Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Algemene Delegatiebesluit van de raad van de Gemeente Brunssum 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Delegatiebesluit van de raad van de Gemeente Brunssum 2005
CiteertitelAlgemene Delegatiebesluit van de raad van de Gemeente Brunssum 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2022bijlage 2

31-05-2022

gmb-2022-288207

2027634
09-11-200530-06-2022Nieuwe regeling

28-09-2005

Parelnieuws, 2-11-2005

2005/7874

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Delegatiebesluit van de raad van de Gemeente Brunssum 2005

De Raad der Gemeente Brunssum;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.17 mei 2005, afdeling Controlling, nr. 2005/7874;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Besluit:

 • 1.

  in te trekken de volgende besluiten betreffende delegatie:

  • -

   Algemene Delegatiebesluit, raadsbesluit van 4 november 1997, gemeenteblad 1997, nr. 202;

  • -

   raadsbesluit van 27 juni 2000, gemeenteblad 2000, nr. 76 (wijzigingen);

  • -

   raadsbesluit van 14 augustus 2001, gemeenteblad 2000, nr. 84;

  • -

   raadsbesluit van 11 december 2001, gemeenteblad 2001, nr. 134 en

  • -

   raadsbesluit van 10 december 2002, gemeenteblad 2002, nr. 111.

 • 2.

  vast te stellen het Algemeen Delegatiebesluit van de Raad van de Gemeente Brunssum 2005, zoals is aangegeven in bijlage 1 van het raadsvoorstel.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

  De Raad voornoemd,

  ,voorzitter.

  ,griffier.

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2.

DELEGATIEREGISTER VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

 

BEVOEGDHEID

GEDELEGEERD AAN

RAADSBESLUIT

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN, VOORWAARDEN, BIJZONDERHEDEN

het vaststellen van namen van straten, wegen en pleinen, alsmede de nummering van bouwwerken

College

Algemeen Delegatiebesluit van de Raad van de gemeente Brunssum 2005

 

het nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen op grond van de artikelen 18 en 149 van de Wegenverkeerswet 1994

[deze delegatie is in het kader van de Wet dualisering medebewindsbevoegdheden komen te vervallen]

College

Algemeen Delegatiebesluit van de Raad van de gemeente Brunssum 2005

 

het verstrekken van gehandicaptenkaarten als bedoeld in artikel 49 van het BABW

[deze delegatie is in het kader van de Wet dualisering medebewindsbevoegdheden komen te vervallen]

College

Algemeen Delegatiebesluit van de Raad van de gemeente Brunssum 2005

 

het verlenen van vrijstelling met toepassing van artikel 19 lid 1 juncto artikel 19a WRO (zelfstandige projectprocedure)

[deze delegatie is in het kader van de Wet dualisering medebewindsbevoegdheden komen te vervallen]

College

Algemeen Delegatiebesluit van de Raad van de gemeente Brunssum 2005

 

het conform artikel 10:30 juncto artikel 10:32 van de Algemene wet bestuursrecht plegen van overleg met gedeputeerde staten van Limburg in het kader van de goedkeuringsprocedure van bestemmingsplannen alsmede van de artikel 19-WRO)-procedure.

[deze delegatie is in het kader van de Wet dualisering medebewindsbevoegdheden komen te vervallen]

College

Algemeen Delegatiebesluit van de Raad van de gemeente Brunssum 2005

 

de besluitvorming omtrent een verzoek om een terrein aan te wijzen als bijzondere begraafplaats

College

Raadsbesluit omtrent beleid “Bijzondere begraafplaats op eigen terrein binnen de gemeente Brunssum”

het besluit dienaangaande (toewijzen of afwijzen) past binnen het vastgestelde beleid

het beslissen op verzoeken aan de gemeenteraad op grond van de Wet open overheid, alsmede het opschorten en verdagen van de beslissing op die verzoeken;

College

Delegatiebesluit van de Raad d.d. 31 mei 2022