Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Beleidsregel invalidenparkeerplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel invalidenparkeerplaatsen
CiteertitelBeleidsregel invalidenparkeerplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2004nieuwe regeling

30-03-2004

De Bunschoter, 06-04-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel invalidenparkeerplaatsen

 

 

Voorstel:

Besluiten door middel van het publiceren van een definitieve beleidsregel om het beleid voor het toewijzen van invalidenparkeerplaatsen te verruimen voor personen die;

 • rolstoelafhankelijk zijn;

 • zelf geen bestuurder zijn;

 • een gezinslid als bestuurder hebben;

 • niet over eigen parkeergelegenheid beschikken.

Inleiding

Op 3 februari 2004 is door uw college ingestemd met een ontwerp-beleidsregel, waardoor het beleid voor het toewijzen van invalidenparkeerplaatsen verruimd wordt voor personen die;

 • rolstoelafhankelijk zijn;

 • zelf geen bestuurder zijn;

 • een gezinslid als bestuurder hebben;

 • niet over eigen parkeergelegenheid beschikken.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (afdeling 3.4) is de ontwerp-beleidsregel daarom op 11 februari 2004 gepubliceerd, met de mogelijkheid hierop te reageren.

Argumenten

1.1 Er zijn geen reacties binnengekomen.

Er zijn tijdens de openbare voorbereidingsprocedure geen reacties binnen gekomen.

1.2 Deze definitieve beleidsregel publiceren.

Wanneer dit definitieve besluit op 7 april in de Bunschoter gepubliceerd wordt, treedt de beleidsregel vanaf 8 april in werking. Tegen het besluit tot het vaststellen van de beleidsregel staat geen mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift open.

Kanttekening

De in sommige wijken toch al schaarse aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen zal verder worden beperkt met de invoering van deze beleidswijziging.

Financiën

Niet van toepassing

Uitvoering

Niet van toepassing

Communicatie

Deze beleidswijziging in de vorm van een beleidsregel publiceren in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. De definitieve publicatie komt er als volgt uit te zien;

Publicatie Beleidsregel invalidenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een beleidsregel (als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, afdeling 3.4) heeft vastgesteld. Daardoor kan onder ruimere voorwaarden een invalidenparkeerplaats worden toegewezen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten het beleid voor het toewijzen van een invalidenparkeerplaats te verruimen voor personen die;

 • rolstoelafhankelijk zijn;

 • zelf geen bestuurder zijn;

 • een gezinslid als bestuurder hebben;

 • niet over eigen parkeergelegenheid beschikken.

Deze beleidsregel verruimt het eerder vastgestelde beleid ten aanzien van de toewijzing voor invalidenparkeerplaatsen.

Deze beleidsregel is een definitieve uitwerking van een eerdere in ontwerp gepubliceerde ontwerp-beleidsregel van gelijke strekking Tegen het besluit tot het vaststellen van de beleidsregel staat geen mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift open. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie, in dit geval donderdag 7 april 2004.

U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis, Stadspui 1, bij de werkeenheid ruimtelijke ordening. Voor vragen over deze beleidsregel kunt u contact opnemen met mevrouw S.l. Vermeulen van de werkeenheid Bouwen en Wonen, doorkiesnummer 2991566.

Beleid toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

Onder de volgende voorwaarden kan men in aanmerking komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op een z• kort mogelijke afstand tot de woning;

 • De aanvrager dient in het bezit te zijn van een Gehandicapten Parkeer Kaartbestuurder

 • of een Gehandicapten Parkeer Kaart-passagier. Wanneer de aanvrager in het bezit is van een Gehandicapten Parkeer Kaart-passagier komt de aanvrager alleen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking wanneer de aanvrager rolstoelafhankelijk is én een gezinslid als bestuurder heeft.

 • Verder geldt een positief advies van het C.I.Z. als voorwaarde voor het toekennen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

 • De aanvrager dient te allen tijde njet over parkeergelegenheid op eigen terrein te beschikken welke voor gehandicaptenvoorzieningen bereikbaar is.