Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Beleidsregels ten behoeve van reclame op, om of aan lichtmasten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingBeleidsregels ten behoeve van reclame op, om of aan lichtmasten
CiteertitelBeleidsregels ten behoeve van reclame op, om of aan lichtmasten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Naarden 2007, art. 2.1.5.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-200810-09-2013Nieuwe regeling

25-06-2008

Gemeenteblad, jrg 15, nr 10, 17 juli 2008

geen.

Tekst van de regeling

<vet>Beleidsregels ten behoeve van reclame op, om of aan lichtmasten </vet>

Toepassing van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Naarden 2007 ten aanzien van de veertien aangewezen locaties buiten de Vesting voor vaste tweezijdige lichtmastborden die gebruikt worden voor reclame ten behoeve van aankondigingen voor cultureel, maatschappelijke en sportieve evenementen en liefdadigheidsinstellingen (fondsen), met inbegrip van de kermis, een circus en beurzen zoals in de Grote Kerk.

Paragraaf 1 Begripsbepaling

Sub-paragraaf 1.1 APV

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Naarden 2007.

Sub-paragraaf 1.2 Lichtmastborden

Vaste tweezijdige publicatieborden, die op, om of aan lichtmasten zijn bevestigd. Hiermee worden bedoeld de veertien vaste tweezijdige borden die aan lichtmasten zijn bevestigd. Deze borden worden tegen betaling beschikbaar gesteld.

Paragraaf 2 Toepasbaarheid

Deze beleidsregels betreffen een toepassing van artikel 2.1.5.1 van de APV. Deze beleidsregels hebben betrekking op de veertien vaste tweezijdige lichtmastborden. Meer specifiek wordt hier gedoeld op aankondigingen voor cultureel, maatschappelijke en sportieve evenementen en liefdadigheidsinstellingen (fondsen), welke plaatsvinden op Naardens grondgebied, met inbegrip van de kermis, een circus en beurzen zoals in de Grote Kerk.

Deze beleidsregels zijn tevens van toepassing op aankondigingen voor cultureel, maatschappelijke en sportieve evenementen en liefdadigheidsinstellingen (fondsen), die vallen onder artikel 6.3 lid 2 sub c van deze beleidsregel en die plaatsvinden op grondgebied van een van de volgende omliggende gemeenten, te weten: Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Weesp

Overige vormen van tijdelijke reclame voor specifieke gelegenheden op, om of aan lichtmasten, en op andere aanplakplaatsen of borden zijn niet aanvaardbaar op grond van artikel 2.1.5.1 lid 1 van de APV.

Paragraaf 3 Juridische bepalingen

Sub-paragraaf 3.1 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1 lid 1 van de APV)

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan voor zover:

 • a.

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Sub-paragraaf 3.2 Toepassing artikel 2.1.5.1 APV ten behoeve van veertien vaste tweezijdige lichtmastborden
 • 1.

  De veertien aangewezen locaties voor plaatsing van de vaste tweezijdige lichtmastborden zijn, evenals de drie welkomst- c.q. evenementenborden voor bij de ingangswegen van de gemeente, niet in strijd met artikel 2.1.5.1 lid 1 van de APV.

 • 2.

  Overige reclame-uitingen op, om of aan lichtmasten (met uitzondering van de al aanwezige lichtmastreclame (lichtbakken)) en op andere aanplakplaatsen of borden worden in strijd geacht met artikel 2.1.5.1 van de APV.

Paragraaf 4 Exploitatie lichtmastreclame

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met een marktpartij ten behoeve van de exploitatie van veertien lichtmastborden op specifiek daarvoor aangewezen lichtmasten. De exploitant draagt verder zorg voor de afwikkeling van reclame aanvragen.

Paragraaf 5 Aangewezen locaties

De volgende locaties zijn aangewezen als locatie voor in totaal 14 lichtmastborden: - Rijksweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de Brediusweg, beide zijden); - Amersfoortsestraatweg vanaf de rotonde tot aan de Vesting; - Koningin Wilhelminalaan, vanaf de Burgemeester J. Visserlaan tot aan de Alexanderlaan. - Amsterdamsestraatweg

Paragraaf 6 Criteria bij het behandelen van een aanvraag

Sub-paragraaf 6.1 Verdeling van de lichtmastborden

De gemeente stelt de volgende criteria ten aanzien van de verdeling van lichtmastborden, welke toegepast worden door de exploitant van lichtmastreclame:

 • 1.

