Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit 30-10-1980

Bron ondertekening inwerkingtredingbesluit Stienser Omroeper,17-11-1980,1980/46

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling ingetrokken. NB: Besluit is van kracht per 1-1-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 64, lid f
  2. Gemeentewet, artikel 64, lid g
  3. Gemeentewet, artikel 64, lid i

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-198101-01-2018nieuwe regeling

30-10-1980

Stienser Omroeper,17-11-1980,1980/46

1989/169A

Tekst van de regeling

Nr. 80/ 169 A.

De raad der gemeente Leeuwarderadeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, dd. 3 oktober 1980;

gelet op het bepaalde in de artikel en 64f, 64g en 64i v.d. gemeentewet alsmede op de artikelen 1 tot en met 7 van het Koninklijk Besluit van 23 november 1976, Stbl. 621;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening tot wijziging van de verordening geldelijke voorzieningen raads- en kommissieleden

Artikel I

artikel 1, sub b, wordt gelezen als volgt:

"kommissie: een kommissie genoemd in de bij deze verordening behorende lijst".

Artikel II

Artikel 4, wordt gelezen als volgt:

De leden van de kommissie, die geen raadslid zijn, ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding ten bedrage van 1007 van het bedrag, vermeld in de bij de Algemene Maatregel van Bestuur behorende tabel II, zoals dat bedrag telkenjare door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt vastgesteld voor een gemeente, ingedeeld in de gemeenteklasse, waartoe deze gemeente op basis van haar aantal inwoners op 1 januari van het kalenderjaar, waarover de vergoeding wordt uitbetaald, wordt gerekend.

Artikel III

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 1981.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Leeuwarderadeel van 30 oktober 1980

de secretaris ,de voorzitter
   
(J.P. v.d. Kooi)(H. Boschma)