Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard
CiteertitelGemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpGemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Wet op het primair onderwijs
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200401-01-2012nieuwe regeling

16-12-2003

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

De raden van de gemeente Binnenmaas, Cromstrijen, ’s-Gravendeel, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen;

Overwegende:

Dat coördinatie gewenst is van de bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 48 lid 1 Wet Primair Onderwijs (WPO) en als bedoeld in de op 19 december 2003 vastgestelde statuten inzake ACIS, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard;

Besluiten:

Op basis van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regeling de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  De regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

 • b.

  Het gemeenschappelijk orgaan: het gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • c.

  De raad: een gemeenteraad die aan deze regeling deelneemt;

 • d.

  College: een college van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten;

 • e.

  Gemeentebestuur: gemeentebestuur van een deelnemende gemeente;

 • f.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

 • g.

  De wet: de Wet gemeenschappelijke regeling;

 • h.

  De Stichting: ACIS stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard;

 • i.

  De statuten: de statuten van de stichting;

 • j.

  De school: de openbare school die de Stichting in stand houdt op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Artikel 2 Gemeenschappelijk orgaan

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling is een gemeenschappelijk orgaan ingesteld als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeenschappelijk orgaan openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard.

 • 2.

  Het gemeenschappelijk orgaan is gevestigd te Binnenmaas.

Artikel 3 Doelstelling en belang

De gemeenschappelijke regeling heeft ten doel het toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden van het bestuur van de stichting, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs als mede aan de waarborging van de continuïteit van het onderwijsproces.

Artikel 4 Gemeenschappelijk orgaan

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit zes leden.

 • 2.

  De raden wijzen elk een lid en een plaatsvervangend lid aan. De aanwijzing vindt plaats tijdens de eerst vergadering van de raad in de nieuwe samenstelling, na gehouden verkiezingen.

 • 3.

  Het lid dat ophoudt lid te zijn van raad of college, houdt tevens op lid te zijn van het gemeenschappelijk orgaan.

 • 4.

  Een lid van het gemeenschappelijk orgaan kan te allen tijde ontslag nemen. De voorzitter van het gemeenschappelijk orgaan en de raad die hem hebben aangewezen, worden hiervan op de hoogte gesteld.

 • 5.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 5 Taak en bevoegdheden gemeenschappelijk orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan oefent de raadsbevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 WPO lid 8, 10 en 11 en oefent tevens het toezicht uit op een juiste uitvoering van de statuten.

Artikel 6 Taakverdeling en tekenbevoegdheid

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan kiest uit zijn midden voor een periode van vier jaar een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend secretaris, een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken die van het gemeenschappelijk orgaan uitgaan.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris zijn belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het gemeenschappelijk orgaan, alsmede met het financieel beheer van het gemeenschappelijk orgaan.

Artikel 7 Vergaderfrequentie

Het gemeenschappelijk orgaan vergader jaarlijks ten minste een keer en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.

Het gemeenschappelijk orgaan vergadert bovendien indien ten minste éénvijfde deel van de leden hiertoe schriftelijk en met opgaven van de redenen aan de voorzitter zijn wens kenbaar maakt. De vergadering vindt vervolgens plaats binnen twee weken nadat de voorzitter het verzoek heeft ontvangen.

Artikel 8 Oproeping

 • 1.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 • 3.

  De oproepingsbriefjes worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste 48 uur voor het houden van de vergadering aan de leden toegezonden. Zij vermelden de zaken waarvoor de vergadering is belegd. Behoudens het bepaalde in lid 3 van het volgende artikel kan het gemeen-schappelijk orgaan besluiten om ook over andere onderwerpen te beraadslagen en te besluiten.

 • 4.

  De op de agenda betrekking hebbende stukken worden samen met de oproepingen verzonden aan de leden.

Artikel 9 Quorum

 • 1.

  De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  In geval een vergadering op grond van het bepaalde in het vorige lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

 • 3.

  Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezigen over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1.

  Tenzij deze regeling anders bepaalt, worden besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Een blanco stem is geen uitgebrachte stem.

 • 2.

  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

 • 3.

  Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 4.

  Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats over de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, dan beslist terstond het lot.

