Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2015Onbekend

17-12-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009

De Raad van de gemeente Noordwijkerhout; gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet, en artikel 12, eerste lid en onderdeel d van de Wet investeren in jongeren; overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop jongeren betrokken worden bij de uitvoering van de wet, bij verordening te regelen; besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009, onder intrekking van de verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2008.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet de Wet Werk en Bijstand, de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; de Wet investeren in jongeren.

 • b.

  Cliënt: de uitkeringsgerechtigde;alsmede de niet-uitkeringsgerechtigde en de Anw-er voorzover deze geplaatst zijn op een reïntegratietraject door het dagelijks bestuur;

 • c.

  Uitkeringsgerechtigde: de persoon, die een uitkering ontvangt op grond van de wet dan wel op grond van het armoedebeleid van de ISD Bollenstreek dan wel de jongere als bedoeld in artikel 2 van de Wet investeren in jongeren.

 • c.

  Niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon, jonger dan 65 jaar, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het UWV werkbedrijf en die geen recht heeft op een uitkering op grond van de wet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Algemene nabestaandenwet dan wel op grond van een regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt (artikel 6, sub a van de Wet Werk en Bijstand);

 • d.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek

 • e.

  ISD Bollenstreek: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek;

Artikel 2 - Opdracht aan het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur neemt bij de uitvoering van artikel 47 van de wet Werk en Bijstand en artikel 12 eerste lid onderdeel d van de Wet investeren in jongeren de regels gesteld bij of krachtens deze verordening in acht.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt een cliëntenraad in om gestalte te geven aan de wettelijke verplichting van cliëntenparticipatie.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad worden door het dagelijks bestuur op voordracht benoemd.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad worden benoemd op grond van hun ervaringsdeskundigheid en vertegenwoordigen geen achterban. Zij hebben op individuele titel zitting in de cliëntenraad.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de totstandkoming en vaststelling van een huishoudelijk reglement voor de cliëntenraad. Het huishoudelijke reglement geeft in ieder geval een nadere invulling aan de samenstelling, werkwijze van de cliëntenraad en al hetgeen dat van belang is voor het goed functioneren van de cliëntenraad.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke faciliteiten aan de cliëntenraad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de cliëntenraad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten om een persoon van verdere deelname aan de cliëntenraad uit te sluiten als tegen deze persoon ernstige bezwaren bestaan.

 • 7.

  De in het zesde lid bedoeld besluit is een beschikking in de zin van 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4: Zittingsduur leden cliëntenraad

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, in beginsel, maximaal 4 jaar;

 • 2.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad wordt in principe beëindigd na afloop van de cliënt relatie, maar kan nog met maximaal een jaar worden voortgezet zolang nog niet in vervanging is voorzien.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat het lid daar zelf schriftelijk om verzoekt.

 • 4.

  De benoeming ter voorziening in een tussentijdse vacature geschiedt bij voorkeur binnen 2 maanden na het ontstaan van de vacature. 5. Bij benoeming ontvangen de leden van de cliëntenraad een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit ondubbelzinnig blijkt, dat de leden op geen enkele wijze nadelige effecten zullen ervaren vanwege het lidmaatschap van de cliëntenraad. Tevens ontvangen zij met de benoeming deze verordening.

Artikel 5 - Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De cliëntenraad heeft tot taak om het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over zijn dienstverlening en de beleidsterreinen die direct verband houden met of verwant zijn aan de wet.

 • 2.

  Tot de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden behoren niet:

  • -

   klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele personen betrekking hebben voor zover deze geen algemene strekking hebben;

  • -

   onderwerpen van interne organisatie, voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de cliënten;

  • -

   onderwerpen die een landelijke regeling betreffen, voor zover bij de uitvoering geen keuzes zijn gelaten aan het gemeentebestuur, dit behoudens de vraag of het gemeentebestuur volledig de ruimte benut die de wettelijke regeling biedt.

 • 3.

  Om te kunnen voldoen aan het in lid 1 gestelde dient de cliëntenraad door het dagelijks bestuur tijdig van tevoren te worden geïnformeerd en/of om advies gevraagd.

 • 4.

