Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Vlaardingen

Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Vlaardingen
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. Parkeerverordening Vlaardingen 2009, art. 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201119-05-2011intrekking

10-05-2011

Gemeenteblad 2011, 32, 18-05-2011

VLD/2011/14210
09-12-201019-05-2011nieuwe regeling

30-11-2010

Gemeenteblad 2010, 71, 08-12-2010

VLD/2010/35475

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen; Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3, lid 2 van de Parkeerverordening Vlaardingen 2009; overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor het aanvragen, verlenen en het gebruik van de in artikel 3, lid 3 van de Parkeerverordening Vlaardingen 2009 genoemde categorieën parkeervergunningen; besluit: vast te stellen het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2011-02:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. gebied belanghebbenden parkeren: gebied zoals is vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit parkeren;

b. sector: een omschreven groep straten binnen het gebied belanghebbenden parkeren.

c. bewoner: een persoon die blijkens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat op een adres in het gebied belanghebbenden parkeren;

d. bedrijf: natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde bewoner, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of volgens opgave van de Kamer van Koophandel behoort tot de vrije beroepsbeoefenaren;

e. mantelzorg: langdurige (niet betaalde) zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

f. parkeereis: het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein dat bij een adres behoort (nieuwbouwregeling: van toepassing op nieuwbouwwoningen opgericht in 1984 en daarna waarbij een eigen parkeervoorziening bij de woning aanwezig dient te zijn of anderszins een regeling te zijn getroffen met bijvoorbeeld een parkeerplaats in een garage).

g. parkeerverordening: Parkeerverordening Vlaardingen 2009;

h. GBA: de gemeentelijke basisadministratie van Vlaardingen;

i. RDW: de basisadministratie Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 2 Categorieën parkeervergunningen

1. Onder categorie I (parkeervergunningen voor bewoners), als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a. van de Parkeerverordening, kunnen de volgende vergunningen worden uitgegeven:

a. Bewonersvergunning

b. Dagdeelvergunning (Kraskaart)

c. Bestelbusvergunning

d. Mantelzorgvergunning

2. Onder categorie II (parkeervergunningen voor degene die een beroep uitoefenen en parkeervergunningen voor bedrijven), als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder b. van de Parkeerverordening, kunnen de volgende vergunningen worden uitgegeven:

a. Bedrijfsvergunning sector

b. Bedrijfsvergunning overall

c. Bedrijfsvergunning markt

d. Zorgverlenervergunning

3. Onder categorie III (autodate) kan een vergunning worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig bestemd voor autodate conform artikel 3, lid 3, onder c van de Parkeerverordening Vlaardingen 2009.

Artikel 3 Maximering aantal vergunningen per categorie

1. Het aantal vergunningen dat per categorie per adres per kalenderjaar ten hoogste kan worden verstrekt is als volgt bepaald met dien verstande dat per adres niet meer dan 2 vergunningen kunnen worden verleend.

a. Bewonersvergunning : 2

b. Bestelbusvergunning : 1

c. Mantelzorgvergunning : 1

d. Bedrijfsvergunning sector : 2

e. Bedrijfsvergunning overall : 2

f. Bedrijfsvergunning markt : 1 2. Het aantal dagdeelvergunningen (kraskaarten) dat per kwartaal per adres kan worden verstrekt is 50.

3. Het aantal zorgverlenersvergunningen dat maximaal per kalenderjaar per zorginstelling kan worden verstrekt is 10.

Artikel 4 Vereisten aanvragen vergunningen

a. Bewonersvergunning: het college verleent op aanvraag een bewonersvergunning indien de aanvrager:

1. volgens de GBA woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit, waarop geen parkeereis rust en;

2. kentekenhouder is van het motorvoertuig (volgens de basisregistratie RDW) waarvoor de vergunning is aangevraagd of

3. een motorvoertuig gebruikt van het bedrijf gebruikt waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf danwel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring.

b. Dagdeelvergunning (kraskaart): het college verleent op aanvraag kraskaarten indien de aanvrager volgens de GBA woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit.

c. Bestelbusvergunning: het college verleent op aanvraag een bestelbusvergunning indien de aanvrager:

1. volgens de GBA woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit, waarop geen parkeereis rust en;

2. kentekenhouder van het motorvoertuig (volgens de basisregistratie RDW) waarvoor de vergunning is aangevraagd of