Artikel 11 Openbaarheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van het gemeenschappelijk orgaan zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer ten minste een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht. Het gemeenschappelijk orgaan besluit vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 3.

  In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de rekening.

Artikel 12 Geheimhouding van stukken

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan kan op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het gemeenschappelijk orgaan worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt door hen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het gemeenschappelijk orgaan haar opheft.

 • 2.

  De voorzitter stelt bij de verzending van stukken geheimhouding voor en de besluitvorming hierover vindt plaats tijdens de eerstvolgende vergadering.

Artikel 13 Informatie en verantwoording gemeenschappelijk orgaan

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan geeft de raden alle informatie die één of meer leden van die raden schriftelijk verlangen, tenzij en voor zover artikel 12 van toepassing is.

 • 2.

  Het lid van het gemeenschappelijk orgaan verschaft aan de raad die hem als lid heeft aangewezen, alle informatie die één of meer leden van die raad verlangen, tenzij en voor zover artikel 12 van toepassing is.

 • 3.

  Het lid van het gemeenschappelijk orgaan is aan de raad die hem heeft aangewezen, verantwoording verschuldigd over het door hem in het gemeenschappelijk orgaan gevoerde beleid. De verantwoording geschiedt volgens door de raad nader vast te stellen regels.

 • 4.

  De raad kan het dor hem aangewezen lid van het gemeenschappelijk orgaan uit zijn functie ontheffen, indien dit lid niet langer het vertrouwen van de raad heeft.

Artikel 14 Ambtelijk secretaris en kostenverdeling

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan wordt in al zijn werkzaamheden bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is bij de vergaderingen van het gemeenschappelijk orgaan aanwezig.

 • 2.

  De kosten van de ambtelijk secretaris worden gelijkelijk verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Artikel 15 Begroting

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan stelt jaarlijks voor het volgend boekjaar een ontwerpbegroting op voor het functioneren van het gemeenschappelijk orgaan.

 • 2.

  De ontwerpbegroting met toelichting wordt zes weken voordat het gemeenschappelijk orgaan deze vaststelt, aan de raden gezonden.

 • 3.

  De raden kunnen hun reactie op de ontwerpbegroting aan de penningmeester doen toekomen, die deze bij de ontwerpbegroting aan de penningmeester doen toekomen, die deze bij de ontwerpbegroting voegt.

 • 4.

  Het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting uiterlijk vast op 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet gelden. Terstond na de vaststelling zendt het gemeenschappelijk orgaan de begroting in afschrift aan de raden.

 • 5.

  De begroting wordt onder overlegging van door de raden ingediende bezwaren binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, door het gemeenschappelijk orgaan aan Gedeputeerde Staten gezonden. Van de inzending doet het gemeenschappelijk orgaan mededeling aan de raden.

 • 6.

  De raden kunnen na het ontvangst van het bericht van inzending bij Gedeputeerde Staten bezwaren indienen tegen de begroting.

Artikel 16 Wijziging begroting

Bij wijziging van de begroting is het bepaalde in het voorafgaande artikel niet van toepassing. Tot een wijziging van de begroting kan, op voorstel van het gemeenschappelijk orgaan, worden besloten indien de deelnemers aan de regeling hiermee instemmen.

Artikel 17 Jaarrekening en verantwoording

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan legt jaarlijks voor 1 juli aan de raden verantwoording af over het financieel beheer van het afgelopen boekjaar, door toezending van de voorlopig vastgestelde jaarrekening en de daarbij behorende toelichtende bescheiden.

 • 2.

  Het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling ervan, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 18 Ernstige taakverwaarlozing. Functioneren in strijd met de wet.

 • 1.

  Wanneer een raad heeft vastgesteld dat het bestuur van de stichting, voor zover het een school op zijn grondgebied betreft, zijn taak ernstig verwaarloost of in strijd met de wet handelt zoals bedoeld in artikel 48 WPO, stelt de raad het gemeenschappelijk orgaan zo spoedig mogelijk op de hoogte, alsmede van de maatregelen waartoe de raad besloten heeft.

 • 2.

  Het gemeenschappelijk orgaan kan op verzoek van de raad als bedoeld in het eerste lid voor de uitvoering van de maatregelen zorgdragen. In dat geval is deze regeling ten volle van toepassing. Het gemeenschappelijk orgaan besluit hiertoe met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 19 Toetreding en uittreding

 • 1.

