Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Verordening gunning opdrachten facilitaire dienstverlening ten behoeve van de openbare ruimte en gebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingVerordening gunning opdrachten facilitaire dienstverlening ten behoeve van de openbare ruimte en gebouwen
CiteertitelVerordening inkooprelatie Binnenhof
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201101-01-201110-12-2014nieuwe regeling

24-03-2011

Publicatieblad, 29 maart 2011 nr:2011/3

2011 - 7a

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Goedereede;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 17 januari 2011;

overwegende dat het hebben van werk voor inwoners van de gemeente die in een achterstandspositie verkeren van groot belang is voor de bevordering van zelfredzaamheid en het tegengaan van sociaal isolement en dat met name zij die door belemmerende omstandigheden niet (volledig) op eigen kracht aan het arbeidsproces kunnen deelnemen ondersteuning vanuit de gemeentelijke overheid behoeven, hetgeen in het bijzonder geldt voor hen die zijn aangewezen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op de Wet werk en bijstand (Wwb);

dat het om die reden aanbeveling verdient in het gemeentelijk inkoopbeleid expliciete voorwaarden op te nemen om er (mede) voor zorg te dragen dat voor de hiervoor genoemde doelgroep(en) voldoende en voldoende gevarieerd werk beschikbaar komt en blijft;

dat hierbij gedacht kan worden aan de leveringen en/of diensten die in hoofdzaak, doch niet exclusief, opdrachten betreffen met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoud c.a., schoonmaak en overige (facilitaire) diensten in gemeentelijke gebouwen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) en Richtlijn 2004/18/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voorwerken, leveringen en diensten (PbEG L134) en de artikelen 2 en 3 van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening gunning opdrachten facilitaire dienstverlening ten behoeve van de openbare ruimte en gebouwen

Artikel 1

Voor inkoop met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoud c.a., maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheden die Europese regelgeving ter zake biedt waaronder, doch niet uitsluitend, de toepassing van artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) waarin wordt voorzien in het toepassen van een alleenrecht hetwelk de gemeente voor bepaalde diensten wil toepassen ten behoeve van hen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening.

Artikel 2

In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat het onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoud c.a., middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheden kan worden gegund aan het sw-bedrijf “Binnenhof”.

Artikel 3

Bij gunning van deze leveringen of diensten gaat de voorkeur uit naar toepassing van de mogelijkheden van ‘alleenrecht’.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders kan bij nadere beschikking een uitvoerend rechtspersoon aanwijzen die de in artikel 1 genoemde werkzaamheden uitvoert.

Artikel 5

  • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2011 en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

  • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening inkooprelatie Binnenhof”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goedereede, gehouden op 24 maart 2011.De griffier,  D.A. KoppenolDe voorzitter, G.J. van de Velde-de Wilde