3. een motorvoertuig van het bedrijf gebruikt waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf danwel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring en

4. het motorvoertuig geregistreerd staat volgens de basisregistratie RDW als bedrijfsauto zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, met uitzondering van een kampeerauto, en een maximum ledig gewicht heeft van 3.500 kg;

d. Mantelzorgvergunning: het college verleent op aanvraag een mantelzorgvergunning indien de aanvrager aan alle hierna volgende criteria voldoet:

1. volgens de GBA woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit;

2. minimaal 4 uur per week hulp van één of meerdere mantelzorgers ontvangt;

3. de mantelzorger niet woonachtig is in het belanghebbenden gebied;

4. de mantelzorger ingeschreven staat bij de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord;

5. de mantelzorger beschikt over een motorvoertuig;

6. de mantelzorger legaal verblijft in Nederland.

e. Bedrijfsvergunning sector: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning sector indien het bedrijf volgens opgave van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit.

f. Bedrijfsvergunning overall: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning overall indien het bedrijf:

1. volgens opgave van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is op een adres binnen of buiten de Gemeente Vlaardingen;

2. aannemelijk maakt dat het motorvoertuig, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, nodig is voor de uitoefening van het beroep, het bedrijf of de functie, niet zijnde woon-werkverkeer.

g. Bedrijfsvergunning markt: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning markt indien de aanvrager:

1. als marktkoopman vanuit zijn motorvoertuig koopwaar moet verkopen;

2. in het bezit is van een geldige standplaatsvergunning warenmarkt(en) Vlaardingen.

3. De vergunning wordt afgegeven voor 1 of 2 marktdagen.

h. Zorgverlenervergunning: het college verleent op aanvraag een zorgverlenervergunning aan geregistreerde zorginstellingen, nader benoemd: huisartsen, trombosediensten, verloskundigen, bloedbanken en opvanghuizen.

Artikel 5 Gebruik parkeervergunningen

Bij het parkeren dient de geldige parkeervergunning (parkeerpas met de barcode) bij voorkeur aan de rechteronderzijde (=bijrijderskant) van de voorruit van het motorvoertuig te zijn bevestigd. De opengekraste dagdeelvergunning plaats men op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit op het motorvoertuig. Het parkeren zonder zichtbaar geldige parkeervergunning of dagdeelvergunning wordt aangemerkt als parkeren zonder geldige vergunning.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen

1. Een bewonersvergunning wordt afgegeven op kenteken.

2. Per adres wordt maximaal 1 bestelbusvergunning afgegeven indien het maximum van 2 vergunningen (bewoners- of bedrijfsvergunning) per adres nog niet is bereikt.

3. Een winkel, bedrijf of instelling heeft de keuze uit 2 sector of overall bedrijfsvergunningen of een combinatie van beide.

4. De bedrijfsvergunning wordt afgegeven op naam van het bedrijf of op kenteken; met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

5. De zorgverlenervergunning is geldig voor het gehele belanghebbendengebied.

Artikel 7 Slotbepalingen

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 8 Slotbepalingen

Het uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2011 wordt ingetrokken op het in artikel 7 genoemde tijdstip.

Artikel 9 Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren Vlaardingen 2011-02.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2011. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,   De secretaris                    De burgemeester

Ir. C. Kruyt                           mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage

