Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Inrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen 2010
CiteertitelInrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Vlaardingen 2006, art. 2, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-201001-01-2021nieuwe regeling

24-08-2010

Gemeenteblad 2010, 47, 01-09-2010

VLD/2010/24119

Tekst van de regeling

Intitulé

Inrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen; gelet op artikel 2, eerste lid, van de Marktverordening Vlaardingen 2006; B E S L U I T: tot het vaststellen van: - het aantal standplaatsen;

- de afmetingen van de standplaatsen;

- de opstelling en indeling van de markt; van de warenmarkt, die op zaterdag wordt gehouden, op het Veerplein.

Artikel 1 Aantal standplaatsen en afmetingen

Het aantal en soort standplaatsen voor de zaterdagmarkt én de bij deze standplaatsen behorende afmetingen worden als volgt vastgesteld: - De zaterdagmarkt heeft 69 vaste standplaatsen, 9 verkoopwagenplaatsen en 6 standwerkerplaatsen (1). De standplaatsen zijn genummerd van 1 tot en met 70. Daarnaast zijn uitgegeven de nummers 18a, 27a, 56a, 56b en 64a.

- De frontbreedte voor een verkoopwagenplaats bedraagt maximaal 8 meter, de diepte 3,3 meter (2).

- De frontbreedte van een standplaats is 4 meter. De oppervlakte van de standplaatsen is als volgt: Standplaatsnummers Oppervlakte (m²) 1 t/m 10 11 18 14 29, 33, 35, 56b, V9 18 11 t/m 17, 20 t/m 28a, 30 t/m 32, 34, 40, 45 19 19, 36 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 55, 69 t/m 70, V2 20 V3 21 56a t/m 60, 64a t/m 68, V4 t/m V8 (excl. voertuig) 22 61 t/m 63, 18a 24 V1 26   (1)In artikel 13 van de Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 5 september 2006, is bepaald dat de frontbreedte van de standwerkerplaats maximaal 3 meter is. Een standwerkerplaats heeft een oppervlakte heeft van minimaal 2 m² en maximaal 4 m².

(2)Ten aanzien van verkoopwagens wordt verwezen naar de beleidsregel “Beleid met betrekking tot het toelaten van markavans en verkoopwagens op de Vlaardingse markten”.

Artikel 2 Opstelling en indeling van de markt

De opstelling en indeling van de zaterdagmarkt wordt vastgesteld conform de bij dit besluit behorende tekening “Opstelling en indeling zaterdagmarkt behorende bij het Inrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen 2010” (3). In deze tekening is aangegeven welke standplaatsen zijn toegewezen als vaste standplaatsen of als standwerkerstandplaatsen of als verkoopwagenplaatsen.   (3) Deze tekening geeft alleen de opstelling en indeling weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de afmetingen van een standplaats.

Artikel 3 Inwerkingtreding

1. Dit besluit en bijbehorende tekening “Opstelling en indeling zaterdagmarkt behorende bij het Inrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen 2010”, treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

2. Op dat moment worden het Inrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag Vlaardingen van 11 maart 2008 en het Besluit tot wijziging van het inrichtingsbesluit warenmarkt zaterdag van 5 oktober 2009 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 augustus 2010   Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, de secretaris,           de burgemeester,

ir. C. Kruyt                  mr. T.P.J. Bruinsma