Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuw vastgestelde regeling in het kader van de gemeentelijke herindeling Venlo, Arcen en Velden per 01-01-2010. De volgende regeling(en) word(en) ingetrokken:

- Verordening op de fractieondersteuning 2008 Venlo

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 33 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201008-05-2014nieuwe regeling

28-04-2010

E3-journaal, 18-05-2011

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010

De raad van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het projectcollege van 16 juni 2009;

gehoord de herindelingscommissie van 24 juni 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 33 van de Gemeentewet;

mede gelet op de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Arcen en velden en Venlo;

besluit

vast te stellen de navolgende Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010;

Artikel 1 Vergoeding

 • 1.

  Aan elke fractie gevormd op grond van de laatst gehouden verkiezing van de leden van de raad, wordt van gemeentewege jaarlijkse een financiële tegemoetkoming verleend in de kosten, die de fractie maakt voor ondersteuning bij haar werkzaamheden, waaronder de kosten van de commissieleden- niet raadsleden ex artikel 96, lid 1 Gemeenteweten met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 Gemeentewet.

 • 2.

  Bij de start van elke nieuwe raadsperiode wordt bij raadsbesluit de maximale vergoeding per fractie vastgesteld. Deze vergoeding bestaat uit een bedrag per fractie vermeerderd met een bedrag per raadszetel van de betrokken fractie.

Artikel 2 Besteding

 • 1.

  De fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   uitgaven ten behoeve van bedrijven en instellingen waarover raadsleden middellijk of onmiddellijk zeggenschap hebben;

  • c.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) op basis van een gespecificeerde declaratie;

  • d.

   giften en leningen;

  • e.

   uitgaven welke dienen te worden bestreden uit vergoedingen die de raadsleden ingevolge de Verordening rechtspositie raadsleden, wethouders en leden commissie bezwaarschriften gemeente Venlo doen toekomen;

  • f.

   opleidingen voor raadsleden;

  • g.

   (her)verkiezing van raadsleden.

Artikel 3 Voorschot

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt vóór 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3.

  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de raad de bijdragen heeft vastgesteld.

Artikel 4 Wijzigingen

 • 1.

  Indien het zetelaantal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage.

 • 2.

  Bij vermindering van het zetelaantal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 3.

  Bij vermeerdering van het zetelaantal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 4.

  Bij splitsing van de fractie wordt de op grond van artikel 1, lid 2 vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 5.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 5 Reserve

 • 1.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomende aan een fractie ter besteding door die fractie in de volgende jaren;

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam. Bedragen hoger dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar is toegekomen, worden verrekend met het voorschot.

 • 3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot uitdrukking in het verslag als bedoeld in artikel 6 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 6 Controle

 • 1.

  De fracties leggen binnen 3 maanden na het einde van een kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor de fractieondersteuning onder overlegging van een gespecificeerd verslag dat in elk geval een specificatie bevat van de gemaakte kosten en van de niet-bestede middelen, waaronder begrepen ontvangen rente.

 • 2.

  De raad kan fracties te allen tijde ook tussentijds om informatie over de besteding van de fractieondersteuning verzoeken.

 • 3.

  Controle van het verslag vindt plaats door de griffie. De fractie is te allen tijde verplicht desgevraagd de griffie inzage te verschaffen in de aan het verslag ten grondslag liggende bescheiden en fractieadministratie. De griffie brengt vervolgens advies uit aan het presidium en de raad.

 • 4.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van het presidium de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorig kalenderjaar bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. vermelde bedragen en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van de ontvangen voorschotten.

 • 5.

  Indien een fractie niet voldoet aan het bepaalde in het derde lid, kan de raad besluiten dat de uitkering in het nieuwe jaar wordt stopgezet totdat wel aan de verplichting is voldaan en de verplichting wordt opgelegd tot terugbetaling van het niet verantwoorde bedrag.

Artikel 7 In werkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt de Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2008, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo bij besluit van 30 januari 2008, ingetrokken.

Artikel 8 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari 2010.

De griffier De voorzitter