  De raad van de gemeente op wier grondgebied de Stichting een school in stand houdt en die wil toetreden tot deze regeling dient hiertoe een verzoek in bij het gemeenschappelijk orgaan. Het gemeenschappelijk orgaan informeert de raden en willigt het verzoek binnen een maand na ontvangst in en stelt de toegetreden raad en de Stichting hiervan in kennis.

 • 2.

  Een raad treedt van rechtswege uit de regeling op het moment dat de Stichting niet langer een school op het grondgebied van die gemeente in stand houdt.

 • 3.

  Het gemeenschappelijk orgaan regelt, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de financiële gevolgen, alsmede de overige gevolgen van de uittreding.

 • 4.

  Bij toetreding en uittreding kan, al dan niet op verzoek van de betrokken raad, artikel 11 van de wet worden toegepast.

 • 5.

  Het gemeenschappelijk orgaan zendt een besluit tot toetreding of uittreding ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 20 Wijziging van de regeling

 • 1.

  Wijziging van de regeling is slechts mogelijk indien tweederde van de raden hiermee instemt. Wijziging van de overdragen bevoegdheden als bedoeld in artikel 3 behoeft de instemming van alle raden.

 • 2.

  Indien het gemeenschappelijk orgaan voorstelt om de regeling te wijzigen, zendt het gemeenschappelijk orgaan dit voorstel aan de raden, die een besluit nemen en dit terstond aan het gemeenschappelijk orgaan mededelen.

 • 3.

  Indien één of meer raden voorstellen de regeling te wijzigen, zenden zij dit voorstel aan het gemeenschappelijk orgaan, dat dit vervolgens, voorzien van zijn commentaar, binnen drie maanden aan de raden zendt, waarna verder wordt gehandeld als in het voorgaande lid.

 • 4.

  Het gemeenschappelijk orgaan zendt een wijziging van de regeling ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten.

 • 5.

  Het gemeenschappelijk orgaan stelt de raden in kennis van het resultaat van de in dit artikel bedoelde voorstellen en besluiten.

Artikel 21 Opheffing en liquidatie

 • 1.

  De regeling wordt opgeheven indien de Stichting ophoudt te bestaan dan wel indien de Stichting nog slechts in één gemeente openbare scholen in stand houdt.

 • 2.

  De regeling kan worden opgeheven indien tweederde deel van de raden hiermee instemmen.

 • 3.

  Indien de regeling wordt opgeheven, besluit het gemeenschappelijk orgaan tot liquidatie en stelt hiervoor de nodige regels. Hierbij kan het gemeenschappelijk orgaan van de bepalingen van deze regeling afwijken.

 • 4.

  Het gemeenschappelijk orgaan stelt het liquidatieplan vast, de raden gehoord. Het plan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

 • 5.

  Het liquiditeitsplan voorziet in de verplichting van de raden tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing en in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

Artikel 22 Inwerkingtreding

De besluiten tot wijziging of opheffing van deze regeling, de besluiten tot toetreding of uittreding treden in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de goedkeuring van Gedeputeerde Staten is ontvangen en het goedgekeurde besluit is opgenomen in de registers, bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 23 Geschillen

 • 1.

  Voordat over een geschil, zoals bedoeld in artikel 28 van de wet, de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het gemeenschappelijk orgaan het geschil voor aan een geschillencommissie.

 • 2.

  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken gemeentebesturen en het gemeenschappelijk orgaan.

 • 3.

  De geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden om partijen tot overeenstemming te brengen.

Artikel 24 Archief

Het gemeenschappelijk orgaan draagt met inachtneming van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbescheiden.

Artikel 25 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Het eerste boekjaar loopt van de dag van inwerkingtreding van de regeling tot 31 december daaropvolgend.

 • 2.

  Het gemeenschappelijk orgaan draagt zorg voor een begroting voor het eerste boekjaar.

 • 3.

  In alle zaken de gemeenschappelijke regeling betreffend waarin de regeling niet voorziet, beslist het gemeenschappelijk orgaan.

Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard.

Aldus vastgestelde in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen gehouden op 16 december 2003.

De griffier, De voorzitter,

M.A. Bourdrez A. Oster