Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Aanvullende verkoopvoorwaarden voor startersappartementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende verkoopvoorwaarden voor startersappartementen
CiteertitelAanvullende verkoopvoorwaarden voor startersappartementen.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvrom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op de verkoop van startersappartementen in gemeente Landerd zijn de algemene verkoopvoorwaarden (2004) van toepassing uitgezonderd de artikelen: 15 lid b, c, d en e en artikel 20 lid c.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-200516-03-2015nieuwe regeling

06-09-2005

Koerier, 21-09-2005

-2.07.351.12/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende verkoopvoorwaarden voor startersappartementen

 

 

Aanvullende verkoopvoorwaarden voor startersappartementen.

Op de verkoop van startersappartementen in gemeente Landerd zijn de algemene verkoopvoorwaarden (2004) van toepassing uitgezonderd de artikelen: 15 lid b, c, d en e en artikel 20 lid c. In plaats van deze artikelen zijn onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Bijzondere voorwaarden doorverkoop

Bij doorverkoop geldt de voorwaarde dat geen hogere verkoopprijs mag worden bedongen dan de prijs waarvoor het goed is gekocht. De verkoopprijs mag echter wel jaarlijks worden verhoogd met het prijsindexcijfer voor alle huishoudens (CBS), waarbij het moment van verkoop geldt als peildatum (=100).

Artikel 2 Kettingbeding

  • a.

    Het bepaalde in artikel 1 dient bij doorverkoop, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde te worden opgelegd en in de betrefffende notariële akte woordelijk te worden opgenomen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 100.000,-- ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen.

  • b.

    Op gelijke wijze als hiervoor onder lid a van dit artikel bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

Artikel 3 Doorbreken kettingbeding

Het bepaalde in artikel 1 en 2 vervalt nadat een termijn van 5 jaar is verstreken na het passeren van de eerste akte van levering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 september 2005,

de secretaris

Mr. M.L.W.J.Willemsen

de burgemeester

W.C. Doorn – van der Houwen