Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Instellingsverordening kunstcommissie gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsverordening kunstcommissie gemeente Dalfsen
CiteertitelInstellingsverordening kunstcommissie gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 84
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2007Nieuwe regeling

12-06-2007

KernPUNTEN 2007-06-19

2007-05-31, nummer 535

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsverordening kunstcommissie gemeente Dalfsen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

overwegende dat het wenselijk is een instellingsverordening vast te stellen voor de kunstcommissie;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de “Instellingsverordening kunstcommissie gemeente Dalfsen”

Artikel 1 Begripsbepalingen

kunstcommissie: de adviescommissie van het college voor het realiseren van een kunstwerk in de gemeente Dalfsen.

het college: het college van burgemeester en wethouders.

prioriteitenlijst: de lijst waarop in volgorde wordt aangegeven wanneer in welke kern een kunstwerk wordt gerealiseerd.

kunstwerk: beeldende kunst in de openbare ruimte.

project: het realiseren van een specifiek kunstwerk.

buurtvertegenwoordiging: tenminste twee leden uit de buurt/wijk, die als (volwaardig) lid tijdelijk worden toegevoegd aan de commissie.

sponsor: iemand die geld beschikbaar stelt voor de aanschaf van een kunstwerk en waar het college heeft bepaald dat er sprake is van een toegevoegde waarde voor gemeentelijk bezit.

Artikel 2 Taak en bevoegdheid

De kunstcommissie

 • 1.

  houdt bij haar advisering (gevraagd en ongevraagd) rekening met het gemeentelijk beleid beeldende kunst;

 • 2.

  adviseert jaarlijks over de prioriteitenlijst;

 • 3.

  benoemt per project een buurtvertegenwoordiging in haar commissie;

 • 4.

  adviseert over de aankoop of opdrachtverlening;

 • 5.

  adviseert over het beschikbaar te stellen budget;

 • 6.

  vergadert minimaal twee keer per jaar;

 • 7.

  adviseert bij sponsoring over de toegevoegde waarde voor het gemeentelijk bezit;

 • 8.

  brengt advies uit over kunst of kunstbeleid in de gemeente Dalfsen;

De kunstcommissie en buurtvertegenwoordiging:

 • 9.

  adviseren gezamenlijk over de locatie van het toekomstige kunstwerk;

 • 10.

  adviseren gezamenlijk over het aankopen van een kunstwerk;

 • 11.

  formuleren gezamenlijk de opdracht voor het maken van een kunstwerk;

 • 12.

  informeren de buurt over de voortgang;

 • 13.

  bezoeken kunstenaars om onder andere stijl en kwaliteit te beoordelen;

Artikel 3 Adviesprocedure

1.De kunstcommissie brengt schriftelijk en gemotiveerd een advies uit over de prioriteitenlijst, de aankoop van een kunstwerk, het verlenen van een opdracht en het beschikbaar te stellen budget.

Artikel 4 van de kunstcommissie.

 • 1.

  De kunstcommissie bestaat maximaal uit 5 personen en minimaal uit 3 personen, en worden benoemd op basis van hun deskundigheid.

 • 2.

  De kunstcommissie wordt per project uitgebreid met een buurtvertegenwoordiging.

 • 3.

  Op verzoek van de sponsor kan hij/zij voor het project in de kunstcommissie zitting nemen.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur leden kunstcommissie

 • 1.

  Het college benoemt de leden van de kunstcommissie voor de periode van vier jaar.

 • 2.

  De leden van de kunstcommissie zijn éénmaal herkiesbaar.

 • 3.

  Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld.

Artikel 6 Taken ambtelijk secretaris.

1.De voornaamste taken van de secretaris zijn:

 • a.

  het voorbereiden van de agenda en het tijdig (minimaal één week van tevoren) versturen van de agenda en bijbehorende stukken.

 • b.

  het maken en versturen van de verslagen.

 • c.

  het rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen.

 • d.

  het opstellen van de overeenkomst opdrachtverlening kunstwerk.

 • e.

  de verplichtingen, die met de overeenkomst zijn aangegaan, uitvoeren.

 • f.

  het organiseren van de onthulling.

Artikel 7 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • 1.

