Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2011
CiteertitelReglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp822 overige volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

123A

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-201121-08-2015nieuwe regeling

12-04-2011

Gemeenteblad 2011-19a

2011 11.06316

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2011

Corsaregistratienummer: 11.06316

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Ruimte, Wonen en Economie d.d. 3 maart 2011;

 • ·

  gelet op uw besluit van 20 januari 2005, kenmerk 05.01303 tot het, op basis van regionale besluitvorming, instellen van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland en het vaststellen van het daarbij behorende Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland.

   

Overwegende dat:

 

het onder meer vanwege de vaststelling van een nieuwe Huisvestingsverordening in de regiogemeenten noodzakelijk is om genoemd Reglement gewijzigd vast te stellen.

 

Besluit:

 

 • 1.

  in te trekken het op 20 januari 2005 vastgestelde Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland;

 • 2.

  vast te stellen het volgende

Regelement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2011

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de bij het besluit van 20 januari 2005, kenmerk 05.01303 ingestelde Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland.

 • b.

  corporatie: IntermarisHoeksteen, de Woonschakel Westfriesland, de Wooncompagnie, Welwonen, woningstichting Het Grootslag en het woningbedrijf van de gemeente Opmeer.

 • c.

  huisvestingsverordening: de Huisvestingsverordening 2011 of de in de plaats daarvan inwerking getreden Huisvestingsverordening van de gemeenten: Medemblik, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Stede Broec, Koggenland en Opmeer.

 • d.

  deelnemende gemeente: de raad en het college van burgemeester en wethouders als bestuursorgaan van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.

Artikel 2 Bevoegdheden en taakstelling
 • 1.

  De commissie heeft tot taak om binnen het kader van de gemeente Huisvestingsverordening 2011, bindend advies uit te brengen aangaande het verstrekken van een urgentie in het kader van de toewijzing van woonruimte zoals bedoeld in de Huisvestingsverordening 2011 van de gemeenten Medemblik, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Stede Broec en Koggenland.

 • 2.

  De commissie verstrekt adviezen met betrekking tot het verlenen van urgentie zoals bedoeld in de Huisvestingsverordening 2011.

 • 3.

  De commissie verstrekt het advies als bedoeld in lid 1 aan de deelnemende gemeente dan wel aan de corporatie.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie en benoeming
 • 1.

  De commissie bestaat uit 4 leden, te weten:

  • a.

   een onafhankelijk voorzitter, tevens lid van de commissie;

  • b.

   één lid op voordracht van de deelnemende gemeenten;

  • c.

   één lid op voordracht van de gezamenlijke woningcorporaties werkzaam in West-Friesland;

  • d.

   één lid op voordracht van de woonconsumentenorganisaties in West-Friesland;

 • 2.

  De voorzitter en overige leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Hoorn. De voorzitter van de commissie wordt, gehoord de deelnemende gemeenten, benoemd.

 • 3.

  Bij de samenstelling van de commissie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding in de herkomst van de leden over de regio West-Friesland.

 • 4.

  Op de manier zoals omschreven in het eerste lid onder b t/m d kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd.

 • 5.

  Indien de organisaties zoals bedoeld onder 1, sub c en d niet in staat zijn om een voordracht te doen kunnen deze leden op basis van hun deskundigheid ook zonder voordracht en buiten de kring van bedoelde organisaties worden benoemd.

Artikel 4 Zittingsduur
 • 1.

  De benoeming van de voorzitter, leden en de plaatsvervangende leden geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Alle leden van de commissie zoals bedoeld onder punt 1 zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap
 • 1.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt, buiten het geval van afloop van de zittingsperiode, bovendien:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien een lid naar het oordeel van de gemeente Hoorn, gehoord de deelnemende gemeenten, respectievelijk de gezamenlijke corporaties of woonconsumentenorganisaties, die diens kandidatuur hebben voorgedragen, geacht kan worden niet langer representatief te zijn voor de gemeenten, gezamenlijke corporaties of wooncorporaties, welke het vertegenwoordigt.

 • 2.

  De aftredende voorzitter en leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Voorzitter
 • 1.

  De voorzitter is belast met het oproepen voor de vergaderingen, de leiding van de vergaderingen van de commissie en de naleving van dit reglement.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de vergadering

 • 3.

  De commissie regelt te vervanging van de voorzitter.

Artikel 7 Secretariaat
 • 1.

  Het secretariaat wordt uitgevoerd door of namens het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtelijk secretaris aan. De secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 8 Vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie hebben een besloten karakter.

 • 2.

  De vergaderingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis van Hoorn.

