Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Verordening toelage in doorberekening precario

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toelage in doorberekening precario
CiteertitelVerordening toelage in doorberekening precario
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2019Onbekend

23-02-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toelage in doorberekening precario

De raad van de gemeente Noordwijkerhout, en gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2006 besluit de Verordening toelage in de doorberekening precario in de gemeente Noordwijkerhout vast te stellen

Artikel 1 Aanvraag

Een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor het desbetreffende kalenderjaar wordt tevens beschouwd als een aanvraag voor een toelage uit hoofde van deze verordening.

Artikel 2 Vereisten toekenning toelage

De aanvraag wordt beoordeeld op grond van hetgeen omschreven is in de Leidraad Invorderingswet 1990 met betrekking tot kwijtschelding met toepassing van de normbedragen genoemd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 met betrekking tot kwijtschelding, waarbij voor de kosten van bestaan de 100% bijstandsnorm wordt gehanteerd.

Artikel 3 Hoogte van de toelage

De toelage uit hoofde van deze verordening bedraagt per kalenderjaar maximaal de door het waterleidingsbedrijf per aansluiting doorberekende precariobelasting in de gemeente Noordwijkerhout.

Artikel 4 Toekenning

De toekenning van de toelage uit hoofde van deze verordening kan het college van burgemeester en wethouders mandateren.

Artikel 5 Slotbepalingen

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de regeling is 1 januari 2006.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toelage in doorberekening precario”.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 februari 2006.