Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goirle

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goirle
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpburgemeester

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Archiefwet 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201128-10-2011nieuwe regeling

19-04-2011

Goirles Belang, 27-04-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011

Hoofdstuk I Begripsomschrijving.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de commissie: de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011.

 • 2.

  vertrouwelijk document: document dat persoonsgegevens, dan wel tot personen herleidbare gegevens bevat.

Hoofdstuk II Samenstelling.

Artikel 2. Samenstelling commissie
 • 1. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de onderscheiden fracties van de politieke partijen in de raad, zoals deze op het moment van vaststelling van deze verordening volgens artikel 7 van het Reglement van Orde zijn doorgegeven aan de voorzitter van de raad.

 • 2. Plaatsvervanging is niet toegestaan.

Artikel 3. Voorzitter en ambtelijke ondersteuning
 • 1. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is voorzitter van de commissie.

 • 2. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3. De griffier is secretaris van de commissie. Wanneer dit noodzakelijk is, kan hij worden vervangen door de plaatsvervangend griffier.

 • 4. Door of vanwege de griffier wordt aan de commissie ambtelijke bijstand verleend.

Artikel 4. Contactpersoon
 • 1. De voorzitter treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2. Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan de secretaris.

 • 3. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 5. Adviseur
 • 1. De eerste loco-burgemeester, als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd.

 • 2. De adviseur kan advies uitbrengen tot het moment waarop de raad haar verslag van bevindingen uitbrengt aan de raad.

 • 3. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Hoofdstuk III Taak en werkwijze.

Artikel 6. Vergaderingen
 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

 • 4. De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 5. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 6. Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid geldt dat ieder lid van de commissie een stem heeft.

Artikel 7. Taak en werkwijze van de commissie
 • 1. De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de raad met betrekking tot de herbenoeming voor te bereiden.

 • 2. De commissie vormt zich daartoe een oordeel over het functioneren van de burgemeester.

 • 3. De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad. Dit verslag wordt voorzien van een concept aanbeveling.

 • 4. Het verslag wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 5. Bij vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001 in acht.

Artikel 8. Toetsingskader

De commissie toetst het functioneren van de burgemeester aan de hand van zijn wettelijke taken en aan de hand van het functieprofiel zoals dat voorafgaand aan zijn benoeming is vastgesteld.

Artikel 9. Horen derden

De commissie kan, om zich een oordeel te vormen over het functioneren van de burgemeester, besluiten om derden te horen. Dit horen vindt plaats buiten aanwezigheid van de burgemeester.

Artikel 10. Overleg tussen de commissie en de burgemeester
 • 1. De commissie kan bij de aanvang van haar werkzaamheden een gesprek hebben met de burgemeester.

 • 2. Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester.

 • 3. Indien ter zake van zijn functioneren in het in lid 2 genoemde gesprek afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

 • 4. De commissie zendt het verslag gelijktijdig aan de raad en de burgemeester. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, schriftelijk zijn zienswijze over het verslag geven. Op dit stuk is de geheimhouding van toepassing.

Artikel 11. Ontbinding vertrouwenscommissie
 • 1. De commissie houdt op te bestaan met ingang van de dag volgende op de dag waarop de minister een besluit heeft genomen op de aanbeveling van de raad.

 • 2. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat, op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt in een verzegelde enveloppe en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er tevens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 3. Van de in tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 4. Alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Hoofdstuk IV Geheimhouding.

Artikel 12. Geheimhouding
 • 1. De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

 • 2. De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3. De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 5.

 • 4. De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6. De aanbeveling van de raad is openbaar. Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden gezonden, de beraadslagingen daarover in de raad en van de stukken die door de raad aan de minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht.

Hoofdstuk V Slotbepalingen.

Artikel 13. Inwerkingtreding, vervaldatum en citeertitel
 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en vervalt op de dag, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid blijft de volstrekte geheimhouding, bedoeld in artikel 12, gelden na het vervallen van deze verordening.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2011'.

Artikel 14. Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie bij meerderheid van stemmen en binnen de grenzen zoals gesteld in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 november 2001.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 19-04-2011.

, de voorzitter

, de griffier