Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Aanwijzingsbesluit straatprostitutielocatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit straatprostitutielocatie
CiteertitelAanwijzingsbesluit straatprostitutielocatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.3.2.1 APV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2000Nieuwe regeling

13-06-2000

Dagblad De Limburger

2008/3567

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit straatprostitutielocatie

 

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen;

overwegende dat de gemeente Heerlen reeds lange tijd een groot straalprostitutieprobleem heeft met alle negatieve gevolgen van dien voor de openbare orde, het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid;

dat in het belang van bovengenoemde zorggebieden de raad op 6 juli 1999 besloten heeft één straatprostitutielokatie aan te wijzen waar het voor prostituees, met een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen, toegestaan is door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze de aandacht van passanten op zich te vestigen;

dat aan dit aanwijzingsbesluit de gemeentebladen nr. 94 d.d. 2 juli 1999, nr. 95 en 96 beide van 25 juni 1999 ten grondslag liggen;

dat voorafgaande aan de definitieve beslissing van de raad der gemeente Heerlen om een gebied ten zuiden van de Imstenraderweg in te laten richten als straatprostitutielokatie een uitgebreid en diepgaand lokatieonderzoek en brede maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden;

dat behalve op de hiema onder A te noemen lokatie elke handeling als bedoeld in artikel 3.3.2.1 onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen verboden is;

gelet op het bepaalde in artikel 3.3.1.1 en artikel 3.3 .2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen, vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Heerlen van 6 juli 1999, gepubliceerd en openbaar bekend gemaakt in de Uitkijk van 21 juli 1999 en in werking getreden op 22 juli 1999;

besluiten :

  • A.

    de lokatie N281 (ten zuiden van de Imstenraderweg), welk gebied omsloten wordt door de lus Imstenraderweg en de Keulseweg, welk gebied gearceerd op bijgevoegde en gewaarmerkte tekening staat aangegeven en deel uitmaakt van dit besluit, aan te wijzen als enige lokatie in Heerlen waar het voor prostituees met vergunning toegestaan is door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze te trachten de aandacht van passanten op zich te vestigen in de tijd tussen 19.00 uur en 02.00 uur;

  • B.

    te bepalen dat het onder A bedoelde besluit in werking treedt op een nader door ons vast te stellen en bekend te maken datum. Op deze nog nader bekend te maken dalum vervalt het aanwijzingsbesluit van 21 februari 1995.

De Inwerkingtreding is afhankelijk van het lijdstip waarop de voorzieningen ten behoeve van een straalprostiutielokatie op en nabij het onder A omschreven gebied, zijn gerealiseerd.

Heerlen, 10 augustus 1999

Burgemeester en wethouders voornoemd

Kaart