Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit onmiddellijk verwijderen hondenpoep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onmiddellijk verwijderen hondenpoep
CiteertitelAanwijzingsbesluit opruimplicht hondenpoep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart wijk Noord Oost

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2010, art. 2:58

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-201022-03-2013Nieuwe regeling

24-04-2010

Breeduit, 28-04-2011

24-04-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN HONDENPOEP

 

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

overwegende, dat het college op grond van artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2010 (Apv) bevoegd is gebieden aan te wijzen waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond zich van zijn uitwerpselen te laten ontdoen, tenzij de eigenaar of houder de uitwerpselen onmiddellijk verwijdert;

 

dat het op grond van artikel 2:57, lid 1 sub b Apv al verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen:

"op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide, bloemperk of andere beplantingsstrook of op een andere door het college aangewezen plaats;

 

dat op die plaatsen al geen hond mag komen en die gebieden dus niet meer hoeven te worden aangewezen voor het opruimen van hondenpoep;

 

dat het gewenst is om in aanvulling op die gebieden de winkelcentra aan te wijzen en voor een tijdelijke periode van 6 maanden de wijk Noord Oost aan te wijzen

 

dat met deze aanwijzen wordt beoogd de overlast voor voetgangers te beperken;

 

dat alle eerdere besluiten met betrekking tot hondenpoep, bijvoorbeeld het aanwijzen van "poepveldjes" worden ingetrokken;

 

gelet op artikel 2:58 Apv;

 

besluit:

 

 • 1.

  de winkelcentra in Drachten voor onbepaalde tijd aan te wijzen als gebieden ex artikel 2:58 eerste lid van de Apv;

 • 2.

  de wijk Noord Oost (gebied tussen Ringweg, Noorderdwarsvaart, Vogelzang en Stationsweg)voor een periode van 6 maanden aan te wijzen als gebied ex artikel 2:58 eerste lid van de Apv;

 • 3.

  alle eerdere besluiten met betrekking hondenpoep, zoals het aanwijzen van "poepveldjes" worden ingetrokken;

 • 4.

  het besluit treedt twee weken na bekendmaking in werking;

 • 5.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit opruimplicht hondenpoep".

Aldus vastgesteld op 24 april 2010,

Burgemeester en wethouders van Smallingerland,

mr. Leendert Maarleveld drs. Bert Middel

secretaris burgemeester