Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Aanwijzingsbesluit geen verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Bro vereist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit geen verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Bro vereist
CiteertitelAanwijzingsbesluit verklaring van geen bezwaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12
  2. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-201118-02-2016nieuwe regeling

03-03-2011

De Brug, 15 maart 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit geen verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Bro vereist

 

De Raad van de gemeente Kampen,

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 januari 2011;

gelet op artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, Wabo en artikel 6.5, leden 1 en 3, Besluit omgevingsrecht;

 

besluit:

als categorie gevallen aan te wijzen waarvoor geen (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist, die gevallen waarvoor het college van burgemeester en wethouders het bevoegde gezag.

 

Kampen, 3 maart 2011

 

De Raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen, griffier drs. mr. B. Koelewijn, voorzitter