  Voor wat betreft beleidsaangelegenheden wordt de cliëntenraad in het participatieproces betrokken op het moment dat het ambtelijk stuk is voorbereid en is voor besproken met de directeur van de ISD Bollenstreek.

Artikel 6 - Onkostenvergoeding

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen een onkostenvergoeding per bijwoonde vergadering .

 • 2.

  De hoogte van de onkostenvergoeding wordt door het dagelijks bestuur per kalenderjaar vastgesteld.

 • 3.

  De onkostenvergoeding wordt uitbetaald in de maand volgend op de maand waarin de vergadering heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 -Onvoorziene omstandigheden

Het dagelijks bestuur zal besluiten in gevallen en omstandigheden waarin in deze verordening niet is voorzien.

Artikel 8 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009”.

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

Toelichting op de verordening clientenparticipatie isd bollenstreek 2009

In artikel 12, eerste lid, onderdeel d WIJ is vastgelegd dat de gemeenteraad bij verordening regels moet stellen over de wijze waarop jongeren, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet. In artikel 12, tweede lid WIJ is daaraan toegevoegd dat de regels in ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop

a. periodiek overleg wordt gevoerd met jongeren of hun vertegenwoordigers;

b. de jongeren of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

c. de jongeren of vertegenwoordigers worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 

Aansluiten bij cliëntenparticipatie WWB

Artikel 12 WIJ is op het punt van de cliëntenparticipatie qua strekking identiek aan artikel 47 WWB. Krachtens dat artikel dient iedere gemeente een verordening vast te stellen m.b.t. cliëntenparticipatie in het kader van de WWB. De ISD gemeenten kennen een dergelijke verordening (met een huishoudelijk reglement). Met het instellen van een cliëntenraad en het regelen van en uitvoering geven aan de in de wet gegarandeerde bevoegdheden (recht op periodiek overleg, recht op agendering onderwerpen en verkrijgen informatie), hebben de gemeenteraden aan de opdracht van de wetgever voldaan.

Het ligt voor de hand bij de vormgeving van cliëntenparticipatie in het kader van de WIJ aansluiting te zoeken bij de reeds geregelde en bestaande cliëntenparticipatie in het kader van de WWB. Diverse argumenten pleiten daarvoor:

- eenvoudig te regelen en te realiseren (beperkte aanpassing verordening vaak voldoende);

- efficiënt (één overleg in plaats van twee);

- WWB en WIJ kennen overlap en raakvlakken (juist om die reden en om de eenheid in beleid te waarborgen is één vorm van cliëntenparticipatie voor WWB en WIJ gewenst);

- De regering beveelt aansluiting bij cliëntenparticipatie in het kader van de WWB aan (zie Kamerstukken II 2008-2009, 31775, nr. 7, p. 23).

Een en ander wordt geformaliseerd door de verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2008 in te trekken en daarvoor in de plaats te stellen de verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009. Beide verordeningen komen overigens vrijwel geheel met elkaar overeen. Het daarbij behorende huishoudelijk reglement behoeft gelet op de geringe wijzigingen niet aangepast te worden. Het is niet nodig om in het reglement een bepaling op te nemen dat een of meer “zetels” gereserveerd worden voor jongeren. De cliëntenraad wordt immers geacht ook over de WIJ te adviseren. Uiteraard zal er naar gestreefd worden een of meer jongeren te interesseren voor de cliëntenraad.

Artikelsgewijze toelichting bij de verordening

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat in de huidige praktijk van de ISD Bollenstreek de cliëntenparticipatie voor aangelegenheden op het terrein van Werk en Inkomen al enige jaren is gewaarborgd door middel van een cliëntenraad. De werkwijze van deze cliëntenraad was voor een groot deel vastgelegd in de verordening cliëntenparticipatie (oud). Aangezien die werkwijze sterk wordt beïnvloed door de samenstelling van de cliëntenraad en het verloop er van is er voor gekozen om een en ander zo min mogelijk in een verordening vast te leggen maar in een door het dagelijks bestuur vast te stellen huishoudelijk reglement. Naar aanleiding hiervan is er ook voor gekozen om in deze verordening nog slechts op hoofdlijnen invulling te geven aan de cliëntenparticipatie. Al het overige wordt met behulp van bedoeld reglement nader geregeld. Dit biedt tevens als voordeel dat wijzigingen in werkwijze e.d. sneller kunnen worden doorgevoerd.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Behoeft geen nadere toelichting