  De kunstcommissie wordt uitgenodigd wanneer daartoe een aanleiding is.

 • 2.

  Het lid van de kunstcommissie dat door het college is benoemd ontvangt presentiegeld per vergadering. Het presentiegeld wordt eenmaal per jaar uitbetaald.

 • 3.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor de kunstcommissie.

Artikel 8 Slotbepalingen

1.Omtrent wijzigingen van deze verordening wordt de kunstcommissie gehoord.

Artikel 9 Citeertitel/Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Instellingsverordening kunstcommissie gemeente Dalfsen”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking.

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Dalfsen in de vergadering van 12 juni 2007,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

L.V. Elfers drs. H. Zwart

Toelichting op de verordening kunstcommissie gemeente Dalfsen.

Algemene opmerkingen

In de cultuurnota wordt voor het begrip kunstbeleid verwezen naar de nota ‘met kunst op weg’ waarin de volgende uitgangspunten zijn opgenomen: “Er zullen, zowel in de dorpskernen als in de wijken van de verschillende dorpskernen, beeldbepalende kunstwerken worden gerealiseerd. Deze kunstwerken moeten van een dusdanig artistiek gehalte zijn, dat zij ook op langere termijn als boeiend en vernieuwend kunnen werken”. In de cultuurnota staat verder dat naast het realiseren van kunst in de kernen en wijken, ook wordt ingezet op het realiseren van kunst op plaatsen waar historisch gezien waardevolle kenmerken in het landschap zijn te vinden. Kunstwerken langs de Vecht is daar een voorbeeld van. De kunstcommissie adviseert het college om aan bovenstaande uitgangspunten zo goed mogelijk invulling te geven en tegelijkertijd draagvlak te creëren voor de kunstwerken.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2 Taak en bevoegdheid

De kunstcommissie wordt van prioriteitenlijst tot onthulling betrokken bij het proces van het verwerven van kunstwerken in de gemeente Dalfsen. Op een aantal momenten adviseert zij het college over de te nemen besluiten rond de locatie en de aankoop of opdrachtverlening. Daarnaast creëert zij draagvlak door per project een buurtvertegenwoordiging te benoemen die de buurt informeert en consulteert.

Artikel 3 Adviesprocedure

Dit artikel behoeft geen toelichting

Artikel 4 Samenstelling van de kunstcommissie

De kunstcommissie bestaat uit een vaste kern van maximaal vijf personen. De leden hebben affiniteit en ervaring met beeldende kunst. De leden van de kunstcommissie worden geworven via een advertentie. Verder worden er per kunstopdracht tenminste twee buurtvertegenwoordigers aangezocht, die direct betrokken zijn bij de locatie, zoals omwonenden en gebruikers. Doordat deze leden hun medebewoners informeren en betrekken bij het proces, moet het draagvlak voor een kunstwerk vergroot worden.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur leden kunstcommissie

De leden van de kunstcommissie worden benoemd door het college. Zij kunnen één keer herbenoemd worden en kunnen dus maximaal 8 jaar zitting nemen in de kunstcommissie.

Artikel 6 Taken ambtelijk secretaris

De ambtenaar belast met kunst en cultuur zorgt voor de facilitering en ondersteuning van de kunstcommissie. Hij/zij vervult secretariële taken zoals verslaglegging en het opstellen van adviezen en de agenda. Daarnaast regelt de ambtenaar de praktische zaken rondom de opdrachtverlening en onthulling.

Artikel 7 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

Er is geen vast vergaderschema. Het aantal vergaderingen wordt afgestemd per kunstopdracht. De vaste leden van de kunstcommissie krijgen presentiegeld en een werkbudget. Verder wordt de kunstcommissie faciliteiten geboden om te kunnen vergaderen en om bijeenkomsten voor buurtbewoners te organiseren.

Artikel 8 Slotbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 9 Citeertitel/inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Taak en bevoegdheid

Artikel 3 Adviesprocedure

Artikel 4 van de kunstcommissie.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur leden kunstcommissie

Artikel 6 Taken ambtelijk secretaris.

Artikel 7 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

Artikel 8 Slotbepalingen

Artikel 9 Citeertitel/Inwerkingtreding