Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Woonplaatsenbesluit Naarden 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingWoonplaatsenbesluit Naarden 2006
CiteertitelWoonplaatsenbesluit Naarden 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007Nieuwe regeling

12-12-2006

Gemeenteblad, jrg 14, nr 1 ,22 februari 2007

geen.

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Naarden;

- gelet op artikel 108 van de gemeentewet - in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een wetvoorstel betreffende de basisregistratie adressen en gebouwen word voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te verdelen in een of meer woonplaatsen - indachtig het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland

Artikel 1

b e s l u i t e n:

tot vaststelling van de woonplaats Naarden

met ingang van 1 januari 2007,overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in collegevergadering van 12 december 2006

Burgemeester en wethouders van Naarden,

De secretaris                                De burgemeester, 

R. Kool                                         dr J.P. Rehwinkel

Kaart behorende bij Woonplaatsenbesluit 1

@alt