Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Incassoreglement 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement 2011
CiteertitelIncassoreglement 2011
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening onroerende-zaakbelastingen, art. 7; Verordening reinigingsheffingen, art. 9, 17; Verordening rioolheffing, art. 10; Verordening hondenbelasting, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011Nieuwe regeling

04-05-2011

De Nieuwsbode, 11-05-2011

Nr. 734

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement 2011

 

Incassoreglement 2011

 

De invorderingsambtenaar van de gemeente Zeist;

gelet op artikel 7 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen, artikel 9 en artikel 17 van de Verordening reinigingsheffingen, artikel 10 van de Verordening rioolheffing, artikel 9 van de Verordening hondenbelasting en de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke heffingen in de gemeente Zeist.

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Afschrijvingstijdvak: Periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste vervaldag van het aanslagbiljet.

 • b.

  Belastingjaar: Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke heffingen worden geheven.

 • c.

  Belastingplichtige: Natuurlijk- of rechtspersoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere gemeentelijke heffingen van de gemeente Zeist.

 • d.

  Formele belastingschuld: Het totaalbedrag aan de gemeentelijke heffing(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

 • e.

  Incassant: De gemeente Zeist.

Doel van de automatische incasso

Artikel 2
 • 1.

  De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

 • 2.

  Aanslagen welke worden opgelegd in een later jaar dan het belastingjaar waarop zij betrekking hebben, komen ook in aanmerking voor automatische incasso.

Gemeentelijke heffingen

Artikel 3

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke heffingen opgenomen:

 • -

  onroerende-zaakbelastingen;

 • -

  rioolheffing eigenarendeel;

 • -

  afvalstoffenheffing;

 • -

  reinigingsrechten;

 • -

  hondenbelasting.

Deelname aan de automatische incasso

Artikel 4
 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingplichtigen indien het bedrag van de in artikel 3 genoemde heffingen per aanslagbiljet meer is dan €  50,--, doch minder is dan € 1.500,--.

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Aanmelding

Artikel 5
 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de machtigingskaart in te leveren bij, of toe te zenden aan het team financieel beheer & belastingen van de gemeente Zeist of door middel van DigiD via de website van de gemeente Zeist.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend of moet uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening van het aanslagbiljet zijn binnengekomen bij het team financieel beheer & belastingen van de gemeente Zeist.

Reikwijdte van de machtiging

Artikel 6

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten welke na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar of in volgende jaren aan de belastingplichtige worden toegezonden.

Stilzwijgende verlenging
Artikel 7

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Berekening termijnbedrag

Artikel 8
 • 1.

  De hoogte van de formele belastingschuld wordt verdeeld in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier en ten hoogste tien bedraagt.

   

 • 2.

  De incassant heeft het recht, indien de grootte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingplichtige.

   

 • 3.

  Het termijnbedrag bedoeld in lid 2 dient op een zodanig niveau te worden vastgesteld, dat de totale vordering niet eerder vervalt dan binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Tijdstip van afschrijving

Artikel 9
 • 1.

  De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  De eerste afschrijving zal met inachtneming van hetgeen geregeld is in het derde lid, plaatsvinden op of omstreeks de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. Elke volgende termijn wordt steeds een maand later afgeschreven.

 • 3.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van de maand doch niet eerder dan de 25e van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

 • 4.

  De incassant heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden af te wijken van het tijdstip van afschrijving zoals gesteld in het derde lid.

Storno’s

Artikel 10
 • 1.

  Indien de automatische incasso van een termijn niet slaagt, ontvangt de belastingplichtige van de incassant een brief, waarin wordt aangegeven dat er een bedrag gestorneerd is en dat het nog openstaande bedrag gespreid over de nog resterende termijnen wordt afgeschreven.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid dient - indien de automatische incasso twee keer niet kan worden afgeschreven of indien de automatische incasso in de laatste termijn niet slaagt - de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de - door incassant toe te zenden - brief te voldoen, doch niet eerder dan binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Ontbindende voorwaarden

Artikel 11

De automatische incasso wordt door de incassant beëindigd:

 • 1.

  indien de automatische incasso twee termijnen niet slaagt;

 • 2.

  indien de automatische incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso niet meer mogelijk is of omdat het rekeningnummer is vervallen of geblokkeerd staat;

 • 3.

  Indien omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden belemmeren.

Echtscheiding

Artikel 12
 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Verhuizing

Artikel 13
 • 1.

  Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingplichtige na de laatste incassotermijn de incasso voor het nieuwe belastingjaar schriftelijk te beëindigen.

Wijziging van bankrekeningnummer

Artikel 14

Wijzigingen van het bankrekeningnummer dient terstond schriftelijk of door middel van DigiD via de website van de gemeente Zeist te worden gemeld aan het team financieel beheer & belastingen van de gemeente Zeist. Op verzoek wordt door het team financieel beheer & belastingen een wijzigingsformulier toegestuurd.

Terugstorting

Artikel 15
 • 1.

  Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting dient binnen 56 dagen na de valutadatum van de afschrijving van het termijnbedrag aan de bankinstelling te worden gegeven.

 • 3.

  Indien een termijnbedrag op de rekening van belastingplichtige is teruggestort, ontvangt belastingplichtige van de incassant een brief, waarin wordt aangegeven dat het nog resterende bedrag gespreid over de nog resterende termijnen wordt afgeschreven.

 • 4.

  Indien - tijdens het afschrijvingstijdvak - twee termijnbedragen op de rekening van belastingplichtige zijn teruggestort, dient de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de - door incassant toe te zenden - brief te voldoen, doch niet eerder dan binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Beëindiging van de incasso-overeenkomst

Artikel 16
 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de rode kaart of door middel van DigiD via de website van de gemeente Zeist.

 • 2.

  Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingplichtige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, dan wordt door de incassant de incasso-overeenkomst beëindigd.

 • 3.

  Indien de incasso-overeenkomst door de belastingplichtige gedurende de afschrijvingstermijn wordt beëindigd, dient de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de - door incassant toe te zenden - brief te voldoen, doch niet eerder dan binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Slotbepaling

Artikel 17
 • 1.

  Het “Incassoreglement 2010” van 15 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juni 2011.

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als ”Incassoreglement 2011”.

 

Zeist, 04 mei 2011

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist,

De invorderingsambtenaar,

Mw. A. Teeuw