Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit Stadsdeel Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht en machtigingsbesluit Stadsdeel Zuid
CiteertitelBevoegdhedenregeling stadsdeel Zuid
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpAmbtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur hebben verschillende besluiten genomen over de overdracht van bevoegdheden aan ambtenaren. Op 4 mei 2010 is het Mandaatbesluit vastgesteld, met het mandaatregister en het Volmacht- en machtigingsbesluit als bijlage. Dit bevat een compleet overzicht van alle overgedragen bevoegdheden aan ambtenaren van Stadsdeel Zuid. Dit register wordt regelmatig aangepast en de tweede versie dateert van 30 november 2010.

In het ondermandaatbesluit hebben de stadsdeelsecretaris en de directeuren ondermandaat verleend conform het Mandaatregister.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201004-10-2011nieuwe regeling

23-12-2010

Mandaatbesluit: Amsterdams stadsblad, jaargang  88, nummer 20, editie 5, 19 mei 2010 Vaststelling nieuw mandaatregister: officiële bekendmakingen (internet), week 51, nummer 19, 22 december 2010

-

Tekst van de regeling

Mandaatbesluit

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Begripsbepaling:

  • a.

   Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

  • b.

   Onder ondermandaat wordt verstaan: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid;

  • c.

   Onder ondertekeningsmandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te ondertekenen;

  • d.

   Onder machtiging wordt verstaan: de overdracht van een bevoegdheid die noch als een besluit, noch als privaatrechtelijke rechtshandeling kan worden aangemerkt;

  • e.

   Onder volmacht wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • f.

   Onder mandaatregister wordt verstaan: het register behorende bij dit besluit waarin ten aanzien van het uitoefenen van bevoegdheden vermeld wordt aan welke functionarissen mandaat, machtiging of volmacht wordt verleend.

 • 2. De algemene bepalingen die zijn opgenomen voor mandaat gelden tevens voor bevoegdheden verkregen op grond van volmacht en machtiging.

Artikel 2 Verlening mandaat en ondermandaat

 • 1. Ten aanzien van het uitoefenen van de bevoegdheden die zijn opgenomen in het bij dit besluit behorende mandaatregister wordt aan de daarin vermelde functionarissen hierbij mandaat verleend om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • 2. Het bestuursorgaan kan te allen tijde zelf de gemandateerde bevoegdheden uitoefenen.

 • 3. Schriftelijk ondermandaat wordt alleen en uitsluitend verleend zoals vermeld in het mandaatregister. Schriftelijk ondermandaat, zonder toestemming van het daartoe bevoegd gezag, is niet toegestaan.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

 • 1. Dit mandaat omvat de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • 2. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid om, terzake van de bevoegdheden opgenomen in het bij dit mandaatbesluit behorende mandaatregister, te verlenen, te ontheffen, te verdagen, te weigeren, in te trekken, te wijzigen, voorschriften of voorwaarden te stellen, niet in behandeling te nemen, te verzoeken om aanvullende gegevens en aanvraagformulieren vast te stellen.

 • 3. De uitoefening van de in het mandaatregister genoemde bevoegdheden omvat tevens de behandeling en afdoening van correspondentie alsmede de ondertekening van die stukken die betrekking hebben op aangelegenheden die op het werkterrein van de afdeling liggen, waaronder mede is te verstaan de bekendmaking - zowel op elektronische wijze als op papier - van de genomen besluiten en voorts het uitoefenen van taken en bevoegdheden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het werkterrein van de afdeling, met uitzondering van het beslissen op bezwaar- en beroepschriften.

 • 4. De mandaatverlening omvat tevens het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover de afdeling is belast met de uitvoering van een wettelijke regeling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen.

 • 5. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid ter zake van alle op grond van de Wet openbaarheid van bestuur te nemen besluiten, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden die op het werkterrein van de afdeling liggen.

 • 6. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid om te beslissen ter zake besluiten inzake inning en/of betaling van bestuurlijke geldschulden, voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling.

 • 7. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid tot het toekennen van een dwangsom in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, voor zover deze betrekking heeft op het werkterrein van de afdeling.

 • 8. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid om te beslissen omtrent het aanzeggen en toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom.

Artikel 4 Grenzen aan het mandaat

 • 1. De mandaatverlening omvat niet de bevoegdheid beleidsregels vast te stellen ten aanzien van de genoemde bevoegdheden.

 • 2. Het mandaat is niet van toepassing op gevallen waarvoor nog geen sprake is van een vastgesteld beleidskader en evenmin sprake is van een vaste beleidslijn voortvloeiend uit eerder genomen beslissingen in vergelijkbare gevallen, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in het register of sprake is van een gebonden beschikking.

 • 3. Van de gemandateerde bevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt indien met de besluitvorming buiten het terzake vastgestelde beleidskader dan wel de vaste beleidslijn wordt getreden.

 • 4. De mandaatverlening is niet van toepassing ingeval het Dagelijks Bestuur op grond van artikel 169 lid 4 en 5, van de Gemeentewet gehouden is de deelraad vooraf en zo snel mogelijk inlichtingen te verstrekken.

 • 5. Een gemandateerde kan de aan hem toekomende bevoegdheid niet uitoefenen indien hij tevens belanghebbende is.

 • 6. Ten aanzien van de gemandateerde bevoegdheden die financiële gevolgen hebben, geldt dat hiervoor in de lopende begroting sluitend voorzien dient te zijn.

Artikel 5 Wijze van ondertekening

In de ondertekening wordt tot uitdrukking gebracht dat de bevoegdheid namens het Dagelijks Bestuur dan wel de voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt uitgeoefend .

Artikel 6 Plaatsvervanging

Voor de uitoefening van de in het mandaatregister opgenomen bevoegdheden kan een plaatsvervanger worden aangewezen voor de functionaris aan wie de bevoegdheid is ondergemandateerd. Een en ander is neergelegd in het organisatiestatuut.

Artikel 7 Wijzigingen

 • 1. Bij wijzigingen in de in het mandaatregister genoemde wetten en verordeningen treden de dan vigerende desbetreffende wetten en verordeningen daarvoor in de plaats.

 • 2. Wijzigingen in de mandaatverhoudingen en verleende ondermandaten worden opgenomen in het mandaatregister.

Artikel 8 Rapportage/Verantwoording

De gemandateerden rapporteren in ieder geval een keer per jaar aan het Dagelijks Bestuur of de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, over de wijze waarop gebruik is gemaakt van de gemandateerde bevoegdheden. De wijze waarop ondergemandateerden rapporteren/verantwoording afleggen aan de gemandateerden wordt neergelegd in het organisatiestatuut.

Artikel 9  Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit Mandaatbesluit alsmede het daarbij behorende mandaatregister treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Dit Mandaatbesluit alsmede het daarbij behorende mandaatregister kunnen worden aangehaald als "Bevoegdhedenregeling stadsdeel Zuid".