Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Beleid GSM installaties Gemeente Naarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingBeleid GSM installaties Gemeente Naarden
CiteertitelBeleid GSM installaties Gemeente Naarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2002nieuwe regeling

28-01-2002

Gemeenteblad, jrg 9, nr 4, 12 februari 2002

geen.

Tekst van de regeling

Artikel 1

Beleid GSM installaties Gemeente Naarden

Antenne-installaties zijn op grond van artikel 40 van de Woningwet bouwvergunningsplichtig indien zij tevens een techniekkast en een mast omvatten. Dit geldt voor nagenoeg alle GSM installaties. Zij vallen niet onder de uitzonderingen van artikel 43 van de Woningwet. Hierdoor kunnen GSM installaties getoetst worden aan redelijke eisen van welstand.

Het beleid van de gemeente Naarden inzake het verlenen van medewerking tot het bouwen van GSM installaties is zeer terughoudend. Reden hiervoor is dat deze installaties nog niet maatschappelijk aanvaard zijn en er geen inzicht is op de lange termijn gezondheidseffecten. Ook kan de plaatsing van de installaties leiden tot ernstige horizonvervuiling.

Zeker voor kwetsbare gebieden zoals de vesting, natuurgebied Naardermeer en het Valkeveensegebied is veel aandacht nodig binnen het gemeentelijke antennebeleid. Het grondgebied van de gemeente is daartoe verdeeld in vijf deelgebieden. Elk van deze gebieden biedt zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden tot het plaatsen van GSM installaties.

Deelgebied 1, Naardermeer Deelgebied 1 omvat het Natuurreservaat Naardermeer en het gebied rondom het Naarderbos.

Het Natuurreservaat Naardermeer is aangewezen als beschermd natuurgebied. De aansluitende graslanden die doorlopen tot aan het Gooimeer worden gebruikt door watervogels om te komen en te gaan naar de foerageergebieden die zijn gelegen in het Gooimeer. Obstakels binnen dit gebied zullen leiden tot een verstoring van de vliegroute van watervogels en van de broedgebieden van weidevogels. Binnen deelgebied 1 is het beleid om geen antenne-installaties toe te staan daar deze een ernstige verstoring zijn van de natuurwaarden van dit gebied. In het geldende bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden gegeven voor het oprichten van antenne-installaties. In het in ontwikkeling zijn de bestemmingsplan voor het buitengebied van Naarden worden voorwaarden opgenomen om te voorkomen dat hoge obstakels in het landschap zullen ontstaan.

Deelgebied 2, Naarden Vesting Deelgebied 2 omvat het gehele gebied van bestemmingsplan Naarden-Vesting. Dit gebied omvat tevens de graslanden tussen de vesting en autosnelweg Al. Dit gebied valt onder het beschermd stadsgezicht.

Binnen bestemmingsplan Naarden-Vesting zijn geen mogelijkheden geboden om GSM installaties te bouwen. Het beleid van de gemeente is om geen medewerking te geven aan enig verzoek tot vrijstelling of bouwvergunning voor deze installaties binnen deelgebied 2.

Deelgebied 3, Valkeveen Deelgebied 3 omvat het gebied Valkeveen en een groot stuk van het Gooimeer. Grote delen van dit gebied zijn aangewezen als beschermd natuurgebied.

Het beleid van de gemeente is om geen antenne installaties toe te staan binnen dit gebied. In het geldende bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden gegeven voor het oprichten van antenne-installaties. In het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan voor het buitengebied van Naarden worden voorwaarden opgenomen om te voorkomen dat hoge obstakels in het landschap zullen ontstaan.

Deelgebied 4, Overige woongebieden Deelgebied vier omvat de gebieden ten zuiden van de Huizerstraatweg en ten zuiden van Naarden-Vesting. Tevens omvat het de wijken Keverdijk en Jac.P Thijssepark.

Vanwege de onduidelijke gevolgen voor de gezondheid is het beleid van de gemeente erop gericht om te voorkomen dat GSM installaties worden geplaatst op gebouwen. Een eventuele uitzondering kan worden gemaakt voor de in dit gebied aanwezige gebouwen die niet voor bewoning bestemd zijn. Ook hier blijft een toets aan redelijke eisen van welstand noodzakelijk.

Deelgebied 5, Industriegebieden Deelgebied 5 omvat de industriegebieden van Quest BV en de industrieterreinen Gooimeer Noord en Zuid. Het beleid van de gemeente is er op gericht om GSM installaties toe te staan op bestaande bedrijfsgebouwen. Een toets aan redelijke eisen van welstand blijft noodzakelijk.

Naarden, 28 januari 2002

Burgemeester en wethouders van Naarden, de secretaris, de burgemeester,

R. Kool J.A.N. Patijn