Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Verordening winkeltijden Noordwijkerhout 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Noordwijkerhout 2010
CiteertitelVerordening winkeltijden Noordwijkerhout 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201025-02-2019Onbekend

16-12-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Noordwijkerhout 2010

De raad van de gemeente Noordwijkerhout, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2010; gelet op de Winkeltijdenwet; gezien het advies van de commissie Ruimte en Wonen; overwegende dat het wenselijk is te komen tot een nieuwe winkeltijdenverordening, waarin ten volle ruimte kan worden gegeven aan het op de gemeente gericht toerisme met een substantiële omvang met inachtneming van het voorstel van wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet; overwegende dat in het kader van voornoemd voorstel van wet een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden tussen de volgende belangen: werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel, de zondagsrust in de gemeente, de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente; overwegende dat het gelet op het terugbrengen van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven wenselijk is te komen tot een nieuwe gedereguleerde winkeltijdenverordening, waarbij de meest actuele modelverordening van de VNG als uitgangspunt is genomen, besluit vast te stellen de navolgende winkeltijdenverordening.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen vier weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

[gereserveerd]

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

[gereserveerd]

Artikel 6. Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

[gereserveerd]

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

[gereserveerd]

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

[gereserveerd]

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet:

 • a.

  gedurende het gehele jaar;

 • b.

  van 12.00 uur tot 18.00 uur voor het dorp Noordwijkerhout en omgeving (postcodegebieden 2210 en 2211);

 • c.

  van 11.00 uur tot 18.00 uur voor het dorp De Zilk en omgeving (postcodegebieden 2190 en 2191).

Artikel 11. Grensovergangen

[gereserveerd]

Artikel 12. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Noordwijkerhout, zoals vastgesteld op 23 mei 1996 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 16 april 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Noordwijkerhout 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.