Artikel 2 – Opdracht aan het dagelijks bestuur

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

In dit artikel wordt de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur geformuleerd. Deze reikt verder dan alleen gestalte geven aan de cliëntenparticipatie door middel van het instellen van een cliëntenraad. Omdat deze verordening op hoofdlijnen is geformuleerd zal het dagelijks bestuur er bijvoorbeeld ook zorg voor dragen dat er een huishoudelijk reglement wordt opgesteld en vastgesteld. In de verordening is aangegeven wat er in ieder geval in het huishoudelijke reglement geregeld dient te worden. Daarbij is gekozen voor een ruime formulering, maar in concreto zullen in het huishoudelijke reglement zaken worden geregeld die verband houden met bijvoorbeeld de wijze van selectie van de leden, de wijze van benoeming, redenen voor beëindigen van het lidmaatschap, de taken van de voorzitter en de secretaris en de vergaderorde van de cliëntenraad. In dit artikel is ook aangegeven dat de leden op individuele titel zitting in de cliëntenraad hebben en alleen zichzelf en niet een achterban vertegenwoordigen. In die zin was en is de cliëntenraad eerder een cliëntenpanel dan een raad. Bij een cliëntenraad denkt men immers vooral aan een collectieve belangenbehartiging waarbij een achterban wordt vertegenwoordigd. Bij de vaststelling van de oude verordening hebben de ISD gemeenteraden echter uitdrukkelijk gekozen voor een lichtere vorm van participatie naar het idee van een cliëntenpanel. Tijdens het besluitvormingsproces is echter wel de naam “panel” vervangen door “raad”zonder dat men hiermede een zwaardere vorm van participatie beoogde. Ook deze verordening brengt hierin geen wijziging.

Artikel 4 – Zittingsduur leden cliëntenraad

De ervaring leert dat er onder de cliëntenraadsleden sprake is van een groot verloop. Daarom is ook niet nodig om de zittingsduur van de raadsleden (te zeer) in tijdsduur te beperken voor de doorstroom. In de oude verordening was het lidmaatschap nog tot in beginsel 2 jaar beperkt. Thans wordt deze termijn gesteld op in beginsel maximaal 4 jaar.

Artikel 5 - Taken en bevoegdheden

Dit artikel bepaalt de reikwijdte en bevoegdheden van de cliëntenraad. De cliëntenraad functioneert als adviesorgaan van het dagelijks bestuur. Behalve adviserende taken heeft de cliëntenraad ook recht op initiatief. De cliëntenraad kan op verzoek van het dagelijks bestuur advies uitbrengen over aangelegenheden op het terrein van Werk en Inkomen, maar kan zeker ook zelf het initiatief nemen. Het dagelijks bestuur moet de adviezen laten meewegen in zijn besluitvorming. Mocht de cliëntenraad het overigens niet eens zijn met het “gewogen” voorstel van het dagelijks bestuur aan de gemeenteraden dan kunnen leden van de cliëntenraad nog altijd de weg van de reguliere inspraak bewandelen. In het artikel wordt ook nadrukkelijk geregeld ten aanzien van welke aangelegenheden de cliëntenraad geen adviesrecht of recht op initiatief heeft. Zo is het niet de bedoeling dat de cliëntenraad zich bezighoudt met bijvoorbeeld interne, de organisatie van de ISD Bollenstreek betreffende zaken of met de behandeling van individuele zaken en klachten. Hiervoor zijn immers andere procedures in het leven geroepen. Beleidsterreinen buiten de WWB om, maar die wel de positie van de cliënt kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld de WMO) vallen buiten de reikwijdte van de advisering.

