Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Nadere regels grafbedekkingen Nieuw Valkeveen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingNadere regels grafbedekkingen Nieuw Valkeveen 2010
CiteertitelNadere regels grafbedekkingen Nieuw Valkeveen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpgrafbedekking grafzerk beplanting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 24, derde lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Nieuw Valkeveen van de gemeente Naarden 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201106-11-2014vervangt nadere regels 2007

11-10-2010

Gemeenteblad, jaargang 18 nr 2

onbekend

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente Naarden,gelet op artikel 24, derde lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Nieuw Valkeveen van de gemeente Naarden 2010;besluiten vast te stellen de volgendeNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats Nieuw Valkeveen 2010.

Artikel 1 Inleiding

De verordening verstaat onder:a. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting;b. gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;c. zerk: langwerpig rechthoekige steenplaat als grafbedekking;d. grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door of namens burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld

Artikel 4 Gedenkteken

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.4. De aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen per graf als volgt:a. Particulier graf/staand monument:• Hoogte minimaal 50cm en maximaal 100cm• Breedte minimaal 30cm en maximaal 100cm• Dikte minimaal 7cm• De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering

b. Particulier graf/liggend monument:• Lengte 200cm• Breedte 100cm• Dikte minimaal 12cm en maximaal 20cm • De steen moet worden gesteld op een betonraamc. Particulier graf/dubbel graf:• Hoogte minimaal 50cm en maximaal 100cm (alleen bij een staande steen)• Breedte minimaal 30cm en maximaal 200cm• Lengte 200cm (alleen bij een liggende steen)• Dikte minimaal 7cm bij een staande steen (bij een liggende steen is de dikte minimaal 12 cm en maximaal 20cm)• De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering• De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam

d. Particulier urnengraf:• Hoogte maximaal 50cm (alleen bij een staande steen)• Lengte maximaal 50cm (alleen bij een liggende steen)• Breedte maximaal 50cm• Dikte minimaal 5cm en maximaal 8cm• De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje

e. Algemeen graf:• Lengte 45cm• Breedte 45cm• Dikte 8cm• De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje

f. Algemeen of particulier kindergraf:• Hoogte maximaal 50cm (alleen bij een staande steen)• Lengte maximaal 50cm (alleen bij een liggende steen)• Breedte maximaal 50cm• Dikte minimaal 5cm en maximaal 8cm• De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Artikel 5 Strooiveld

Op het algemene gedenkteken nabij het strooiveld kunnen door de gemeente memoriamplaatjes worden aangebracht. De memoriamplaatjes kunnen worden voorzien van een kort, door de rechthebbende gewenst, opschrift. Deze plaatjes worden in de regel vijf jaar na plaatsing verwijderd. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met telkens 5 jaar te verlengen.

Artikel 6 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 7 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van de openbare bekendmaking in de Naarder Koerier.2. Zij kunnen worden aangehaald als: Nadere regels grafbedekkingen Nieuw Valkeveen 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2010,Burgemeester en wethouders van Naarden,

de secretaris, mr. A.S. Meijer

de burgemeester, mw. dr. J.J. Sylvester