Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Vlaardingen

Verordening winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Vlaardingen
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201403-12-2014art. 5, bijlage 

26-06-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-07-2014

Onbekend.
24-03-201125-07-2014nieuwe regeling

17-03-2011

Gemeenteblad 2011, 18, 23-03-2011

VLD/2011/2000

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011, R.nr. 5.1 a; Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast te stellen de hierna volgende: R. nr. VLD/2011/2000 (afdeling Stadsontwikkeling en Toezicht)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste

Kerstdag en Tweede Kerstdag;

c. burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslissingstermijn

1. Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om ontheffing binnen 6 weken.

2. Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3 Zakelijk karakter van de ontheffing

1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders.

2. In geval van overdracht van de ontheffing dient de houder van de ontheffing onmiddellijk hiervan schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekking of wijziging van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing intrekken of wijzigen indien: a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het

verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt

gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. indien de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de

openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden

nagekomen;

e. indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan

wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. indien de houder of rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Aanwijzing koopzon- en feestdagen

 • 1. Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels van het stadshart en de winkels in de woonwijken van Vlaardingen op de zon- en feestdagen genoemd op de bij deze verordening behorende bijlage.

 • 2. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling voor:

  • a.

   supermarkten;

  • b.

   voor de winkels op de bedrijventerreinen in Vlaardingen.

 • 3. Op de aangewezen dagen kunnen de winkels geopend zijn tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in dit artikel bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en

16.00 uur en op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur.

2. Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste vier winkels ontheffing verlenen.

3. Aan de ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

a. de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met

uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en

Horecawet.

4. De ontheffing kan worden geweigerd:

a. indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders moet worden aangenomen

dat de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op

ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de winkel;

b. indien niet voldaan wordt aan de landelijke vestigingswetgeving.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag ten behoeve van: a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of plotselinge opkomende omstandigheden;

b. het uitstallen van goederen ten behoeve van b.v. feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen

en beurzen en aan kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De gemeenteraad kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van

het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor meerdere delen

van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie ervan in het gemeenteblad.

2. De Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op

17 maart 2011. De griffier,                     De voorzitter,

drs. E.W.K. Meurs        mr. T.P.J. Bruinsma