Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Instellingsverordening Sportraad gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsverordening Sportraad gemeente Dalfsen
CiteertitelVerordening op de Sportraad gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-200101-01-2011Nieuwe regeling

23-04-2001

KernPUNTEN, 2001-05-09

2001-04-12, nummer 446

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsverordening Sportraad gemeente Dalfsen

 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2001, nummer 446;

overwegende dat er voor de gemeente Dalfsen een nieuwe adviescommissie voor de sport dient te worden ingesteld;

gelet op het bepaalde in artikel 91 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Sportraad Dalfsen-Nieuwleusen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende “Instellingverordening Sportraad gemeente Dalfsen”

Artikel 1 Begripsomschrijving

Er is een adviescommissie voor de sport in de gemeente Dalfsen, genaamd sportraad.

Artikel 2 Taak/bevoegdheid

 • 1.

  De sportraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders over alle zaken, de sport betreffende, met uitzondering van het schoolonderwijs.

 • 2.

  De sportraad fungeert als intermediair tussen de sportverenigingen en het gemeentebestuur.

 • 3.

  De taak van de sportraad omvat het gevraagd of ongevraagd adviseren aan het gemeentebestuur omtrent:

  • a.

   het exploiteren, het stichten, het veranderen of vernieuwen van gemeentelijke sportaccommodaties;

  • b.

   het inventariseren van de behoefte aan sportaccommodaties;

  • c.

   regels, voorschriften en voorwaarden voor het gebruiken van gemeentelijke sportaccommodaties;

  • d.

   het subsidiëren van sportverenigingen of -organisaties;

  • e.

   het kweken van begrip voor de plaats van de sport in de samenleving en voor de betekenis die de sport kan hebben voor de sportieve vorming van doelgroepen

(zoals minder validen, jeugd, ouderen);

 • f.

  de kwaliteit van het kader voor de sportbeoefening;

 • g.

  het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeente, verenigingen en personen binnen de sport.

Artikel 3 Samenstelling

1.De sportraad bestaat uit 10 leden.

De samenstelling is als volgt:

Dalfsen:

3 leden;

Nieuwleusen:

3 leden;

Lemelerveld:

2 leden;

Oudleusen:

1 lid;

Hoonhorst:

1 lid;

 • 2.

  De leden uit de betreffende kernen behartigen het algemene sportbelang.

 • 3.

  De leden van de sportraad worden door burgemeester en wethouders op voordracht van de sportverenigingen benoemd.

 • 4.

  De sportraad kan zich laten bijstaan door deskundigen.

 • 5.

  De sportraad kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 6.

  De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de sportraad worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  De leden zijn herkiesbaar.

 • 3.

  Bij een tussentijdse vacature dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat de opengevallen plaats op zo kort mogelijk termijn wordt ingevuld.

 • 4.

  Bij de vervulling van een tussentijdse vacature wordt het schema van aftreden gevolgd als bedoeld in het vijfde lid.

 • 5.

  In elke periode van twee jaar treden op 1 juli, beurtelings door de sportraad te bepalen, vijf leden af.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1.

  De gemeente Dalfsen verstrekt de sportraad de vereiste faciliteiten voor het secretariaat.

 • 2.

  De secretaris houdt aantekening van de besluiten van de sportraad en maakt een beknopt verslag van het behandelde in de vergadering.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders ontvangt na iedere vergadering een verslag.

 • 4.

  De in de gemeente gevestigde sportverenigingen ontvangen een verslag van elke vergadering.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De gemeenteraad verstrekt jaarlijks een budget aan de sportraad voor de uitoefening van zijn taak.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1 kan de gemeenteraad de sportraad jaarlijks een budget toekennen voor een presentiegeldvergoeding van zijn leden.

 • 3.

  De sportraad brengt jaarlijks vóór 1 april aan burgemeester en wethouders verslag uit over de besteding van het budget in het voorafgaande jaar.

Artikel 7 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  De sportraad vergadert in het openbaar, tenzij de behandeling zich niet voor openbaarheid leent.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 93 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Informatie-uitwisseling tussen de sportraad en de gemeente Dalfsen

 • 1.

  Ten minste één keer per kwartaal vindt er een overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de sportraad en de portefeuillehouder sportzaken.

 • 2.

  De ambtenaar sportzaken is bij dit overleg aanwezig.

 • 3.

  Zo mogelijk wordt door de sportraad in overleg met de ambtenaar sportzaken van te voren een overzicht gemaakt van de te behandelen gesprekspunten.

 • 4.

  Door de portefeuillehouder en de ambtenaar sportzaken worden alle inlichtingen verstrekt die de sportraad nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.

 • 5.

  Op verzoek van de sportraad en met instemming van burgemeester en wethouders kan de ambtenaar sportzaken een vergadering van de sportraad bijwonen voor het verstrekken van informatie die de sportraad nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.

Artikel 9 Belangenbehartiging

De sportraad geeft elke plaatselijke sportvereniging of -instelling, na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, gelegenheid haar belangen naar voren te (laten) brengen bij de sportraad.

Artikel 10 Besluitvorming en stemming

 • 1.

  De sportraad vergadert alleen en neemt alleen besluiten, indien tenminste 6 leden aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de meerderheid vereist van de leden, die aan de vergadering hebben deelgenomen.

 • 3.

  Indien door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 4.

  Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit aangehouden tot de volgende vergadering.

 • 5.

  In deze en evenzo in een voltallige vergadering, wanneer iemand zich van stemming onthoudt, wordt bij staken van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

 • 6.

  Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

 • 7.

  Indien ten aanzien van een advies/besluit geen eenstemmigheid heeft bestaan, moet zulks in het advies/besluit tot uitdrukking worden gebracht.

Van de meerderheid afwijkende meningen worden als regel in het advies vermeld.

Artikel 11 Verantwoording

De sportraad draagt er zorg voor dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vóór 1 april een verslag ontvangt van de verrichte werkzaamheden over het voorafgaande jaar.

Artikel 12 Slotbepalingen

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders, nadat de sportraad is gehoord.

Artikel 13 Wijzigingen

Omtrent wijzigingen van deze verordening wordt de sportraad gehoord.

Artikel 14 Citeertitel/Inwerkingtreding

1 Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening op de Sportraad gemeente Dalfsen".

2 Deze verordening treedt in werking op 26 april 2001.

3 Na de vaststelling van de verordening vervallen de Verordeningen voor de instelling van de Sportraden van de gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2001.

voorzitter, secretaris,

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 2 Taak/bevoegdheid

Artikel 3 Samenstelling

Artikel 4 Zittingsduur

Artikel 5 Secretariaat

Artikel 6 Budget

Artikel 7 Openbaarheid vergaderingen

Artikel 8 Informatie-uitwisseling tussen de sportraad en de gemeente Dalfsen

Artikel 9 Belangenbehartiging

Artikel 10 Besluitvorming en stemming

Artikel 11 Verantwoording

Artikel 12 Slotbepalingen

Artikel 13 Wijzigingen

Artikel 14 Citeertitel/Inwerkingtreding