Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Skarsterlân

Nadere regels Pilot Duurzame Aanpak Bestaande bouw Langweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Skarsterlân
Officiële naam regelingNadere regels Pilot Duurzame Aanpak Bestaande bouw Langweer
CiteertitelNadere regels Pilot Duurzame Aanpak Bestaande bouw Langweer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Skarsterlân

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201101-04-2014nieuwe regeling

29-11-2010

brief aan doelgroep, 30-01-2011

collegebesluit 2010.5881

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Skarsterlân;

besluit:Vast te stellen de Nadere regels Pilot Duurzame Aanpak Bestaande bouw Langweer.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1 van de verordening wordt verstaan onder:a pilot duurzame aanpak bestaande bouw Langweer: het projectplan en raadsvoorstel behorende bij het pilotproject duurzame aanpak bestaande bouw Langweer vastgesteld door de raad van de gemeente Skarsterlân in september 2009;b projectgebied: het projectgebied zoals omschreven in het projectplan pilot duurzame aanpak bestaande bouw Langweer:c verordening: Algemene Subsidieverordening Skarsterlân;d woning: een woning in particuliere eigendom, dienende als hoofdverblijf van de aanvrager;e werkzaamheden: bouwkundige werkzaamheden die in het kader van het project plaatsvinden;

 

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1 De subsidie voor duurzame aanpak bestaande bouw Langweer wordt verstrekt voor een project van tijdelijke aard dat bijdraagt aan het kwalitatief verbeteren van de koopwoningen in het projectgebied en tot doel heeft:a het verbeteren van de energetische staat van de woning zodat er energiebesparing op lange termijn wordt gerealiseerd;b het verbeteren van de esthetische uitstraling van de woningen zodat er een kwaliteitsverbetering in de woningvoorraad plaatsvindt; en c het verbeteren van de levensloopgeschiktheid zodat bewoners langer in de eigen woning en dorp kunnen blijven wonen en het aantal levensloopgeschikte woningen in de woningvoorraad wordt vergroot. 

Artikel 3 Soorten subsidie

In het kader van de Pilot Duurzame Aanpak Bestaande bouw worden subsidies verstrekt voor:a investeringen in het energetisch verbeteren van de woning;b investeringen in het esthetisch verbeteren van de woning; enc investering in het levensloopgeschikter maken van de woning. 

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1 De totale subsidie van rijk, provincie en gemeente bedraagt in geen geval meer dan de investeringskosten per koopwoning.

 • 2 Het maximale subsidiebedrag bedraagt in geen geval meer dan het door de raad vastgestelde bedrag van € 5000 per koopwoning, daarvoor geldt de onderstaande verdeling:a. de gemeente kan op aanvraag een subsidie van maximaal 50% verstrekken voor de aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen met een maximum € 2000 per woning;b. de gemeente kan op aanvraag een subsidie van maximaal 50% verstrekken voor de aanschaf en installatie van maatregelen gericht op de esthetische verbetering met een maximum van € 1500 per woning;c. de gemeente kan op aanvraag een subsidie van maximaal 50% verstrekken voor de aanschaf en installatie van maatregelen gericht op de levensloopgeschikte verbeteringen met een maximum van € 1500 per woning.

   

Artikel 5 Voorwaarden voor subsidieverlening

In aanvulling op de verordening gelden de volgende voorwaarden:1 de subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en provincie gericht op energiebesparing en woningverbetering;2 een subsidieontvanger komt maximaal éénmaal in aanmerking voor een subsidie Pilot Duurzame Aanpak Bestaande bouw.

 

Artikel 6 Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1 In afwijking van artikel 6 lid 1 van de verordening wordt de aanvraag ingediend door het sturen van een brief.

 • 2 In aanvulling op artikel 6 lid 2 van de verordening worden de volgende gegevens verstrekt:a een ondertekende en geaccordeerde offerte; enb bank/girorekeningnummer van de aanvrager. 

Artikel 7 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de verordening wordt de aanvraag voor subsidie ingediend vier weken voor de start van de werkzaamheden.

Artikel 8 Voorschot

 • 1 In aanvulling op artikel 11 van de verordening wordt een voorschot verstrekt, nadat de voorlopige beschikking is afgegeven.

 • 2 Het voorschot zoals bedoeld onder lid 1 bedraagt 80% van het subsidiebedrag.

 • 3 In afwijking van artikel 11 van de verordening wordt het voorschot in één keer uitbetaald.

Artikel 9 Verantwoording subsidies

 • 1 De subsidie wordt na afloop van de werkzaamheden definitief vastgesteld en vervolgens wordt het restbedrag in één keer uitbetaald.

 • 2 Voor subsidies waarvoor een voorschot is verleend wordt na uitvoering van de maatregelen verantwoording afgelegd middels een overzicht van de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden en daadwerkelijke gemaakte kosten, waarna de subsidie wordt vastgesteld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat zij betrekking hebben op de subsidieverstrekking over het kalenderjaar 2011 en volgende jaren.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 29 november 2010.

Burgemeester en wethouders van Skarsterlân,

 

burgemeester, secretaris,G.J. Kuiper. mevr. E. Blaauw.