Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Dakkapellen beleid Gemeente Naarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingDakkapellen beleid Gemeente Naarden
CiteertitelDakkapellen beleid Gemeente Naarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2002Nieuwe regeling

01-05-2002

Gemeenteblad, jrg 9, nr 11, 23 mei 2002

geen.

Tekst van de regeling

Dakkapellen beleid Gemeente Naarden

Artikel 1

Toepasbaarheid Het dakkapellen beleid van de gemeente Naarden is van toepassing op alle dakkapellen binnen de gemeente Naarden voor zover hiervoor volgens de Woningwet een bouwvergunning of melding bouwvoornemen verplicht is. Het beleid is echter niet van toepassing op dakkapellen die zijn gelegen binnen het beschermde stadsgezicht of dakkapellen die geplaatst worden op beschermde monumenten.

In de gewijzigde Woningwet, die 1 januari 2003 van kracht wordt, zijn dakkapellen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden vergunningsvrij. Dit beleid is op deze dakkapellen, met de inwerkingtreding van de gewijzigde Woningwet, derhalve niet van toepassing.

* De dakkapel is plat afgedekt; * De zijwangen van de dakkapel zijn ondoorzichtig; * De hoogte van de dakkapel is maximaal 1,50 meter; * De onderzijde van de dakkapel ligt tussen de 0,50 en 1,00 meter uit de dakvoet; * De bovenzijde van de dakkapel ligt minimaal 0,50 meter uit de nok; * De zijkant van de dakkapel ligt minimaal 0,50 meter van de zijkant van het dak; * De dakkapel is gebouwd op het zijdakvlak of het achterdakvlak; * Dakkapellen op het zijdakvlak liggen minimaal 3 meter uit de voorgevelrooilijn; * Dakkapellen op het zijdakvlak liggen niet op dat zijdakvlak waarvan de zijgevel grenst aan de openbare weg of openbaar groen; * De afstand van dakkapellen op het achterdakvlak waarvan de zijgevel grenst aan de openbare weg moeten op minimaal drie meter van de zijgevellijn liggen; * Dat niet meer dan de helft van het betreffende dakvlak door dakkapellen in beslag wordt genomen; * Dat de dakkapel niet gebouwd wordt op een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 45 van de Woningwet.

Algemene voorwaarden

 • 1.

  De zijkant van een dakkapel dient op minimaal 0,50 meter afstand van de zijkant van het dak te zijn gesitueerd;

 • 2.

  De onderzijde van de dakkapel ligt minimaal 0,50 meter of 3 dakpannen uit de dakvoet;

 • 3.

  De hoogte van een dakkapel is niet meer dan 2,00 meter;

 • 4.

  Een dakkapel is aan alle zijden omsloten door het dakvlak;

 • 5.

  Een dakkapel strekt zich maximaal uit over één verdieping;

 • 6.

  Een dakkapel bevindt zich niet boven een andere dakkapel;

 • 7.

  Een dakvlak mag niet voor meer dan 75% van de breedte van dit dakvlak in beslag worden genomen door dakramen en dakkapellen;

 • 8.

  De aanvrager dient zich qua uitvoering, detaillering, kleur, materiaalgebruik, plaatsing en afmetingen van de dakkapel te conformeren naar de reeds bestaande architectuur van het betreffende gebouw;

 • 9.

  De aanvrager dient zich qua uitvoering, detaillering, kleur, materiaalgebruik, plaatsing en afmetingen van de dakkapel eveneens te conformeren naar dakkapellen aanwezig binnen de plaatselijke stedenbouwkundige eenheid;

 • 10.

  Op het voor-, of achterdakvlak dat grenst aan een zijgevel die direct grenst aan de weg of het openbaar groen of direct grenst aan een zijerf dat grenst aan de weg of het openbaar groen, mag een dakkapel op niet minder dan 1,50 meter van die zijgevel worden gebouwd;Aanvullende voorwaarden voor dakkapellen op bouwblokken

 • 11.

  Een dakkapel op een bouwblok waarop reeds meer dakkapellen aanwezig zijn, dient qua uitvoering, detaillering, kleur, materiaalgebruik, plaatsing en afmetingen te conformeren naar de reeds bestaande dakkapellen op het betreffende bouwblok;Aanvullende voorwaarden voor dakkapellen op het voorste dakvlak

 • 12.

  Het voorste dakvlak mag niet voor meer dan 50% van de breedte van dit dakvlak in beslag worden genomen door dakramen en dakkapellen;

 • 13.

  Een dakkapel aan de voorgevel mag niet de monumentale of stedenbouwkundige waarde van een straat aantasten;Aanvullende voorwaarden voor dakkapellen op het zijdakvlak

 • 14.

  Voor een dakkapel op een zijdakvlak waarvan de gevel of het erf direct grenzen aan de weg of het openbaar groen gelden dezelfde voorwaarden als voor een dakkapel op het voorste dakvlak;Welstandscommissie

 • 15.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien noodzakelijk, advies inwinnen bij de gemeentelijke welstandscommissie;Nadere eisen

 • 16.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen nadere eisen stellen m.b.t. de plaatsing van een dakkapel op het dakvlak. Zij winnen hieromtrent advies in bij de gemeentelijke welstandscommissie

Ondertekening

Naarden, 1 mei 2002

Burgemeester en wethouders van Naarden, de secretaris,                 de burgemeester,

R. Kool                          J.A.N. Patijn