Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Luchthavenregeling Jules Verne te Arnhem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingLuchthavenregeling Jules Verne te Arnhem
CiteertitelLuchthavenregeling Jules Verne te Arnhem
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverkeer en vervoer, toezicht, veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet luchtvaart
 2. Provinciewet, art. 158, lid 1 aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201117-10-2014Nieuwe regeling

16-02-2011

Provinciaal Blad nr. 2011/58

PS2011-22a

Tekst van de regeling

Intitulé

Luchthavenregeling Jules Verne te Arnhem

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het voorstel PS 2010-012624 van Gedeputeerde Staten van 21 december 2010, inzake het vaststellen van de ontwerp-verordening “Luchthavenregeling Jules Verne te Arnhem"; Gelet op de Wet luchtvaart en artikel 158, eerste lid aanhef en onder b van de Provinciewet;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende verordening

Hoofdstuk 1 Algemeen 

Art. 1.1 Begripsbepalingen

In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder

 • a.

  wet: de Wet luchtvaart;

 • b.

  regeling: de Regeling burgerluchthavens;

 • c.

  luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 • d.

  exploitant: de houder van een luchthavenregeling;

 • e.

  gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert;

 • f.

  Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • g.

  daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang, zoals geldt voor de positie 52.00 graden N en 05.00 graden O op zeeniveau;

 • h.

  vliegbeweging: een start of landing met een luchtvaartuig.

Art. 1.2 Exploitant

De luchthaven wordt geëxploiteerd en beheerd door de heer D. Oostland.

Hoofdstuk 2 Aanduiding luchthaven

Art. 2.1 Locatie-aanduiding

Deze luchthavenregeling is van toepassing op het schip Jules Verne gelegen aan de Rijnkade 26 te Arnhem; geografische aanduiding 51°58’46 “N en 5°54’12”E. Dit is weergegeven in bijlage 1.

Art. 2.2 Baan-aanduiding

 • -

  De baan, gelegen op een schip, betreft een terrein met afmetingen van 9 * 9 meter;

 • -

  De baan is gelegen op 7 meter hoogte boven de waterlijn.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden luchthaven

Art. 3.1 Typen luchtvaartuigen

Onverminderd de bepalingen uit de wet en de Rvglt, mag de luchthaven uitsluitend gebruikt worden door helikopters met een startgewicht tot 1.200 kg, zoals het type Robinson 22 en 44 of een gelijkwaardig type met een bronvermogen dat gelijk of minder is dan voorgenoemde helikopters.

Art. 3.2 Meteorologische omstandigheden

Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is alleen toegestaan in Visual Meteorological Conditions.

Art. 3.3 Aantal vliegbewegingen

Per dag mogen maximaal 3 vliegbewegingen plaatsvinden.

Art. 3.4 Tijden, dagen waarop gevlogen mag worden

De luchthaven mag slechts in werking zijn gedurende de daglichtperiode.

Art. 3.5 Gebruiksjaar

Het gebruiksjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 3.6 Logboek

De exploitant houdt een logboek bij waarin zijn opgenomen de aantallen vluchten, het baangebruik, het soort luchtvaarttuigen en de bijbehorende data en tijdstippen.

Art. 3.7 Jaarlijkse rapportage 

Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de in artikel 1.2 genoemde exploitant een rapportage aan het bevoegd gezag over het gebruik van de luchthaven gedurende het betreffende gebruiksjaar. De inhoud van de rapportage bevat in ieder geval de in art. 3.6 genoemde punten en moet voldoen aan de vereisten gesteld in de regeling.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Art. 4.1 Inwerkingtreding

Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad waarin deze luchthavenregeling wordt geplaatst.

Art. 4.2 Citeertitel

Deze luchthavenregeling kan worden aangehaald als: Luchthavenregeling Jules Verne te Arnhem.

Provinciale Staten van Gelderland