Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Regeling Klokkenluiders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Klokkenluiders
CiteertitelRegeling Klokkenluiders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling klokkenluiders gemeente Heemstede

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200301-01-2019Nieuwe regeling

25-09-2003

Geen

DM 50231

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Klokkenluiders

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ·

  ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a en artikel 1:2, onderdeel a; d; e en f van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Heemstede.

 • ·

  vertrouwenspersoon: functionaris die als zodanig binnen de gemeentelijke organisatie is aangewezen.

 • ·

  meldpunt: een externe commissie of persoon die als zodanig door de gemeenteraad is aangewezen;

 • ·

  bevoegde orgaan:

  • a.

   het college van burgemeester en wethouders voor medewerkers werkzaam bij de ambtelijke organisatie;

  • b.

   de raad voor medewerkers werkzaam bij de griffie;

 • ·

  vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de gemeentelijke organisatie waar de ambtenaar werkzaam is omtrent:

  • a.

   een strafbaar feit;

  • b.

   een schending van regelgeving of beleidsregels;

  • c.

   het misleiden van justitie;

  • d.

   een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of

  • e.

   het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

Interne procedure

Artikel 2. Interne melding

 • 1.

  De ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn direct leidinggevende, diens leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

 • 2.

  De ambtenaar kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het bevoegde orgaan niet bekend te maken. De ambtenaar kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

 • 3.

  De leidinggevende dan wel de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het bevoegde orgaan onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is.

 • 4.

  Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt het bevoegde orgaan onverwijld een onderzoek in.

 • 5.

  Het bevoegde orgaan zendt aan de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop de ambtenaar het vermoeden aan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon heeft gemeld.

Artikel 3. Standpunt

 • 1.

  Het bevoegde orgaan stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon, binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van hun standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand.

 • 2.

  Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het bevoegde orgaan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Het bevoegde orgaan stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis.

Externe procedure

Artikel 4. Het meldpunt

 • 1.

  Het bevoegde orgaan wijst een of meer personen aan die het meldpunt vormt of vormen.

 • 2.

  Het meldpunt heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het bevoegde orgaan daaromtrent te adviseren.

 • 3.

  Indien het meldpunt uit meerdere personen bestaat, is dit altijd een oneven aantal, inclusief de voorzitter. Tevens kunnen in dat geval een secretaris, een plaatsvervangend voorzitter en andere plaatsvervangende leden worden benoemd. Zij beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 5. Melding bij het meldpunt

 • 1.

  De ambtenaar kan het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij het meldpunt, indien:

  • a.

   hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 3;

  • b.

   hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  De ambtenaar kan het meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

Artikel 5a. Rechtstreekse melding bij het meldpunt

In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in weg staan, kan de ambtenaar, in afwijking van de artikelen 2, 3 en 5, eerste lid, het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het meldpunt.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging en onderzoek

 • 1.

  Het meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de ambtenaar die het vermoeden heeft gemeld.

 • 2.

  Indien het meldpunt dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in.

 • 3.

  Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is het meldpunt bevoegd bij het bevoegde orgaan alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het bevoegde orgaan verschaft het meldpunt de gevraagde inlichtingen.

 • 4.

  Het meldpunt kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.

 • 5.

  Wanneer de inhoud van bepaalde door het bevoegde orgaan verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het meldpunt meegedeeld. Het meldpunt beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 7. Niet ontvankelijkheid

 • 1.

  Het meldpunt verklaart de melding niet ontvankelijk indien:

  • a.

   de misstand niet van voldoende gewicht is;

  • b.

   de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd, of

  • c.

   de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 wel heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld in artikel 3 nog niet zijn verstreken.

  • d.

   de melding niet binnen redelijke termijn is geschied.

 • 2.

  Het meldpunt stelt het bevoegde orgaan op de hoogte van de niet-ontvankelijkheid.

Artikel 8. Inhoudelijk advies van het meldpunt

 • 1.

  Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt het meldpunt binnen zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan het bevoegde orgaan. Het meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de ambtenaar met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie.

 • 2.

  Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door het meldpunt met ten hoogste vier weken verlengd. Het meldpunt stelt burgemeester en wethouders, c.q. de raad alsmede de ambtenaar daarvan schriftelijk in kennis.

 • 3.

  Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan het meldpunt verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

Artikel 9. Nader standpunt

 • 1.

  Het bevoegde orgaan stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 8 de ambtenaar alsmede het meldpunt, alsmede de raad indien het college het bevoegde orgaan is, schriftelijk op de hoogte van hun nader standpunt.

 • 2.

  Aan de ambtenaar die het meldpunt heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken geschiedt de berichtgeving van het nader standpunt via het meldpunt.

 • 3.

  Een van het advies afwijkend nader standpunt wordt gemotiveerd.

Artikel 10. Jaarverslag

 • 1.

  Jaarlijks wordt door het meldpunt een verslag opgemaakt.

 • 2.

  In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld:

  • a.

   het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;

  • b.

   het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek geleid heeft;

  • c.

   het aantal onderzoeken die het meldpunt heeft verricht, en

  • d.

   het aantal adviezen en de aard van de adviezen die het meldpunt heeft uitgebracht.

 • 3.

  Dit jaarverslag wordt aan de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

Artikel 11. Intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling Klokkenluiders gemeente Heemstede wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2003.

Vastgesteld door de raad op 25 septmber 2003.

Vertrouwenspersoon en meldpunt regeling Klokkenluiders

Intern meldpunt

De interne vertrouwenspersoon voor de regeling Klokkenluiders is Pim van Wonderen, hoofd Personeel en Organisatie, telefoonnummer: (023) 54 85 615

 

Extern meldpunt

Commissie klokkenluiders gemeentelijke overheid

P/a college voor Arbeidszaken

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

telefoonnummer: 070 373 8530

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen

Interne procedure

Artikel 2. Interne melding

Artikel 3. Standpunt

Externe procedure

Artikel 4. Het meldpunt

Artikel 5. Melding bij het meldpunt

Artikel 5a. Rechtstreekse melding bij het meldpunt

Artikel 6. Ontvangstbevestiging en onderzoek

Artikel 7. Niet ontvankelijkheid

Artikel 8. Inhoudelijk advies van het meldpunt

Artikel 9. Nader standpunt

Artikel 10. Jaarverslag

Artikel 11. Intrekking en inwerkingtreding  Vertrouwenspersoon en meldpunt regeling Klokkenluiders Bijlage: Nota integriteit (verseon 50229)