Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand en de opstelling van de bureau van de burgelijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingHet reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand en de opstelling van de bureau van de burgelijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit reglement per 1 januari 2020 vervallen.

.

Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit 16-12-1997

Bron ondertekening inwerkingtredingbesluit Stienser Omroeper,5-1-1998,1997/53

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgelijk wetboek, art. 16, Boek 1
 2. Besluit burgelijk bestand, art. 1
 3. Besluit burgelijk bestand, art. 2
 4. Besluit burgelijk bestand, art. 3
 5. Besluit burgelijk bestand, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199801-01-2020nieuwe regeling

19-05-1995

Stienser Omroeper,5-1-1998,1997/53

Onbekend.

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • 1.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) (Stb. 1993, 555);

 • 2.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) (als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

 • 3.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • 4.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • 5.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Leeuwarderadeel;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4.

 • 1.

  Hij/zij die de leeftijd van zeventig jaar bereikt, houdt op ambtenaar van de burgerlijke stand te zijn met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die, waarin hij/zij bedoelde leeftijd heeft bereikt.

 • 2.

  De raad kan op voordracht van het college van burgemeester en wethouders bepalen dat bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om af te wijken van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 5. Lokatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 6. Leiding van de dienst

Het hoofd bureau burgerzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is, behoudens het hierna in de leden 2 t/m 5, voor het publiek geopend:

  • a.

   op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

  • b.

   voor het voltrekken van een huwelijk, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

  • c.

   voor het voltrekken van huwelijken op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  De dagen en uren voor kosteloze huwelijksvoltrekking worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 5, bepaald. E.e.a. conform de legeswet.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het treedt in werking op 9 mei 1995.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 9 mei 1995, de

secretaris,voorzitter,
   
(J.J Kingma)(Mr. C. Bijl)