Tabel 1

In onderstaande tabel zijn de adressen (bron: BAG) weergegeven waarvoor parkeervergunningen en kraskaarten kunnen worden uitgegeven. In de kolom parkeergelegenheid op eigen terrein (POET) is aangegeven wat de parkeereis is van dat adres. Adressen met POET 1 komen slechts in aanmerking voor een 2e bewonersparkeervergunning, adressen met POET 2 komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Straatnaam Huisnummer Postcode Sector POET (parkeren op eigen terrein) 1e van Leyden Gaelstraat 17, 21 t/m 31 3134LE OWZ1 0 1e van Leyden Gaelstraat 286 t/m 436 3134LE OWZ1 0 Abraham van der Lindenplaats 1 t/m 41 3131TT CNW3 0 Achter het Veerplein 23, 25 3131CD CNW1 0 Achterom 40, 80 3131BM CNW1 0 Afrol 2, 14, 16 3131BA CNW1 0 Arnold Hoogvlietstraat 1 t/m 41 3134CA OWM2 0 Arnold Hoogvlietstraat 2 t/m 6, 12 t/m 44 3134CC OWM2 0 Arnold Hoogvlietstraat 43 t/m 93 3134CB OWZ1 0 Arnold Hoogvlietstraat 46 t/m 88 3134CD OWZ1 0 Baanstraat 1 t/m 43, 4 3131CA CNW1 0 Baljuwstraat 1 t/m 43, 14 t/m 40 3131VA CNW2 0 Bilderdijkstraat 1 t/m 39 3131GA CNW2 0 Bilderdijkstraat 2 t/m 40 3131GB CNW2 0 Binnensingel 1 t/m 19a 3134NA OWM2 0 Binnensingel 21, 25, 29, 33 t/m 37 3134NA OWZ1 0 Binnensingel 41 t/m 125 3134NB OWZ1 0 Binnensingel 2 t/m 20, 60 t/m 64 3134NE OWM2 0 Binnensingel 66 t/m 98 3134NG OWZ1 0 Binnensingel 100 t/m 128 3134NH OWZ1 0 Binnensingel 150 t/m 228 3134NH OWZ1 1 Binnensingel 195 t/m 211 3134ND OWZ1 0 Bleekstraat 2 t/m 78, 92 t/m 100 3134EB OWM2 0 Bleekstraat 7 t/m 67 3134EA OWM2 0 Blokmakersplaats 1, 2 en 4 3131BB CNW1 0 Bolderwerk 1 t/m 50 3134MA OWZ1 0 Bolderwerk 2 t/m 48 3134MB OWZ1 0 Boterstraat 1 3134ER OWZ1 0 Boterstraat 2, 6, 8 3134ER OWZ1 0 Boterstraat 23, 27, 30, 32 3134ER OWZ1 1 Boterstraat 33 t/m 49 3134ER OWZ1 0 Brede Havenstraat 2 t/m 8 3131BC CNW1 0 Brederostraat 3, 7, 9, 67 3131WB CNW2 0 Brederostraat 13 t/m 37 3131WB CNW2 2 Brederostraat 4 3131WC CNW2 0 Brederostraat 6 t/m 38 3131WC CNW2 2 Broekweg 3 t/m 69 3131HC CNW2 0 Broekweg 2 t/m 82 3131HE CNW2 0 Broekweg 73 t/m 87 3131HD CNW2 0 Broekweg 100 t/m 154 3131HG CNW2 0 Broekweg 156A t/m 168D 3131HH CNW2 0 Burgemeester Pruissingel 2 t/m 48 3131JP CNW2 0 Burgemeester Pruissingel 50 t/m 58, 80 t/m 88D 3131JR CNW2 0 Burgemeester Pruissingel 60A t/m 72F 3131JR CNW2 2 Burgemeester Pruissingel 90 A t/m 104D 3131JS CNW2 0 Burgemeester Pruissingel 106A t/m 120C 3131JT CNW2 0 Burgemeester Pruissingel 126 t/m 134D 3131JV CNW2 0 Burgemeester Pruissingel 136 A t/m 148C 3131JW