Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening op de commissie van controle nieuwbouw gemeentehuis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de commissie van controle nieuwbouw gemeentehuis
CiteertitelVerordening monitoringscommissie nieuwbouw gemeentehuis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200503-06-2014Nieuwe regeling

12-12-2005

KernPUNTEN, 2005-12-20

2005-11-29, nummer 1301

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de commissie van controle nieuwbouw gemeentehuis

 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het raadspresidium, d.d. 29 november 2005, nr. 1301

gelezen de reactie van het College van Burgemeester en Wethouder,

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen het “Verordening op de commissie van controle nieuwbouw gemeentehuis”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: raad van de gemeente Dalfsen;

 • b.

  burgemeester en wethouders: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 • c.

  commissie: commissie van controle nieuwbouw gemeentehuis;

 • d.

  wet: Gemeentewet.

Artikel 2 Instelling commissie

Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de commissie van controle nieuwbouw gemeentehuis

Artikel 3 Taak

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  de voortgang van de realisatie van het nieuw te bouwen gemeentehuis in Dalfsen te monitoren, waarbij het accent ligt op de controle van de financiële voortgang;

 • b.

  hierover periodiek overleg te plegen met burgemeester en wethouders;

 • c.

  de raad periodiek te informeren over de voortgang en uitvoering van de haar opgedragen taken.

Artikel 4 Samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit drie leden, die allen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter van de commissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Dalfsen.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor de voorbereiding van de adviezen en rapporten van de commissie. Hij ondertekent alle van de commissie uitgaande stukken.

 • 3.

  De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter

 • 4.

  De voorzitter geniet een door de raad vast te stellen vergoeding

Artikel 6 Leden

De overige twee leden van de commissie worden uit het midden van de raad benoemd.

Artikel 7 Secretaris

De secretaris van de commissie is de raadsgriffier of diens vervanger.

Artikel 8 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter wordt benoemd voor de duur van de realisatie van het nieuw te bouwen gemeentehuis in Dalfsen.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad, zij verliezen van rechtswege het lidmaatschap van de commissie op het moment dat zij niet voldoen aan de in de wet gestelde eisen aan het lidmaatschap van de raad.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen en doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 4.

  De door ontslagname of overlijden opengevallen plaats wordt binnen twee maanden door de raad aangevuld. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 9 Vergaderingen van de commissie

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste 4 keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of een ander lid het nodig oordelen.

 • 2.

  De vergaderingen worden door of namens de voorzitter ten minste 6 dagen voordat zij worden gehouden, onder toezending van de agenda en de te behandelen stukken, bijeengeroepen.

 • 3.

  Indien de voorzitter niet binnen 14 dagen nadat er een verzoek als bedoeld in het eerste lid is ingediend, een vergadering belegt, zijn zij die het verzoek hebben ingediend daartoe gerechtigd.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie vinden plaats met gesloten deuren.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2005.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening monitoringscommissie nieuwbouw gemeentehuis

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 12 december 2005.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Instelling commissie

Artikel 3 Taak

Artikel 4 Samenstelling van de commissie

Artikel 5 Voorzitter

Artikel 6 Leden

Artikel 7 Secretaris

Artikel 8 Zittingsduur

Artikel 9 Vergaderingen van de commissie

Artikel 10 Inwerkingtreding

Artikel 11 Citeertitel