Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Zondagavondopenstellingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingZondagavondopenstellingsbeleid
CiteertitelZondagadvondopenstellingsbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3 lid 4 en 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2010nieuwe regeling

23-11-2010

Hei en wei 10-12-2010

Collegebesluit 23-11-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Zondagavondopenstellingsbeleid

 

 

Deel Inleiding

In 2010 is er voor het eerst door het college van B&W ontheffing verleend aan een supermarkt in de gemeente Blaricum om bij wijze van proef, de winkel tussen 16.00 uur en 20.00 uur geopend te hebben. De ontheffing loopt af in januari 2011. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst ook een tweede supermarkt interesse zal tonen. Daar er op grond van de Winkeltijdenwet slechts één winkel geopend mag zijn op 15.000 inwoners kunnen er gezien het inwonersaantal van de gemeente Blaricum niet tegelijk twee winkels geopend zijn. Mochten twee supermarkten tegelijk interesse tonen dan zal het college met het oog op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging dienen te maken van alle belangen en te zorgen voor een goede beleidsonderbouwing.

Deel Kader

Winkeltijdenwet en Verordening inzake de winkeltijden

De Winkeltijdenwet (artikel 3, lid 4 en 5) biedt de gemeente de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor de zondagavondopenstelling en daaraan voorwaarden te stellen. De gemeente heeft deze mogelijkheid opgenomen in de Verordening winkeltijden Blaricum (artikel 6).

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing Winkeltijdenwet moet worden voldaan aan de wettelijke voorschriften:

Per 15.000 inwoners kan de gemeente maximaal 1 ontheffing verlenen voor zondagavondopenstelling van 16.00 uur tot 22.00 uur.

Het moet gaan om winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank, als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

Verder moet worden voldaan aan hetgeen is gesteld in de Verordening winkeltijden Blaricum, artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen:

1. “Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in

artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die

gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.”

2. “Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing

verlenen.”

3. “Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

a. de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering

van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.”

4. “De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de

omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling

van de winkel.”

De ontheffing zondagavondopenstelling is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. Beroep dient bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te worden ingesteld (artikel 10 Winkeltijdenwet).

Deel Beleid voor zondagavondopenstelling

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor het te vormen beleid, zodat het de toets van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven kan doorstaan.

1. Alleen winkels die in hoofdzaak eet- en drinkwaren verkopen kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing zondagavondopenstelling. De gemeente Blaricum stelt geen norm aan de omvang van de verkoopvloeroppervlakte, wel kunnen alleen supermarkten voor een ontheffing in aanmerking komen. Speciaalzaken in eet- en drinkwaren komen niet voor een ontheffing in aanmerking.

2. Er kan slechts aan één winkel een ontheffing worden verleend, gezien het inwonertal.

3. Ontheffing zondagavondopenstelling wordt verleend voor de periode van 2 jaar en in geval van meer gegadigden kan er om en om na een periode van 2 jaar een ontheffing worden verleend.

4. Indien er meer gegadigden zijn voor de ontheffing zondagavondopenstelling, worden de gegadigden die geen ontheffing toegekend hebben gekregen gedurende de periode van 2 jaar in portefeuille gehouden. Mocht door omstandigheden tussentijds de verleende ontheffing worden ingetrokken, krijgen de gegadigden die nog in portefeuille zitten alsnog de mogelijkheid tussentijds een ontheffing zondagopenstelling te verkrijgen voor de lopende termijn.

5. Het college kan de ontheffing zondagavondopenstelling intrekken, wijzigen of tijdelijk schorsen voor een maximum periode van een half jaar indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen

van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis

van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij

gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de leges niet worden voldaan;

g. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Deel Feitelijke situatie

In Blaricum zijn op dit moment twee supermarkten die in aanmerking kunnen komen voor een zondagavondopenstelling, er kan slechts aan één supermarkt ontheffing worden verleend. Gezien het voorgaande zijn bovenstaande beleidsregels noodzakelijk voor een zorgvuldige en evenwichtige afweging.

De gemeente Blaricum heeft aan de Albert Heijn, Huizerweg 8 gedurende een jaar bij wijze van proef een zondagavondopenstelling ontheffing verleend. Gezien het ontbreken van beleidsregels op het moment dat de proefontheffing is verleend, geldt een overgangsperiode van twee jaar. Op deze wijze wordt in totaal gedurende een termijn van twee jaar een zondagavondopenstelling ontheffing verleend aan de Albert Heijn. En vervolgens krijgen beide gegadigden conform de beleidsregels, om en om elke twee jaar de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een zondagavondopenstelling ontheffing.

Deel Toelichting

Vanuit concurrentie oogpunt bekeken zou het wellicht eerlijker zijn om jaarlijks te bezien welke supermarkt in aanmerking komt voor een ontheffing zondagavondopenstelling, echter voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is dit onwenselijk. Door een termijn van twee jaar aan te houden wordt rekening gehouden met de herkenbaarheid voor de consument, belang van de ondernemer, gedane investeringen en belangen personeel.

De gemeente Blaricum bepaalt dat alleen supermarkten in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing zondagavondopenstelling en speciaalzaken hiervan worden uitgesloten met het oog op het bereiken van een zo groot en gevarieerd mogelijk aanbod van levensmiddelen. Voorts hebben de beide supermarkten goede parkeervoorzieningen, gestoeld op standaard parkeernormen, waardoor bezoekers die op zondag boodschappen doen hun voertuigen goed kwijt kunnen en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt.

Verder wordt er gekozen voor een systeem waarmee om en om voor 2 jaar aan een ondernemer een ontheffing wordt verleend als er meer dan één gegadigde is. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het gewenste “eerlijk speelveld” waarbij elke supermarkt zonder onderscheid gelijk wordt behandeld voor een ontheffingsaanvraag.

Gezien het kleine aantal gegadigden, is de kans aanwezig dat dezelfde supermarkt twee keer achter elkaar een vergunning krijgt. In een situatie dat er niet meer gegadigden zijn, is dit niet bezwaarlijk.

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 23 november 2010.