CNW2 0 Callenburgstraat 1 t/m 19, 19A 3134GA OWM2 0 Callenburgstraat 2 t/m 32, 32C 3134GE OWM2 0 Callenburgstraat 21 t/m 63 3134GB OWM2 0 Callenburgstraat 34 t/m 78 3134GG OWM2 0 Callenburgstraat 69 t/m 119 3134GC OWZ1 0 Callenburgstraat 86 t/m 136 3134GH OWZ1 0 Callenburgstraat 125 t/m 139 3134GD OWZ1 0 Catsstraat 1 t/m 17 3131WD CNW2 0 Catsstraat 2 t/m 38 3131WE CNW2 0 Cronjéstraat 2 t/m 68 3131JE CNW1 0 Da Costastraat 1 t/m 39, 2 t/m 26 3131GC CNW2 0 Dayer 2 t/m 10 3131CB CNW1 0 Delftseveer 2A t/m 4D 3134JA CNW2 0 Delftseveer 5 3134JB CNW2 0 Delftseveerweg 1A t/m 11D 3134JC CNW2 0 Delftseveerweg 13A t/m 23D 3134JD CNW2 0 Delftseveerweg 25A t/m 35D 3134JE CNW2 0 Delftseveerweg 28, 30, 40 3134JJ CNW2 0 Delftseveerweg 37A t/m 47D 3134JG CNW2 0 Delftseveerweg 49A t/m 51A 3134JH CNW2 0 Dijklaan 1 t/m 81 3131VB CNW2 0 Dijksteeg 3 t/m 17, 2 t/m 24 3131VC CNW1 2 dr. Abraham Kuyperstraat 1 t/m 47, 4 3131HA CNW2 0 dr. Abraham Kuyperstraat 49 t/m 107 3131HB CNW2 0 dr. H. Bavinckplaats 1 t/m 29, 2 t/m 30 3131JX CNW2 1 dr. H. Bavinckplaats 14 en 15 3131JX CNW2 0 dr. Sacharovplaats 3 3131MH CNW1 2 dr. Schaepmanstraat 2A t/m 16D 3131HN CNW2 0 Dwarsbleekstraat 1 t/m 13, 27 t/m 31, 4 t/m 26 3134EC OWM2 0 Dwarssteeg 1 t/m 13 3134ED OWZ1 0 Dwarssteeg 2 t/m 14 3134ED OWZ1 0 Dwarsstraat 2 t/m 6 3134EE OWZ1 0 Dwarsstraat 3 t/m 7 3134EE OWZ1 0 Eendrachtstraat 1 t/m 37 3134GJ OWM2 0 Eendrachtstraat 43 t/m 99 3134GK OWZ1 0 Eendrachtstraat 2 t/m 56 3134GL OWM2 0 Eendrachtstraat 62 t/m 102 3134GM OWZ1 0 Emmastraat 1 t/m 23 3134CG OWM1 0 Emmastraat 29 t/m 61 3134CG OWM2 0 Emmastraat 6 t/m 18 3134CL OWM1 0 Emmastraat 22 t/m 50 3134CL OWM2 0 Emmastraat 45 3134CG OWM2 2 Emmastraat 52 t/m 98 3134CM OWM2 0 Emmastraat 63 t/m 89 3134CH OWM2 0 Emmastraat 91 t/m 115 3134CJ OWM2 0 Emmazijstraat 2, 4, 8 3134CP OWM1 0 Fransenstraat 1 t/m 89 3131CC CNW1 0 Fransenstraat 2 t/m 4B, 10 t/m 22 3131CC CNW1 0 Fransenstraat 6A t/m 6H 3131CC CNW1 2 Fuikstraat 2 3131CE CNW1 0 Gedempte Biersloot 1 t/m 3A , 7, 7A t/m H, K, 9 A t/m X 3131HJ CNW1 2 Gedempte Biersloot 2 t/m 72 3131HK CNW1 0 Gedempte Biersloot 11 t/m 49A 3131HJ CNW1 0 Groen van Prinstererstraat 1 t/m 65 3131GD CNW2 0 Groen van Prinstererstraat 2 t/m 66 3131GG CNW2 0 Groen van Prinstererstraat 67 3131GE CNW2 2 Groen van Prinstererstraat 68 t/m 126 3131GH CNW2 0 Groen van Prinstererstraat 69 t/m 111 3131GE CNW2 0 Groen van Prinstererstraat 128 t/m 188 3131GJ CNW2 0 Groeneweg 1 t/m 25 3131VE CNW2 0 Groeneweg 2 t/m 38 