Artikel 9 Quorum
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden niet gehouden, zo niet blijkens een door de secretaris aan te houden presentielijst, ten minste drie leden zijn opgekomen.

 • 2.

  Indien het in het eerste lid vermelde aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter zo nodig een nieuwe vergadering beleggen. Deze nieuwe vergadering wordt niet eerder belegd dan binnen 24 uur na het bezorgen van de uitnodiging. Wanneer ook dan niet het vereiste aantal leden is opgekomen, wordt over aan de orde zijnde zaken een besluit genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 10 Stemming
 • 1.

  Voor het totstandkomen van een besluit wordt een gewone meerderheid vereist van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd.

 • 2.

  De commissie kan de voorzitter machtigen om bepaalde vooraf omschreven situaties namens de commissie en buiten de vergadering af te handelen. Een overzicht van de op deze wijze afgehandelde aanvragen wordt maandelijks ter kennis gebracht van de commissie.

Artikel 11 Adviezen
 • 1.

  De commissie brengt haar bindende adviezen binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag schriftelijk uit aan de instantie die de taak van woningtoewijzing in de desbetreffende gemeente uitvoert, zijnde het college van burgemeester en wethouders of de woningcorporatie.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemd termijn kan met 3 weken worden verlengd indien de beslissing op het advies wordt aangehouden vanwege de aanlevering van noodzakelijk geachte stukken.

 • 3.

  Indien de minderheid dit verlangt, maakt de commissie bij het uitbrengen van haar adviezen tevens de opvatting van die minderheid kenbaar.

Artikel 12 Niet deelnemen aan de behandeling

Leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van de stemming over een adviesaanvraag indien hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zo nodig laten leden zich vervangen door niet-partijdige plaatsvervangende leden.

Artikel 13 Voorbereiding

De aanvraag waarover de commissie een advies moet uitbrengen wordt voorbereid door de secretaris, als bedoeld in artikel 7, waarbij de commissie nadere richtlijnen kan geven.

Artikel 14 Horen van belanghebbende
 • 1.

  De voorzitter bepaalt in samenspraak met de secretaris of de belanghebbende zal worden uitgenodigd om te worden gehoord in een vergadering van de commissie.

 • 2.

  Indien belanghebbende wordt gehoord zoals bedoeld in het eerste lid wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval 7 dagen voor de aanvang van de vergadering belanghebbende schriftelijk uitgenodigd. Binnen 2 dagen na deze uitnodiging kan belanghebbende aan de secretaris verzoeken de behandeling uit te stellen naar een volgende vergadering.

 • 3.

  De belanghebbende kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. Hiervoor is een schriftelijke verklaring van de belanghebbende nodig indien belanghebbende tijdens de zitting zelf niet aanwezig is. Voor zover hier kosten aan verbonden zijn, komen deze voor rekening van de belanghebbende.

 • 4.

  Indien belanghebbende wordt gehoord zoals bedoeld in het eerste lid vormt de commissie zich daarna en zonder bijzijn van belanghebbende een oordeel over de adviesaanvraag.

 • 5.

  De voorzitter is bevoegd in geval van bijzondere redenen afwijkingen toe te staan van de termijnen genoemd in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 15 Geheimhouding
 • 1.

  De leden en plaatsvervangende leden van de commissie, de secretaris en verder iedereen die bij de behandeling is betrokken, zijn gehouden of worden verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen, in het kader van hun werkzaamheden, ter kennis komt.

 • 2.

  De plicht tot geheimhouding eindigt niet na beëindiging van het lidmaatschap van de commissie of het beëindigen van de activiteiten zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 16 Vergoeding

De leden van de commissie genieten een vergoeding in de vorm van presentiegeld en een vergoeding voor de kosten van vervoer welke gelijk is aan de vergoeding voor leden van adviescommissies van de gemeente Hoorn.

Artikel 17 Kosten

Alle kosten die verband houden met het functioneren van de commissie worden door de gemeente Hoorn in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op de wijze zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling ‘Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005’.

Artikel 18 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

Artikel 19 Benoemde leden

De benoeming, de zittingsduur en het rooster van aftreden van de leden dat op basis van het onder punt 1 van dit besluit bedoelde reglement heeft plaatsgevonden dan wel is vastgesteld, blijft na intrekking van het in lid 1 bedoelde reglement in stand.

Artikel 20 Citeerartikel en inwerkingtreding

Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘Reglement Regionale Urgentiecommissie Woningtoewijzing Westfriesland 2011’ en treedt in werking de dag na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

 

te bepalen dat bovenstaande wordt bekendgemaakt:

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 april 2011

 

College van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris,                      de burgemeester,