In de verordening is ook neergelegd dat de cliëntenraad niet reeds bij de eerste start van de beleidsvorming wordt betrokken. In verband met vaak aanwezige belangentegenstellingen zou dit een moeizaam beleidsproces kunnen opleveren. Evenmin zou het goed zijn als de cliëntenraad pas participeert nadat het beleid is uitgewerkt en het dagelijks bestuur besloten heeft. Aldus zou de participerende cliënt geconfronteerd worden met een beslissing van de ISD Bollenstreek waarop hij op grond van de huidige gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek slechts via het inspreekrecht bij de raadscommissie nog invloed kan uitoefenen. De keuze is gemaakt om de cliëntenraad in het beleidsproces te betrekken op het moment dat het beleid ambtelijk is uitgewerkt (niet eerder) maar voordat het dagelijks bestuur zich hierover heeft uitgesproken. Wel is het wenselijk dat het uitgewerkte ambtelijk stuk eerst wordt voor besproken met de directeur van de ISD Bollenstreek, alvorens dit te laten adviseren door de participerende cliënten.

Door deze handelswijze wordt enerzijds inhoud gegeven aan cliëntenparticipatie en wordt anderzijds geen nodeloos tijdsverlies geleden, indien bijvoorbeeld het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek in plaats van de directeur zou moeten besluiten tot het “vrijgeven voor de participatie”.

Artikel 6 - Onkostenvergoeding

De cliëntenraad heeft de status van een adviesorgaan. Daarbij dienen de onkosten voor het bijwonen van vergaderingen ook te worden vergoed. Daarnaast dienen deze vergoedingen te worden gekwalificeerd als onkostenvergoedingen. Deze vergoedingen dienen niet te worden gezien als middelen, zoals vermeld in artikel 31, eerste lid van de wet. Het dagelijks bestuur stelt per kalenderjaar de hoogte van de onkostenvergoeding vast. Per 1 januari 2008 bedraagt deze overigens € 40 per vergadering met een maximum van € 40 per maand. Jaarlijks zal dit bedrag geïndexeerd worden. De cliëntenraadsleden worden geacht hiervan alle onkosten te kunnen betalen, met uitzondering van de kosten die verband houden met het volgen van de (introductie)cursus cliëntenparticipatie en het bijwonen van vergaderingen van het landelijke cliëntenplatform. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur om de cliëntenraad zoveel mogelijk te faciliteren. (art. 3 lid 5). Daarbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het gebruik mogen maken van de (kleuren)printer etc.

Artikel 7 - Onvoorziene omstandigheden

Dit artikel behoeft geen toelichting

Artikel 8 – Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad ISD Bollenstreek

In de verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2009 wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement waarin een aantal zaken betreffende de cliëntenparticipatie nader worden uitgewerkt die niet expliciet in de verordening aan de orde komen. Artikel 3 lid 4 bepaalt namelijk “Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de totstandkoming en vaststelling van een huishoudelijk reglement voor de cliëntenraad. Het huishoudelijke reglement geeft in ieder geval een nadere invulling aan de samenstelling, werkwijze van de cliëntenraad en al hetgeen dat van belang is voor het goed functioneren van de cliëntenraad”. Het voorliggende huishoudelijk reglement is een verlengstuk van de verordening cliëntenparticipatie 2009.

Artikel 1- Toepassing

Het huishoudelijk reglement is van toepassing op de cliëntenraad. Het dient ter aanvulling op de verordening cliëntenparticipatie 2009. Het bevat afspraken waaraan de leden van de cliëntenraad en de ISD Bollenstreek zich verbinden.

Artikel 2- Lidmaatschap

 • 1.

  De cliëntenraad vormt voor zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand van de ISD Bollenstreek en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

 • 2.

  De benoeming van de leden van de cliëntenraad geschiedt op voordracht van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De werving en selectie vindt plaats onder de cliënten van de ISD Bollenstreek.

 • 4.

  Bij de werving en selectie wordt de cliëntenraad betrokken.

 • 5.

  Werving en selectie vindt plaats op grond van ervaringsdeskundigheid.

 • 6.

  Het lidmaatschap kan ondermeer door het dagelijks bestuur beëindigd worden als tegen een persoon ernstige bezwaren bestaan. Onder ernstige bezwaren worden in ieder geval verstaan veelvuldige absentie tenzij er sprake is van overmacht. Beëindiging vindt alleen plaats op voorwaarde dat een meerderheid van de leden van de cliëntenraad daarmee instemt en nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich hiertegen te verdedigen.