  In de gemeente Naarden zijn veertien lichtmastborden aanwezig;

 • 2.

  Aanvragen die betrekking hebben op aankondigingen voor cultureel, maatschappelijke en sportieve evenementen en liefdadigheidsinstellingen (fondsen), welke plaatsvinden op Naardens grondgebied hebben voorrang op andere aanvragen, mits deze uiterlijk drie weken voor plaatsingsdatum worden bekendgemaakt aan de exploitant;

 • 3.

  Er dient een gelijke verdeling plaats te vinden van de reclame bij meerdere aanvragers voor dezelfde adverteerperiode;

 • 4.

  Het minimaal aantal borden waarop geadverteerd kan worden is zeven;

 • 5.

  Ter voorkoming van leeghang van borden wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden meerdere borden te gebruiken;

 • 6.

  Bij overloop van aanvragen dient er gekeken te worden naar de aanvraag, de duur van de evenementen en het bijkomende belang. De exploitant van lichtmastreclame zorgt voor een faire verdeling;

 • 7.

  Bij meer aanvragen dan de werkelijk beschikbare adverteerruimte, geldt de regel: wie het eerst komt, die het eerst maalt;

 • 8.

  Er is een maximum van vier keer adverteren per jaar per organisator.

Sub-paragraaf 6.2 Periode van plaatsing
 • 1.

  Er is de mogelijkheid tot plaatsing van reclame voor een periode van &#xE9;&#xE9;n of twee weken, startend op een maandag;

 • 2.

  Verversing van posters vindt plaats op maandag;

 • 3.

  Verwijdering van de posters vindt eveneens plaats op maandag, direct na afloop van de afgesproken plaatsingsperiode.

Sub-paragraaf 6.3 Categorie-indeling van adverteerders
 • 1.

  De kosten voor het adverteren zijn verschillend per organisatie/evenement. Voor informatie over de kosten dient contact opgenomen te worden met de exploitant van de lichtmastborden.

 • 2.

  Er is sprake van het volgende onderscheid in categorie&#xEB;n: a. door lokale en regionale verenigingen (zoals sportverenigingen en koren)te organiseren evenementen; b. lokale cultureel maatschappelijke evenementen (scholen en fondsen); c. bovenlokale culturele evenementen (met (inter)regionale en/of landelijke uitstraling en overige gelegenheden.

Sub-paragraaf 6.4 Uitzonderlijke gevallen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de vrijheid, indien een specifieke situatie hierom vraagt, in te grijpen in de keuze van de plaatsing van een aanvrager in een van de in artikel 6.3 lid 2 genoemde categorieën, eveneens in uitzonderlijke gevallen wanneer de situatie hierom vraagt.

Paragraaf 7 Handhaving

Sub-paragraaf 7.1 Strafbepaling APV

Na inwerkingtreding van dit beleid zal tegen de aanwezigheid van ongewenste reclame worden opgetreden op grond van de strafbepaling zoals genoemd in artikel 6.1 van de APV, welke bepaling als volgt luidt: Overtreding van het bij of krachtens het in deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1.4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Sub-paragraaf 7.2 Bestuursrechtelijke handhaving APV

In aansluiting op de strafbepaling zoals genoemd in artikel 7.1, kan tevens bestuursrechtelijk worden opgetreden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (toepassing van bestuursdwang).

Sub-paragraaf 7.3 Toezichthouders

Met toezicht op de naleving van deze beleidsregels zijn belast de Buitengewone Opsporingsambtenaar en juridische medewerkers van de afdeling ROBM.

Paragraaf 8 Slot en overgangsbepalingen

Sub-paragraaf 8.1 Afwijkingsbevoegdheid

Ingevolge het bepaalde in artikel 4:84 van de Awb moet overeenkomstig de beleidsregel worden gehandeld, tenzij toepassing van het beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (inherente afwijkingsbevoegdheid).

