Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid om al dan geen exploitatieplan vast te stellen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCategorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid om al dan geen exploitatieplan vast te stellen
CiteertitelCategorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid om al dan geen exploitatieplan vast te stellen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.2
  2. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5
  3. Gemeentewet, art. 156
  4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201106-01-2018nieuwe regeling

17-02-2011

Gemeenteblad 2011, 11, 02-03-2011

VLD/2011/34485

Tekst van de regeling

Intitulé

Categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid om al dan geen exploitatieplan vast te stellen

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2010, R.nr. 80.1;

Gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, artikel 156 van de Gemeente wet en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht; Overwegende dat een snelle en deugdelijke besluitvorming en bekendmaking daarvan, gewenst is bij het zonder ontheffing afwijken van het bestemmingsplan of de beheersverordening, en het daarbij al dan niet vaststellen van een exploitatieplan; Besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op

(datum voluit)

De griffier,                          De voorzitter,

drs. E. W.K. Meurs            mr. T.P.J. Bruinsma