Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Gebruiksverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingGebruiksverordening
CiteertitelGebruiksverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze binnenregeling is vastgesteld bij verzamelbesluit van de gemeenteraad van 07-07-1993 onder de naam: Raadsbesluit tot vaststelling van de bouwverordening, de gebruiksverordening, de brandbeveiligingsverordening en wijziging van de welstandsverordening

2. Deze binnenregeling is niet ondertekend, de datum ondertekening is overgenomen van het raadsbesluit

3. Door de wijzigingsverordening is de in art. 2, lid 1, geregelde inwerkingtreding van deze regeling gewijzigd van de derde dag in de achtste dag na die waarop zij is afgekondigd. Hierdoor wijzigt de datum van inwerkingtreding van 29-08-1993 in 03-09-1993

4. Deze regeling maakt deel uit van de opsomming van algemeen verbindende voorschriften die is bekendgemaakt in de Gemeentelijke voorlichtingskrant van 22-01-2007

5. Deze regeling is vervallen door de inwerkingtreding van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening met ingang van 01-07-2008, waarbij art. 7.10 is ingevoegd in de Wet ruimtelijke ordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. gemeentewet, art. 168 (tot 01-01-1994)
  2. Gemeentewet, art. 149 (vanaf 01-01-1994)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199401-07-2008wijziging art. 1, lid 4, en art. 2, lid 1

17-11-1993

onbekend

BJZB/93/183A
29-08-199301-01-1994nieuwe regeling

07-07-1993

De Botlek, 26-08-1993

RRJD/93/112

Tekst van de regeling

Artikel 1 Verbod tot gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen in afwijking van de bestemming

  • 1. Zolang bij een bestemmingsplan, tot stand gekomen als uitbreidingsplan of als voorschriften ex artikel 43 van de Woningwet 1901, hetzij voor, hetzij na inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb., 286 van 1962) geen voorschriften zijn gegeven omtrent het gebruik van de in die plannen of voorschriften begrepen bouwwerken, open erven of terreinen en geen aanpassing aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft plaatsgevonden, is het verboden die bouwwerken, open erven of terreinen te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de uit dat plan of die voorschriften voortvloeiende bestemming, nadat de bij het bestemmingsplan aangegeven bestemming is verwezenlijkt.

  • 2. Het is verboden niet in een bestemmingsplan begrepen bouwwerken en hun aanhorigheden te gebruiken in strijd met de bestemming, die zij blijkens hun constructie dan wel inrichting hebben.

  • 3. Niet van toepassing is het bepaalde in de leden 1 en 2 voor een gebruik dat tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet onwettig was en zolang in dat gebruik geen wijziging wordt gebracht.

  • 4. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in de leden 1 en 2.

Artikel 2

  • 1. De verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is afgekondigd.

  • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Gebruiksverordening".