Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening VROM Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening
CiteertitelVerordening VROM Starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 147 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2012Nieuwe regeling

24-09-2007

KernPUNTEN 2008-05-20

2007-08-21, nummer 731

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

 

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2007, nummer 731;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende: Verordening VROM Starterslening

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • h.

  Sociale binding: minimaal één lid van het (te vormen) huishouden woont op het moment van het indienen van de aanvraag VROM Starterslening ten minste 3 jaar onafgebroken in de gemeente Dalfsen of heeft hier tien jaar gewoond;

 • i.

  Economische binding: minimaal één lid van het huishouden werkt in de gemeente Dalfsen als zelfstandige of in loondienst (actieve dienst; minimaal 18 uur; arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; werkgever gevestigd in de gemeente Dalfsen).

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Dalfsen heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Dalfsen en de SVn van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000;

 • 3.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden;

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het tweede lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5
 • 1.

  Burgemeester en wethouders geven per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en maken jaarlijks het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening;

 • 2.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a. van huishoudens die sociaal of economisch gebonden zijn aan de gemeente Dalfsen en

  • -

   waarvan minimaal 1 persoon jonger dan 40 jaar is op het moment van het indienen van de

  • -

   aanvraag VROM Starterslening;

 • 2.

  voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen en huurwoningen in de gemeente

  • -

   Dalfsen waarvan de kosten voor het kunnen verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger

  • -

   zijn dan € 210.000 (inclusief kosten koper / vrij op naam);

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in lid 1 sub b) genoemde bedrag aan te passen;

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3.

  Burgemeester en wethouders delen de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vorderen burgemeester en wethouders de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot -En overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening".

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 september 2007.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot -En overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Artikel 10 Inwerkingtreding

Artikel 11 Citeertitel