.2

voor een tweede en volgende selectie, per selectie verhoogd met

217,95

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het inzamelen van geld of goederen dan wel aanbieding van intekenlijsten, met een geldigheidsduur variërend van

 

 

 

 

 

1.20.4.1

één dag tot en met één week

9,85

1.20.4.2

langer dan één week tot en met één maand

25,40

1.20.4.3

langer dan één maand tot en met één kwartaal

72,30

1.20.4.4

langer dan één kwartaal tot en met één jaar

217,95

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.6, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (muziek, geluidswagen):

 

 

217,95

1.20.5.1

met een geldigheidsduur van één dag

11,40

1.20.5.2

met een geldigheidsduur van langer dan één dag, maar niet langer dan één week, voor iedere volgende dag

 

5,80

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 5.5.1, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van het verbod tot verbranden van afvalstoffen

 

 

 

 

 

nihil

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5.7.2, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening om te kamperen buiten kampeerterreinen

 

 

 

11,45

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming

 

 

57,60

1.20.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 10 en artikel 148 van de Wegenverkeerswet voor het houden van oriëntatietochten

 

 

11,40

1.20.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een model als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

13,95

1.20.11

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van een register als bedoeld in artikel 2.5.2., eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

21,80

 

 

 

 

 

1.20.12

Reclamevergunning

 

 

1.20.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1. eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor een ander gebruik van de openbare weg dan de bestemming daarvan. In het bijzonder voor het plaatsen van mobiele reclamedragers;

voor het plaatsen van een tijdelijk bord tot verkoop; voor het ophangen van spandoeken dan wel sfeerverlichting; voor het aanbrengen van (licht)reclames anders dan boven gemeentegrond, voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten behoeve van een activiteit welke plaatsvindt binnen de gemeente Landgraaf;

Voor een tijdsduur van maximaal 1 week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,85

1.20.12.2

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1. eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor een ander gebruik van de openbare weg dan de bestemming daarvan, in het bijzonder voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten behoeve van een activiteit welke plaatsvindt buiten de gemeente Landgraaf

 

 

 

 

40,85

 

 

 

 

1.20.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

 32,85

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/conceptaanvraag/welstandsaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

 33,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

136,70

2.3.1.1.1

 

 

 

 

 

 

indien de bouwkosten minder dan € 2500,- bedragen:

 

 

136,70

 

 

vermeerderd met

2,0%

 

van de bouwkosten de € 2.500,00 te boven gaat;

 

 

2.3.1.2

 

Overschrijven omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning

 

€57,90

2.3.1.3

 

 

 

 

Concept aanvraag/welstandsaanvraag

Indien een concept aanvraag/welstandsaanvraag ter advisering wordt voorgelegd aan de welstandscommissie, wordt in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,95

 

 

 

 

 

 2.3.1.4

Welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 €

 33,50

2.3.1.5

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

 

136,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

25%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten -

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

191,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

57,60

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

57,60

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.998,40

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

490,00

 

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

490,00

 

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

490,00

 

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

 

490,00

 

 

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

490,00

 

 2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

490,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

490,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.988,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

490,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

490,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

490,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

 

490,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

490,00

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

179,35

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de vigerende monumentenverordening van de gemeente Landgraaf aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

115,15

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

115,15

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op

een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

 

115,15

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

115,15

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht (alternatief voor vast bedrag)

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

 

 

 

98,60

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

 

 

98,60

 

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

 

 

 

 33,50

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel2.1.5.4 van de Algemene plaatselijke verordeningeen vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

32,85

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel  2.1.5.5van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 32,85

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de vigerende bomenverordening van de gemeente Landgraaf een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

21,60

     

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente,waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.1 van de Algemene plaatselijke verordeningeen vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 

 32,85

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

 

 

 

 32,85

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

 

 

 

 

490,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

 

490,00

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

 

 

490,00

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 32,85

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

 32,85

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

32,85

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

33,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

33,50

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

490,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

490,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Vervallen

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten

 

25%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten

 

30%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

35%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw -, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw -, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1.

 

 

 

Indien de gevraagde omgevingsvergunning wegens onvolledigheid niet verder wordt behandeld

 

 80%

 

 

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 week na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

60% 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan

40% 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw -, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw -, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

2.5.4.

Een bedrag minder dan € 133,35 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.5.5.

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6  Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

136,70

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.998,40

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.998,40

 Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

 

26,90

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

 32,85

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

219,60

3.1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

20,40

3.1.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

47,70

3.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bij kleinschalige evenementen op buurt en wijkniveau

 

nihil

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het vestigen en/of exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.2 eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

219,60

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanleggen / uitbreiden of overigens wijzigen van het terras behorende bij de horeca-inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.2, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, leidend tot wijziging van de vergunning

 

 

 

 

20,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor een verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van het tijdstip van sluiting van een door het publiek toegankelijke inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.2, van de Algemene Plaatselijke Verordening (cafés, restaurants e.d.) per uur verlenging

 

 

 

 

22,40

 

 

 

 

          

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 , eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

 

86,50

3.2.1.2

zeer kleinschalige evenementen, buurt- en wijkniveau zonder commercieel karakter

 

nihil

3.2.1.3

zeer kleinschalige evenementen georganiseerd door organisaties met een commercieel karakter

 

32,85

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

32,85

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3.2 lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening, tot standplaats, met uitzondering van de standplaatsen ingenomen bij een weekmarkt of kermis

 

 

 

11,40

 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

328,60

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

141,20

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (niet van toepassing)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente Landgraaf voor het houden van feesten en evenementen in een tent:

 

 

3.6.1

bij een vloeroppervlakte t/m 100 m2

25,90

3.6.2

bij een vloeroppervlakte van 101 t/m 200m2

51,85

3.6.3

bij een vloeroppervlakte boven 200m2

184,50

 Hoofdstuk 7 Speelgelegenheden artikel 2.3.3.1., tweede lid APV

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.3.1., tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, speelgelegenheden

 

 

60,85

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

32,85