Sub-paragraaf 8.2 Citeertitel

De citeertitel van deze beleidsregel is: ‘Beleidsregels ten behoeve van reclame op, om of aan lichtmasten’

Sub-paragraaf 8.3 Bekendmaking en inwerkingtreding

De ‘Beleidsregels ten behoeve van reclame op, om of aan lichtmasten’ zullen wij overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht bekendmaken. Dit geschiedt door publicatie van het besluit in de Naarder Koerier. Daarbij zullen wij aangeven dat de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu. Tevens worden de regels op de website van de gemeente raadpleegbaar.

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Naarden, gehouden op 25-06- 2008

de secretaris, de burgemeester,

R. Kool dr. J.P. Rehwinkel

 

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met de behoefte van organisatoren van evenementen en de organisaties die sociale activiteiten en liefdadigheidsdoelen dienen om reclame te maken op de openbare weg op, om of aan lichtmasten. Regelmatig worden er ontheffingen aangevraagd voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden (sandwich- en driehoeksborden) voor gelegenheden van tijdelijke aard. Deze toelichting dient tevens ter informatie aan aanvragers van een ontheffing.

Het plaatsen van vaste (commerciële) reclameborden voor permanente reclame aan lichtmasten (lichtbakken) is door middel van een overeenkomst uitbesteed aaneen marktpartij.

Voor reclame voor evenementen, sociale activiteiten en liefdadigheidsdoelen (reclame voor gelegenheden van tijdelijke aard), wordt de mogelijkheid geboden om te adverteren op de veertien vaste tweezijdige borden waarop door de gemeente ruimte beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt de rust van het stadsbeeld en de verkeersveiligheid gediend. De exploitatie behorend bij deze bebording wordt uitbesteed aan een marktpartij.

Om te voorkomen dat er een ongewenste situatie ontstaat binnen de grenzen van de gemeente, is ervoor gekozen om slechts veertien lichtmasten aan te wijzen waar vaste tweezijdige borden aan bevestigd zullen worden ten behoeve van de aankondiging van evenementen, sociale activiteiten en liefdadigheidsdoeleinden.

Bij een aanvraag voor het plaatsen van losse en vaste reclameborden aan lichtmasten of op andere plaatsen in de openbare ruimte, is wanneer deze niet voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 2.1.5.1 van de APV een ontheffing vereist op grond van artikel 2.1.5.1 lid 2 van de APV.

De openbare ruimte is, vanwege kwaliteitsoverwegingen, slechts in beperkte mate beschikbaar als reclamemedium. Daarom moet het aantal reclame-objecten binnen acceptabele grenzen blijven. Om dit te bereiken kiest de gemeente ervoor dat alleen de mogelijkheid geboden wordt om te adverteren op de veertien permanent aanwezige reclame-objecten in de openbare ruimte aan lichtmasten. Door middel van het gebruikmaken van de veertien vaste tweezijdige borden, kan de desbetreffende organisator gebruikmaken van de openbare ruimte. Deze borden zijn identiek en opgemaakt in Naardens groen.

De locaties zijn zorgvuldig uitgekozen door middel van het maken van beleids-, verkeers- en bestemmingsplantechnische afwegingen, in gezamenlijk overleg tussen diverse afdelingen binnen de gemeente Naarden. De bebording vormt zo geen hindernis voor een goed beheer van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid wordt niet aangetast. De verwachting is dat omwonenden geen overlast zullen ondervinden van de veertien vaste tweezijdige borden. De borden zijn immers ook niet verlicht.

De veertien vaste tweezijdige borden zijn van esthetische kwaliteit, zijn duurzaam, worden goed onderhouden en regelmatig gereinigd. De aangewezen locaties voor de bebording zijn als enige geschikt voor bebording zonder dat daarbij sprake is van strijd met de eisen die artikel 2.1.5.1 van de APV stelt.

Overige mogelijkheden tot reclame aan lichtmasten of op andere plaatsen in de openbare ruimte worden niet toegestaan.