Artikel 3- Functieverdeling

 • 1.

  De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

 • 2.

  De voorzitter- of bij afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter- leidt de bijeenkomsten van de cliëntenraad. Hij zorgt voor de naleving van dit huishoudelijk reglement en ziet er op toe dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert. De voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad naar buiten toe. De voorzitter kan onder voorwaarden andere leden van de cliëntenraad de bevoegdheid toekennen de raad naar buiten toe te vertegenwoordigen.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor een goede secretariaatsvoering waaronder het (mede) opstellen en verzenden van de agenda met eventuele bijbehorende vergaderstukken en het notuleren en uitwerken van de vergaderingen.

 • 4.

  Het dagelijkse bestuur draagt vanuit de ISD Bollenstreek zorg voor een contactpersoon cliëntenraad. Tot de taken van deze contactpersoon behoren in ieder geval - Het reserveren van de vergaderruimte

  • -

   Het tijdig doen toezenden van voor de cliëntenraad relevante informatie aan de leden van de raad;

  • -

   Het verzorgen van terugrapportage (na beslissing van het dagelijks bestuur ) aan de raadsleden ten aanzien van de uitgebrachte adviezen en dergelijke.

 • 5.

  De voorzitter en de secretaris dragen bij het neerleggen van hun functie alle bij die functie behorende bescheiden in goede staat over aan hun opvolgers.

Artikel 4- Vergaderingen

 • 1.

  De cliëntenraad komt naar behoefte bijeen.

 • 2.

  De contactpersoon van de ISD Bollenstreek wordt tenminste 14 dagen van te voren door de secretaris op de hoogte gesteld van het voornemen om te vergaderen alsmede van de wens van de cliëntenraad om daarbij een ambtenaar aanwezig te doen laten zijn ter toelichting van het beleid of andere zaken

 • 3.

  De agenda voor de vergadering van de cliëntenraad wordt opgesteld door de secretaris in overleg met de voorzitter. De te bespreken onderwerpen worden zoveel mogelijk vermeld. Aanvulling van de agenda is mogelijk bij aanvang van de vergadering, wanneer de meerderheid van de aanwezige leden daarmee instemt.

 • 4.

  De vergaderingen zijn in de regel openbaar. De cliëntenraad kan besluiten een besloten vergadering te houden.

 • 5.

  Het staat de cliëntenraad vrij om externe deskundigen te betrekken bij zijn vergaderingen.

 • 6.

  De externe deskundigen, als genoemd in lid 4, komen niet in aanmerking voor een vergoeding als bedoeld in artikel 6 van de verordening;

Artikel 5- Besluitvorming

1.Ieder lid van de cliëntenraad heeft stemrecht.

2 De cliëntenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

3.Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.

Artikel 6- Verslaglegging

1.De secretaris zorgt er voor dat van elke vergadering van de cliëntenraad een verslag/besluitenlijst wordt gemaakt. 2. Het verslag/besluitenlijst wordt (en) in de volgende vergadering vastgesteld. Na vaststelling wordt (en) het verslag/besluitenlijst door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 3. (Een samenvatting van) het verslag/ besluitenlijst wordt (en) na vaststelling ter kennis gebracht van de contactpersoon van de ISD.

Artikel 7- Termijnen advies

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de cliëntenraad tenminste een termijn heeft van 10 dagen voor het uitbrengen van een advies.

 • 2.

  Op gemotiveerd verzoek van de cliëntenraad kan deze termijn incidenteel met ten hoogste 20 dagen verlengd worden.

Artikel 8- Geheimhouding

1.De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in hun hoedanigheid van lid van de cliëntenraad vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs vermoeden. 2. De leden van de cliëntenraad zullen geen vertrouwelijke informatie naar buiten brengen met betrekking tot de leden en/of interne aangelegenheden van de cliëntenraad. 3. De geheimhoudingsplicht vervalt niet bij het einde lidmaatschap.

Artikel 9- Slotbepalingen

1.Op verzoek van de cliëntenraad kan het dagelijks bestuur te allen tijde het huishoudelijk reglement wijzigen.