Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Verordening welstandscommissie Spijkenisse 1992

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingVerordening welstandscommissie Spijkenisse 1992
CiteertitelVerordening welstandscommissie Spijkenisse 1992
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. De oorspronkelijke tekst van deze regeling is vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 22-07-1992 (kenmerk RRJZ/92/119)

2. Deze regeling is gewijzigd door een aparte binnenregeling met een nieuwe doorlopende tekst vast te stellen bij verzamelbesluit van de gemeenteraad van 07-07-1993 onder de naam: Raadsbesluit tot vaststelling van de bouwverordening, de gebruiksverordening, de brandbeveiligingsverordening en wijziging van de welstandsverordening. Deze binnenregeling staat hieronder

3. Deze binnenregeling is niet ondertekend, de datum ondertekening is overgenomen van het raadsbesluit

4. De datum inwerkingtreding is gesteld op de datum inwerkingtreding van de bouwverordening

5. Deze regeling maakt deel uit van de opsomming van algemeen verbindende voorschriften die is bekendgemaakt in de Gemeentelijke voorlichtingskrant van 22-01-2007

6. Deze regeling wordt ingetrokken door het besluit van de gemeenteraad van 24-09-2014, welk besluit is bekendgemaakt in het Gemeenteblad, 2014, 56375

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, art. 62, lid 2 (tot 01-01-1994)
 2. Gemeentewet, art. 84 (vanaf 01-01-1994)
 3. Woningwet, art. 1 (vanaf 01-01-2003)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-199301-01-2015nieuwe regeling

07-07-1993

onbekend

RRJD/93/112

Tekst van de regeling

Artikel 1 Verklaring gebruikte termen

 • 1. Met "commissie" wordt verwezen naar de "welstandscommissie Spijkenisse".

Artikel 2 Taak

 • 1. De commissie dient - desgevraagd of op eigen initiatief - op de wijze die is aangegeven in de Bouwverordening, burgemeester en wethouders van advies omtrent:

  • a.

   de toepassing van de voorschriften betreffende de welstand, genoemd in de wet, de bouwverordening en de door de raad vastgestelde welstandsnota's, nota's en beeldkwaliteitplannen als bedoeld in artikel 9.1, lid 2 van de bouw­verordening;

  • b.

   andere aangelegenheden waarbij het uiterlijk aanzien van de gemeente of delen daarvan in het geding is of kan zijn.

Artikel 3 Werkwijze

 • 1. De commissie mag slechts een besluit nemen indien de drie leden of hun plaatsvervangende leden aanwezig zijn.

 • 2. De besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit drie, van burgemeester en wethouders onafhankelijke deskundige leden, te weten:

  • a.

   een architect;

  • b.

   een omgevingsvormgever;

  • c.

   een stedebouwkundige/architect.

 • 2. De door de burgemeester en wethouders te benoemen leden en plaatsvervangende leden dienen bekendheid te hebben met de gemeente.

 • 3. De vervanging van de leden wordt bij een door burgemeester en wethouders vast te stellen huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 De voorzitter

 • 1. De vergadering wordt voorgezeten door een door bur­gemeester en wethouders aan te wijzen ambtelijk mede­werker.

 • 2. De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 3. Burgemeester en wethouders regelen de vervanging van de voorzitter.

Artikel 6 De secretaris

 • 1. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, door burgemeester en wethouders aangesteld.

 • 2. Burgemeester en wethouders regelen de vervanging van de secretaris.

Artikel 7 Zittingsduur

 • 1. De leden van de commissie worden voor de duur van twee jaren benoemd. Verlenging van deze termijn kan ten hoogste eenmaal geschieden met een jaar.

 • 2. De leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.

 • 3. Een lid kan voor het verstrijken van zijn zittings­periode door burgemeester en wethouders worden ontsla­gen, indien niet voldaan wordt aan de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 4 van het huishou­delijk reglement regelende de vervanging van het lid bij afwezigheid.

Artikel 8 Vergoeding

 • 1. De leden en hun plaatsvervanger ontvangen vergoeding wegens vacatie en reiskosten.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen het bedrag van de vergoeding vast.

Artikel 9 Diversen

 • 1. De commissie zendt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden aan burgemeester en wethouders. Het verslag wordt voor de gemeenteraad ter inzage gelegd.

 • 2. In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de commissie gehoord.

Artikel 10 Slotbepaling

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als "Verordening welstandscommissie Spijkenisse 1992", treedt in werking op de derde dag na de dag waarop afkondiging heeft plaatsge­vonden.