Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2014
CiteertitelBeleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2014
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2010 vastgesteld d.d. 15 maart 2010 komen te vervallen met de inwerkingtreding van dit besluit.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201409-10-201401-10-2019letter f en g, en I

22-09-2014

Gemeenteblad jaargang 2014, nummer 72018 d.d. 05-12-2014

.
12-05-201101-10-2019nieuwe regeling

03-05-2011

E3-journaal, 11-05-2011

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2014

 

 

Bedrijfsovername eilandterrassen

Bij wijziging van de ondernemingsvorm van vergunninghouder (die noopt tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning) of bij overdracht van de onderneming van vergun-ninghouder zal de geldende terrasvergunning in beginsel dienovereenkomstig gewijzigd / verleend worden.

Begripsomschrijvingen

In dit beleid en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  exploitatievergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV Venlo;

 • b.

  terrassen: een terras dat onderdeel uitmaakt van een horeca-inrichting;

 • c.

  gevelterras: terras direct aansluitend en loodrecht voor een gevel van de betreffende horeca-inrichting;

 • d.

  aanleunterras: een terras niet direct aansluitend aan de gevel van de betreffende horeca-inrichting;

 • e.

  eilandterras: een terras welke door een weg is gescheiden van de horeca-inrichting en geplaatst op in de nabijheid gelegen plein of een pleinvormige verruiming alsmede op de openbare ruimte voor de kelderruimtes in de kademuur in het project Maasboulevard,

 • f.

  horeca-inrichting: een inrichting waarvoor een exploitatievergunning geldt of een inrichting die is vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht op grond van de Nadere regels vergunningvrije inrichtingen ex artikel 2:29 onder a APV Venlo onder lid 1 onder b 3e streepje zoals snackbars, schoarmazaken, pizzeria's, fritures, automatieken e.d. zonder zitgelegenheid en/of met maximaal 3 staantafels.

 • g.

  exploitant: (de houder van de exploitatievergunning;) de uitbater van een horeca-inrichting;

 • h.

  weg: het fysiek of optisch in de bestrating van de straat opgenomen gedeelte bestemd voor verkeer;

 • i.

  rijweg: het fysiek of optisch in de bestrating van de straat opgenomen gedeelte bestemd voor (brom)fietsers en motorvoertuigen.;

 • j.

  bestekbak: een klein kastje of tafel met bestek, glazen, porselein, servetten, asbakken, kruiden en specerijen;

 • k.

  banken: los staande banken die nergens aan zijn bevestigd.

Werkingssfeer

I. Terrassen kunnen alleen worden geplaatst bij horeca-inrichtingen.

II. Voor het plaatsen van een gevelterras of een aanleunterras is geen vergunning vereist.

III. Voor een eilandterras is een vergunning vereist.

Plaatsing

 • 1.

  Toegestaan zijn alleen open terrassen en overdekte terrassen c.q. serres waarvoor de vereiste bouwvergunning is verleend.

 • 2.

  Toegestaan is enkel het plaatsen van een gevelterras.

 • 3.

  In de volgende gevallen mag geen gevelterras worden geplaatst, maar wel een aanleun-terras:

 • in straten waarbij wegmeubilair (lantaarnpalen, verkeersborden e.d.) de vrije doorgang voor de voetganger zou beletten indien de ruimte langs de gevel vrij zou moeten blijven;

 • op de Parade, Geldersepoort, Bolwaterstraat en Kloosterstraat en door de burgemees-ter bij openbare bekendmaking aan te wijzen straten.

 • 4.

  Terrassen mogen niet op de rijweg geplaatst worden.

 • 5.

  De vrije doorgang voor het voetgangersverkeer moet tenminste 1,50 meter zijn.

 • 6.

  In straten waar geen rijweg aanwezig is moet het terras zodanig geplaatst worden, dat er een vrije doorgangsbreedte van minimaal 3,50 meter overblijft voor (hulpverlening) voer-tuigen.

Inrichting

 • 7.

  Het terras mag alleen worden ingericht met stoelen, banken, tafels, statafels, barkrukken, windschermen, parasols en een bestekbak. In bijzondere situaties kan de gemeente een verbod tot het plaatsen van windschermen en parasols instellen.

 • 8.

  Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van bevestigingsconstructies in de bestrating ten behoeve van parasols is alleen mogelijk na melding en goedkeuring van de afdeling Openbare Werken, waarbij de ondernemer er rekening mee moet houden, dat de bestra-ting na het plaatsen, wijzigen of verwijderen van de voorziening door de gemeen¬te her-steld wordt voor rekening van vergunninghouder.