3131VE CNW2 0 Havenstraat 4, 6 3131BD CNW1 2 Havenstraat 10 t/m 26, 34, 42 t/m 102 3131BD CNW1 0 Havenstraat 19A, 87, 89 3131BD CNW1 0 Havenstraat 25A t/m 67C 3131BD CNW1 2 Heemraadstraat 94, 98 3131VH CNW1 0 Heemraadstraat 1 t/m 43 3131VG CNW2 0 Heemraadstraat 2 t/m 60 3131VH CNW2 0 Henriette Roland Holststraat 2 t/m 22 3131WJ CNW2 0 Henriette Roland Holststraat 28 3131WJ CNW2 2 Henriette Roland Holststraat 1 t/m 19 3131WG CNW2 0 Henriette Roland Holststraat 21 t/m 57 3131WG CNW2 2 Hoflaan 43 t/m 49 3134AC OWM1 0 Hoflaan 31 t/m 39 3134AB OWM2 0 Hofsingel 1 t/m 27 3134VD OWM2 0 Hofsingel 2 t/m 28 3134VD OWM2 0 Hofsingel 29 t/m 45, 30 t/m 48 3134VE OWM2 0 Hofsingel 50 t/m 66 3134VG OWM2 0 Hofsingel 51 t/m 71 3134VG OWM2 0 Hogewerf 1 t/m 77 en 2 t/m 76 3131BZ CNW1 2 Hoogstraat 2 t/m 14 3131BN CNW1 2 Hoogstraat 9, 11 3131BL CNW1 2 Hoogstraat 13, 13A t/m 57 3131BL CNW1 0 Hoogstraat 26, 26A t/m 72 3131BN CNW1 0 Hoogstraat 59 t/m 127 3131BM CNW1 0 Hoogstraat 78 t/m 128 3131BP CNW1 0 Hoogstraat 130 t/m 138 3131BP CNW1 2 Hoogstraat 141 t/m 219 3131BB CNW1 0 Hoogstraat 142 t/m 234 3131BR CNW1 0 Huijgensstraat 2 t/m 64 3131WN CNW2 0 Huijgensstraat 17 t/m 49 3131WK CNW2 0 Huijgensstraat 51 t/m 75 3131WK CNW2 2 Ida Maria de Raathstraat 1 t/m 9, 2 t/m 18 3134EG OWM2 0 Jaagpad 1 t/m 5, 2, 4 3134JK CNW2 0 Jacob van der Wintstraat 1 t/m 11, 2 t/m 16 3131VJ CNW2 0 Jacob van Dijkstraat 2 t/m 80, 85, 87 3131MG CNW2 0 Jan Steenstraat 3 t/m 31, 4 t/m 22 3131HL CNW2 0 Joubertstraat 5 t/m 27 3131WP CNW2 0 Jozef Israëlsstraat 1 t/m 57 3131GK CNW2 0 Jozef Israëlsstraat 2 t/m 40 3131GL CNW2 0 Karel Doormanhof 1 t/m 13 3134CW OWM2 0 Karel Doormanhof 2 t/m 12 3134CW OWM2 0 Karel Doormanhof 15 t/m 23 3134CW OWZ1 0 Karel Doormanhof 14 t/m 24 3134CW OWZ1 0 Kerksteeg 1 3131CG CNW1 0 Koninginnestraat 2 en 3 3134NL OWZ1 0 Koningstraat 1 t/m 49 3134EH OWZ1 0 Koningstraat 6 t/m 130 3134EH OWZ1 0 Kornelis Speelmanstraat 1A, 1 B 3131BE CNW1 0 Kornelis Speelmanstraat 2B t/m 22C 3131BG CNW1 2 Kortestraat 1 t/m 7 3134ES OWZ1 0 Korte Hoogstraat 1 t/m 27D 3131BH CNW1 0 Korte Hoogstraat 2 t/m 28D 3131BK CNW1 0 Korte Hoogstraat 29A t/m 47D 3131BJ CNW1 0 Kortedijk 1 t/m 61 3134HA CNW2 2 Kortedijk 14 t/m 108, 120 t/m 136 3134HB CNW2 0 Kortedijk 119A en 119B 3134HA CNW2 0 Kuipershof 8 t/m 12 3131CH CNW1 0 Kuiperstraat 25 t/m 61, 50 t/m 80 3131CH CNW1 0 Kwakelsteeg 1 t/m 25 3131BN CNW1 2 Landstraat 5 t/m 35A 3131CE CNW1 0 Landstraat 36 t/m 56, 39 t/m 73 3131CE CNW3 0 Liesveld 1 t/m 51, 65 t/m 77, 91 t/m 103, 117 t/m 131 3131CJ CNW1 0 Liesveld 2 t/m 34, 50 t/m 62, 76 t/m 88 3131CL CNW1 0 Liesveld 36 t/m 48, 64 t/m 74, 90 t/m 146 3131CM CNW1 0 Liesveld 53 t/m 63, 79 t/m 89, 105 t/m 115, 133 t/m 163 3131CK CNW1 0 Liesveldviaduct 1 3131CN CNW1 0 Liesveldviaduct 213 t/m 235, 313 t/m 335 3131CN CNW1 2 Lijnstraat 4, 6A, 12 t/m 16 3131CP CNW1 0 Lijnstraat 7A en 7B 3131CP CNW1 0 Maassluissedijk 1 t/m 3B 3131KA CNW1 2 Maassluissedijk 5 t/m 11 3131KA CNW1 0 Maassluissedijk 20 t/m 84 3131KB CNW1 0 Maassluissedijk 86 t/m 90 3131KB CNW1 2 Maassluissedijk 104 t/m 126 3131KB CNW1 0 Maassluissedijk 128 t/m 152 3131KB CNW1 2 Maasstraat 1A, B en 3A, B 3134EM OWZ1 1 Maasstraat 2 3134EN OWZ1 0 Maasstraat 13 t/m 45 3134EM OWZ1 0 Maasstraat 30 t/m 64 3134EN OWZ1 0 Marisstraat 1 t/m 37 3131GM CNW2 0 Marisstraat 2 t/m 26 3131GM CNW2 0 Markgraaflaan 90 t/m 98 3131VN CNW2 0 Markgraaflaan 42 t/m 60, 62 t/m 80 3131VN CNW1 2 Markgraaflaan 1 t/m 69 3131VK CNW2 0 Markgraaflaan 2 t/m 14 3131VM CNW2 0 Markgraaflaan 16 t/m 40 3131VN CNW2 0 Markgraaflaan 71 t/m 135 3131VL CNW2 0 Markgraaflaan 137 t/m 177 3131VM CNW2 0 Markt 1 t/m 23, 2 t/m 30, 32 t/m 62, 33 t/m 63 3131CR CNW1 0 Markt 31 3131CR CNW1 2 Merwedehof 1, 2, 23, 24 3134NZ OWZ1 1 Merwedehof 3 t/m 21 3134NZ OWZ1 0 Merwedehof 4 t/m 22 3134NZ OWZ1 0 Mesdagstraat 1 t/m 29, 16, 18 en 28 3131GN CNW2 0 Mozartlaan 1,5, 2, 4 3131ES CNW3 0 mr. Troelstrastraat 2 t/m 48 3131HS CNW2 0 mr. Troelstrastraat 3 t/m 51 3131HR CNW2 0 Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 71, 2 t/m 10 3131GP CNW2 0 Nieuwe Kerkplaats 101 t/m 121 3134LG OWM2 0 Nieuwe Kerkplaats 102 t/m 122 3134LG OWM2 0 Nieuwelaan 1 t/m 45 3131VP CNW2 0 Nieuwelaan 4 t/m 48, 80 3131VR CNW2 0 Nieuwlandstraat 1 t/m 23, 4 en 6 3131VS CNW1 0 Nieuwstraat 1, 3, 5 en 11 3134EP OWZ1 0 Nieuwstraat 7 3134EP OWZ1 1 Nieuwstraat 2 t/m 16 3134EP OWZ1 0 Oosterdwarsstraat 1 t/m 37 3134NJ OWZ1 0 Oosterdwarsstraat 2 t/m 20 3134NK OWZ1 0 Oosterstraat 1 t/m 65 3134NM OWZ1 0 Oosterstraat 2A t/m 16 3134NP OWZ1 0 Oosterstraat 18A t/m 38 3134NR OWZ1 0 Oosterstraat 40 t/m 68 3134NS OWZ1 0 Oosterstraat 67 t/m 93 3134NN OWZ1 0 Oosterstraat 72 t/m 84, 88 t/m 114 3134NT OWZ1 0 Oosterstraat 86A t/m 88Y 3134NT OWZ1 1 Oosthavenkade 1 t/m 19A, 2 t/m 20B 3134NV OWM1 0 Oosthavenkade 21 t/m 29A, 22 t/m 30 3134NW OWM1 0 Oosthavenkade 31 t/m 49 3134NW OWZ1 0 Oosthavenkade 42 t/m 50 3134NW OWZ1 0 Oosthavenkade 51 en 55 t/m 73 3134NX OWZ1 0 Oosthavenkade 53 t/m 53H 3134NX OWZ1 1 Oosthavenkade 54 t/m 72A 3134NX OWZ1 0 Oosthavenkade 72B t/m 72Z 3134NX OWZ1 1 Oosthavenplaats 1 t/m 41, 2 t/m 40 3134BX OWM1 0 Oranjestraat 1 t/m 37 3134ET OWM2 0 Oranjestraat 2 t/m 22 3134EV OWM2 0 P C Hooftstraat 1 t/m 23, 2 t/m 22 3131WS CNW2 0 Paterstraat 1, 3 3131CS CNW1 0 Patrimoniumdwarsstraat 1 t/m 19, 2 t/m 20 3131GR CNW2 0 Patrimoniumstraat 2 t/m 18 3131GS CNW2 0 Peperstraat 1 t/m 19, 2 t/m 14 3131CT CNW1 0 Pieter Karel Drossaartstraat 1 t/m 67 3131PA CNW3 0 Pieter Karel Drossaartstraat 14 t/m 62 3131PE CNW3 0 Potgieterstraat 1 t/m 83 3131GT CNW2 0 Prins Hendrikstraat 1 t/m 29 3131PK CNW3 0 Prins Hendrikstraat 2 t/m 34 3131PM CNW3 0 Rembrandtstraat 2 t/m 28, 3 t/m 63 3131HM CNW2 0 Ridderstraat 1 t/m 27 3131VH CNW2 0 Ridderstraat 2 t/m 38 3131VG CNW2 0 Ridderstraat 40 t/m 80 3131VD CNW2 0 Rijkestraat 1 t/m 45, 2 t/m 12 3131CV CNW1 0 Ruytenburchflat 1 t/m 35, 2 t/m 34 3131WX CNW2 0 Scheepmakersteeg 1, 3 3131BX CNW1 0 Scheldeplaats 21 t/m 59 3134NP OWZ1 0 Schepenstraat 2 t/m 22 3131VW CNW1 0 Schiedamseweg 1 t/m 49 3134BA OWM1 0 Schiedamseweg 2 t/m 10 3134BJ OWM1 0 Schiedamseweg 12 t/m 20C 3134BK OWM1 0 Schiedamseweg 24A t/m 40 3134BL OWM1 0 Schiedamseweg 42 t/m 54 3134BM OWM1 0 Schiedamseweg 51 t/m 61 3134BB OWM1 0 Schiedamseweg 56 t/m 60 3134BN OWM2 0 Schiedamseweg 64 t/m 76 3134BP OWM2 0 Schiedamseweg 63 t/m 73 3134BC OWM2 0 Schiedamseweg 75 t/m 95 3134BD OWM2 0 Schiedamseweg 78 t/m 86 3134BR OWM2 0 Schoolstraat 1 t/m 41 3131CW CNW1 0 Schoutplein 3 t/m 39 3131JZ CNW1 0 Sclaavenburch 1 t/m 25 3131MB CNW2 0 Sclaavenburch 2 t/m 52 3131MA CNW2 0 Smalle Havenstraat 2 t/m 16, 3 t/m 23 3131BS CNW1 0 Spoorstraat 1 t/m 13 3134TA OWZ1 0 Spoorstraat 2 t/m 86 3134TA OWZ1 0 Sprinterplaats 1 t/m 167 3134TC OWZ1 0 Sprinterplaats 2 t/m 168 3134TB OWZ1 0 Stationsstraat 1 t/m 19A 3131PP CNW3 0 Stationsstraat 2 t/m 20A 3131PT CNW3 0 Struyckstraat 1 t/m 27 3131MC CNW1 2 Struyckstraat 2 t/m 28 3131MC CNW2 0 Thorbeckestraat 1 t/m 33, 2 t/m 26 3131HP CNW2 0 Tollensstraat 2 t/m 72 3131GZ CNW2 0 Touwbaan 25 t/m 39 3134MC OWZ1 0 Touwbaan 26 t/m 40 3134MC OWZ1 0 Touwbaan 41 t/m 71 3134MD OWZ1 0 Touwbaan 42 t/m 72 3134MD OWZ1 0 Touwbaan 73 t/m 107 3134ME OWZ1 0 Touwbaan 74 t/m 108 3134ME OWZ1 0 Touwsteeg 1 3131CE CNW1 0 Twee Vriendenstraat 1 t/m 43, 2 3131ME CNW2 0 Vaartweg 1, 15, 23 t/m 33, 6 t/m 64 3131HT CNW2 0 Vaartweg 66 t/m 106C 3131HV CNW2 0 Vaartweg 108A t/m 122D 3131HW CNW2 0 van der Driftstraat 1 t/m 73 3131JG CNW2 0 van der Driftstraat 2 t/m 28 3131JH CNW2 0 van der Driftstraat 30 t/m 82 3131JJ CNW2 0 van Lennepsplaats 1 t/m 31, 2 t/m 32 3131WR CNW2 0 van Riebeeckstraat 46 t/m 150 3131VV CNW2 0 van Riebeeckstraat 47 t/m 133 3131VT CNW2 0 van Schravendijkplein 2 t/m 38 3131GW CNW1 0 van Schravendijkplein 40 t/m 52 3131GX CNW1 0 van Schravendijkplein 1 t/m 85 3131GV CNW2 0 van Schravendijkplein 54 t/m 104 3131GX CNW2 0 Veerplein 1 t/m 99 3131CX CNW1 0 Veerplein 4 t/m 156 3131CN CNW1 0 Verploegh Chasséplein 1, 7 en 2 t/m 8 3134BZ OWM2 0 Visbankflat 1 t/m 27, 2 t/m 28 3131BW CNW1 0 Vleersteeg 2a, 2b, 4a, 4b, 4c en 6 3131CG CNW1 0 Vleersteeg 9, 25 en 29, 31, 43 3131CG CNW1 0 Vondelstraat 2 t/m 72 3131WV CNW2 0 Vondelstraat 9 t/m 55 3131WT CNW2 0 Vondelstraat 57 t/m 65 3131WT CNW2 2 Vossenstraat 20 t/m 46 3131CW CNW3 0 Vrouwensteeg 4 3131BV CNW1 0 Waalstraat 2 t/m 100 3131CS CNW1 0 Waalstraat 29 t/m 147 3131CS CNW1 0 Weeshuisplein 2 t/m 28 3131CX CNW1 2 Werf Dammes Erve 1 t/m 13, 2 t/m 12 3134HD CNW2 2 Werf De Hoop 1 t/m 23, 2 t/m 22 3134HC CNW2 2 Werf van Pronk 1 t/m 9, 2 t/m 10 3134HE CNW2 2 Westhavenkade 1 t/m 19, 4 t/m 16 3131AB CNW1 0 Westhavenkade 21 t/m 27, 22 t/m 26 3131AC CNW1 0 Westhavenplaats 2 t/m 42C, 3 t/m 41C 3131BT CNW1 0 Westnieuwland 1 t/m 69 3131VX CNW1 2 Westnieuwland 6, 56 3131VX CNW1 0 Westnieuwland 77 t/m 107 3131MD CNW2 0 Weteringstraat 1 t/m 35, 2 t/m 26 3131VZ CNW2 0 Wijnstraat 4, 10 3131CZ CNW1 0 Wilhelminastraat 2 t/m 22 3134CT OWM2 0 Wilhelminastraat 7 t/m 19 3134CR OWM2 0 Wilhelminastraat 24 t/m 70 3134CV OWZ1 0 Wilhelminastraat 21 t/m 41 3134CR OWZ1 0 Wilhelminastraat 45 t/m 71 3134CS OWZ1 0 Willem Beukelszoonstraat 2 t/m 42, 42A 3134LX OWM2 0 Willem Beukelszoonstraat 3 t/m 41 3134LV OWM2 0 Willem Beukelszoonstraat 43 t/m 63 3134LW OWM2 0 Willem Beukelszoonstraat 44 t/m 60 3134LZ OWM2 0 Willem Pijperstraat 1, 6, 10 3131EV CNW3 0 Zomerstraat 4, 6, 8 3131EW CNW1 0 Zomerstraat 11 t/m 41J 3131EW CNW1 0 Zomerstraat 16, 18, 20, 22 3131EW CNW3 0 Zomerstraat 43 t/m 77 3131EW CNW3 0

Aanvraagformulieren

Het aanvragen van een parkeervergunning vindt plaats door middel van een aanvraagformulier. Per categorie is een formulier beschikbaar:

a. bewonersvergunning

b. bestelbusvergunning

c. mantelzorgvergunning

d. bedrijfsvergunning

e. bedrijfsvergunning markt

f. zorgverlenervergunning

Bijlage 5 Aanwijzingsbesluit parkeren [Klik hier om het document te downloaden]

parkerenvlaardingen [Klik hier om het document te downloaden]