Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Buiten toepassing verklaren Exploitatieverordening Gemeente Naarden 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingBuiten toepassing verklaren Exploitatieverordening Gemeente Naarden 2004
CiteertitelBuiten toepassing verklaren Exploitatieverordening Gemeente Naarden 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Ruimtelijke Ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-200801-07-2008Vervallen van rechtswege

10-09-2008

Gemeenteblad, jrg 15, nr 11, 2 oktober 2008

geen.

Tekst van de regeling

Raadsvergadering d.d. : 10 september 2008 Raadsvoorstelnummer : RV08.046 Portefeuillehouder : F.P.M.J. van den Maagdenberg Naarden : 14 augustus 2008 Voorronde : 27 augustus 2008 Voorstel : Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Aan de raad,

Artikel 1

 • 1.

  SamenvattingDit implementatievoorstel nieuwe Wet ruimtelijke ordening is gericht op een soepele overgang van het oude naar het nieuwe regime. In dat kader moet op raadsniveau een aantal besluiten worden genomen (aanpassing legesverordening en buiten (verdere) toepassing verklaren exploitatieverordening.

 • 2.

  Inleiding Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht. Deze wet leidt tot een aantal (vaak technisch-juridische) wijzigingen binnen het beleidsveld ruimtelijke ordening. Een aantal instrumenten wijzigt van naam (en soms ook procedure), vrijstellingen heten nu ontheffingen, een aantal verordeningen wijzigt of wordt ingetrokken etc. Bij een deel van de besluiten is uw raad bevoegd (legesverordening en intrekken exploitatieverordening), bij een ander deel is ons college bevoegd (mandaatregeling, planschaderegeling). Dit voorstel voorziet in een aanpassing van het oude regime aan het nieuwe regime. In de notitie “ Implementatie Nieuwe Wro” zijn alle wijzigingen opgenomen. De meest belangrijke wijzigingen zijn onder andere: • De verplichting tot digitalisering van bestemmingsplannen (per 1 juli 2009); • Verplichting structuurvisie voor het gehele grondgebied; • Sancties wanneer plannen niet tijdig worden geactualiseerd; • Geen goedkeuring meer nodig van provincie; • Verplichte exploitatieplannen bij ruimtelijke ontwikkelingen; • Artikel 19 WRO procedure verdwijnt.Vrijwel elk hoofdstuk in de notitie eindigt met een conclusie en advies hoe met deze wijzigingen om te gaan. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de bevoegdheden van uw raad en ons college. Nieuwe instrumenten die niet direct een toegevoegde waarde hebben blijven buiten beschouwing.

 • 3.

  Resultaat besluit Het besluit voorziet in een wijziging van de legesverordening 2008 en het buiten (verdere) toepassing verklaren van de exploitatieverordening gemeente Naarden 2004. Met het nemen van dit besluit kunnen de ruimtelijke ordeningsprocessen gewoon verder worden uitgevoerd. De Grondexploitatiewet voorziet – met het verplichte exploitatieplan – voldoende in de mogelijkheden van kostenverhaal bij grondexploitaties. Met betrekking tot de legesverordening wordt opgemerkt dat de wijziging vooral ziet op de aanhaling van de artikelen uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Voor het overige is de oude legesverordening, hoofdstuk 5 bouwvergunningen, in stand gebleven. Nieuw is wel het tarief voor het instrument van het projectbesluit. Zoals in de nota Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening is opgenomen heeft de inzet van dit instrument niet de voorkeur. Immers het projectbesluit moet gevolgd worden door een herziening van het bestemmingsplan, waarvan het ontwerp ter inzage moet worden gelegd binnen één jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is. Dat betekent in de praktijk voor de gemeente dubbele procedures voor eenzelfde ontwikkeling. In het tarief is die dubbele inzet verdisconteerd. Inzet van het instrument projectbesluit is daarmee duurder dan het (bestaande) tarief voor een partiële herziening van het bestemmingsplan.

 • 4.

  Functie raad Aan de raad wordt dit voorstel aangeboden: ter besluitvorming Toelichting: Nadere toelichting is opgenomen in de notitie “ Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening”

 • 5.

  Randvoorwaarden / bestuurlijke aandachtspunten / fusietoets De invoering van de nieuwe Wro is een verplichting, ook voor onze fusiepartners. Er zijn geen mogelijkheden dat niet te doen. Van een aantal nieuwe instrumenten wordt het gebruik (nog) niet geadviseerd. Dit is toegelicht in de notitie.

 • 6.

  Motivering voorstel Nadere motivering is opgenomen in de notitie.

 • 7.

  Alternatieven Er zijn geen alternatieven.

 • 8.

  Middelenparagraaf en risico’s Financiële paragraaf niet van toepassing.

 • 9.

  Communicatie Aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is in de Naarder Koerier aandacht besteed. Ook op de gemeentelijke website is informatie te vinden over de nieuwe wetgeving. Door de portefeuillehouder zal nog een uitleg worden gegeven omtrent de invoering van de nieuwe Wro. De fracties worden hiervoor binnenkort uitgenodigd.

 • 10.

  Uitvoering / tijdpad n.v.t.

 • 11.

  Voorgesteld besluit1. De verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2008 vast te stellen;2. De exploitatieverordening gemeente Naarden 2004, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004, nummer RV04-22, buiten (verder) toepassing te verklaren voor grondexploitaties die zich voordoen na 1 juli 2008;

De raad van de gemeente Naarden;

gelezen het voorstel nummer RV08.046 van burgemeester en wethouders van 30 juli 2008

b e s l u i t :

De verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2008 vast te stellen;De exploitatieverordening gemeente Naarden 2004, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004, nummer RV04-22, buiten (verdere) toepassing te verklaren voor grondexploitaties die zich voordoen na 1 juli 2008;

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering der gemeente Naarden, gehouden op 10 september 2008.

de voorzitter,

de griffier,