 • 9.

  Wind- c.q. terrasschermen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de zijkanten van het terras. Alle overige terrasafscheidingen dienen van een open constructie te zijn zoals bij-voorbeeld bloembakken of open hekwerkjes met daarop bloembakken.

 • 10.

  De hoogte van schermen en overige terrasafscheidingen mag maximaal 1,50 meter zijn.

 • 11.

  Het gebruik van volledig kunststof meubilair is niet toegestaan.

 • 12.

  Vlonders zijn niet toegestaan. Alleen wanneer voor de vlonder de vereiste bouwvergun-ning is verleend.

 • 13.

  Verwarmingselementen op het terras zijn toegestaan. Verboden zijn verwarmingsele-menten die aan de gevel bevestigd worden, zonder dat hiervoor de vereiste bouwver-gunning is verleend.

 • 14.

  De schoonmaak van het terras geschiedt door de exploitant. Zwerfvuil in de directe na-bijheid van het terras dient door de exploitant opgeruimd te worden.

Openbare orde en veiligheid

 • 15.

  De terrassen moeten gesloten zijn van 02.00 uur tot 07.00 uur.

 • 16.

  Ongeacht het bepaalde in ad 15 kunnen in individuele gevallen de openingstijden verkort worden in de exploitatievergunning van het betreffende horecabedrijf.

 • 17.

  Jaarlijks tijdens de carnavalsperiode en in Velden op Gekke maandag en Brokke dinsdag mogen er geen terrassen op de openbare weg staan vanaf donderdags voor de carnaval tot en met woensdag na de carnaval op locaties gelegen langs de diverse optochtroutes en locaties waar andere carnavalsevenementen (zoals de Boètegewoëne Boètezitting) worden georganiseerd.

 • 18.

  Terrassen die staan op het marktterrein van een wekelijkse warenmarkt in de gemeente moeten voordat met de opbouwwerkzaamheden van de markt wordt begonnen geheel ontruimd worden en mogen pas terug worden geplaatst na afloop van de markt wanneer het marktterrein is gereinigd. De marktmeester kan een ondernemer vrijstelling verlenen van deze verplichting, mits de goederenmarkt hiervan geen hinder ondervindt.

 • 19.

  De productie van muziek op het terras (behoudens met gebruikmaking van ontheffing) is verboden.

 • 20.

  Terrassen moeten op eerste aanzegging van de gemeente ontruimd worden in verband met officiële gelegenheden, gedurende de in de aanzegging vermelde tijdstippen.

 • 21.

  Het is verboden om terrasmeubilair op de openbare weg te stapelen.

 • 22.

  Wanneer het terras niet in gebruik is c.q. het horecabedrijf is gesloten is de ondernemer verplicht:

  • a)

   de statafels te verwijderen van het terras en inpandig op te slaan;

  • b)

   parasols in te klappen en ingeklapt te houden;

  • c)

   tafels en stoelen van de openbare weg te verwijderen of in normale toestand aan elkaar geketend op de weg te laten staan.

 • 23.

  Indien de gemeente of een nutsbedrijf werkzaamheden moet uitvoeren aan of onder de bestrating, is de gemeente niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met het afbreken en opbouwen van het terras en mogelijk verminderde omzet.

Huur

 • 24.

  Wanneer een terras wordt geplaatst op gemeentegrond dan dient er eerst een huurover-een¬komst gesloten te worden voor het gebruik van de gemeentegrond. Deze huurover-eenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid tot opzegging.

 • 25.

  Ten behoeve van de berekening van de huur wordt onder de kern Venlo begrepen het gebied begrensd door de Maaskade, Havenkade , Prinsessesingel, Prof.Gelissensingel tot aan het viaduct Eindhovenseweg, Eindhovenseweg, Roermondsepoort, Koninginnes-ingel, Koninginneplein, Stationsplein, Keulsepoort, Deken van Oppensingel, Mercator-straat, Noord-Binnensingel, Hogeweg, van 't Hoffweg, Wilhelminapark en St.Urbanusweg, waarbij genoemde straten eveneens tot de binnenstad behoren.

De beleidsregels zijn vastgesteld door de burgemeester van Venlo op 22 september 2014. De beleidsregels treden na publicatiel op 9 oktober 2014 in werking. De b-leidsregels van 2010 in werking getreden per 12 mei 2011 komen hierbij te vervallen.