Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
CiteertitelSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-200801-01-200808-06-2021Nieuwe regeling

21-04-2008

KernPUNTEN, 29-04-2008

25-03-2008, nummer 22

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

 

De Raad van de gemeente Dalfsen

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 maart 2008;

 

gelet op artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de "Subsidieverordening afkoppelen hemelwater"

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt;

 • c.

  gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • d.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • e.

  bovengrondse infiltratie: hemelwater dat van verhard oppervlak afstroomt om aan de oppervlakte in de bodem infiltreren;

 • f.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen.

Artikel 2. Subsidievoorwaarden algemeen

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak van de riolering in de bestaande woonkernen met een gemengd stelsel.

 • 3.

  Het minimale oppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 40 m2.

 • 4.

  Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de hoogte van het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Volledig ingediende aanvragen om subsidie worden op volgorde van ontvangst beschikt.

 • 3.

  Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verlening van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • 4.

  Wanneer het subsidieplafond in een jaar niet bereikt wordt, blijft het resterende budget voor de duur van de regeling beschikbaar voor het daaropvolgende jaar.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

Het afkoppelen wordt gesubsidieerd met een bedrag per m2 afgekoppeld schoon verhard oppervlak conform de getrapte regeling en afhankelijk van het totale afgekoppelde oppervlak.

Het college stelt jaarlijks de hoogte van de in lid 1 bedoelde bedragen per m2 vast.

Hoofdstuk 2 De Subsidieverlening

Artikel 5. Indiening aanvraag

 • 1.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast waarop staat aangegeven welke stukken ingediend moeten worden.

 • 2.

  De aanvraag wordt in 2-voud ingediend.

 • 3.

  Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend.

 • 2.

  Het college kan besluiten tot een verdaging van de beschikking van 4 weken.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd:

 • 1.

  Indien niet wordt voldaan aan de minimale oppervlakte-eis van artikel 2 lid 3.

 • 2.

  Indien het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 3.

  Indien er naar het oordeel van het college sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 2 sub 4.

Het college kan de subsidie weigeren:

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater in de bodem of afvoer naar open water in die specifieke situatie niet haalbaar of niet wenselijk is (bijv. conform de afkoppelkansenkaart).

 • 5.

  Wanneer voorafgaande aan de beschikking reeds met het afkoppelen een begin is gemaakt.

 • 6.

  Indien het afkoppelen op enigerlei wijze overlast veroorzaakt.

 • 7.

  Indien de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd over de aanvraag.

Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.

De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 2 jaar na subsidieverlening gereed zijn.

In de beschikking tot subsidieverlening kan het college andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften geven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Hoofdstuk 3. De Subsidievaststelling en Betaling

Artikel 9. Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie-ontvanger dient binnen 6 maanden na het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor een subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 10. Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Hoofdstuk 4. Intrekking

Artikel 11. Intrekking

 • 1.

  Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken indien met de werkzaamheden waarvoor de subsidie verleend is, geen begin is gemaakt uiterlijk 6 maanden na verlening van de subsidie, dan wel de werkzaamheden niet zijn afgerond binnen 2 jaar na de subsidieverlening.

 • 2.

  Het college kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijnen.

Hoofdstuk 5. Hardheidsclausule en slotbepaling

Artikel 12. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college besluiten om van de bepalingen in deze verordening af te wijken.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2008.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening afkoppelen hemelwater".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 21 april 2008.

De raad voornoemd,

De voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Subsidievoorwaarden algemeen

Artikel 3. Subsidieplafond

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

Hoofdstuk 2 De Subsidieverlening

Artikel 5. Indiening aanvraag

Artikel 6. Beslistermijn

Artikel 7. Weigeringsgronden

Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Hoofdstuk 3. De Subsidievaststelling en Betaling

Artikel 9. Subsidievaststelling

Artikel 10. Betaling

Hoofdstuk 4. Intrekking

Artikel 11. Intrekking

Hoofdstuk 5. Hardheidsclausule en slotbepaling

Artikel 12. Hardheidsclausule

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel