Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
Citeertitel Legesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang heffing 5 februari 2011; vervangt legesverordening 2010 vastgesteld bij raadsbesluit van 17-12-2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel B

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201101-01-2012 nieuwe regeling

27-01-2011

Midden Brabant 2 februari 2011

5/2011

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 04 januari 2011, met nummer 5/2011;

en gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel B van de Gemeentewet

Besluit

vast te stellen de

“VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2011”

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. “dag”:de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b. “week”:een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c. “maand”:kalendermaand;
d. “jaar”:kalenderjaar, zijnde de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtige is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4: Vrijstellingen

 • 1. Geen leges worden geheven voor het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • 2. Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5: Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10: Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en Wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van de verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelingen of wetgeving.

Artikel 11: Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1. De “legesverordening 2010”, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 17 december 2009 en gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 1 juli 2010 (1e wijziging legesverordening 2010) wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 5 februari 2011.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2011”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 27-01-2011.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas

Tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2011

Rubriek 1 Huwelijksvoltrekking/registratie van partnerschap; verstrekken trouw-/partnerschapsboekjeHet tarief bedraagt ter zake van een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:  
 a. in Kasteel-raadhuis Dommelrode:  
 Ter zake van ingezetenenma t/m vr: € 257,50 za: € 438,50 zondag: € 675,00
 Ter zake van niet-ingezetenenma t/m vr: € 316,00 za: € 540,00 zondag: € 775,00
 b. in Kasteel Henkenshage of de Knoptoren:  
 Ter zake van ingezetenen ma t/m vr: € 287,50 za: € 494,00 zondag: € 750,00
 Ter zake van niet-ingezetenenma t/m vr: € 365,00 za: € 612,00 zondag: € 850,00
 c. voor voltrekking van een huwelijk of registrate van een partnerschap anders dan in het gemeentehuis of in kasteel Henkengshage resp. de Knoptoren wordt het tarief onder a. en b. verhoogd met:  
 - op maandag t/m zaterdag€ 105,00
 - op zondag€ 350,00
 d. het tarief bedraagt ter zake van het verzorgen van getuigen€ 30,00 per getuige
 e. het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een normaal of luxe uitvoering of duplicaat trouw- of partnerschapsboekje€ 20,00
 f. als een huwelijksvoltrekking resp. registratie van partnerschap langer duurt dan 45 minuten dan worden de genoemde tarieven per kwartier of gedeelte daarvan verhoogd met Betrokkene wordt hierover vooraf in kennis gesteld.€ 75,00
Rubriek 2 Inlichtingen uit de registers van de burgerlijke standHet tarief bedraagt voor het:  
 a. doen van nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd; per kwartier of gedeelte daarvan€ 19,75
 b. ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen op één persoon betrekking hebbende of bescheiden uit de registers van de burgerlijke stand van een andere gemeente in Nederland of in plaatsen buiten Nederland, porto-, telefoon- en dergelijke kosten daaronder begrepen€ 11,50
 c. verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd aan particulieren of particuliere instellingen en bedrijven per inlichting op één persoon betrekking hebbende; per verstrekking€ 6,00
 d. indien onder c per post wordt toegezonden wordt het onder c bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met€ 0,50
 e. indien onder c digitaal wordt toegezonden wordt het onder c bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met€ 0,50
 f. Terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.  
 g. verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Dit tarief wordt landelijk geregeld in het legesbesluit akten burgerlijke stand en jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.€ 20,70
Rubriek 3Vervallen  
Rubriek 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevensVoor de toepassing van deze rubriek, met uitzondering van b en c, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd.  
 a. het tarief bedraagt voor het ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 1. tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking€ 6,00
 Indien de gegevens per post worden toegezonden wordt het onder a bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met€ 0,50
 Indien de gegevens digitaal worden toegezonden wordt het tarief per verstrekking verhoogd met€ 0,50
 2. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
 voor 100 verstrekkingen€ 206,50
 voor 500 verstrekkingen€ 927,00
 voor 1000 verstrekkingen€ 1.540,00
 b. voor de toepassing van onderdeel c wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.  
 c. het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
 1. het verstrekken van gegevens per verstrekking€ 6,00
 Indien de gegevens worden per post toegezonden wordt het onder a bedoelde tarief per verstrekking verhoogd met€ 0,50
 Indien de gegevens digitaal worden toegezonden wordt het tarief per verstrekking verhoogd met € 0,50
 2. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
 voor 100 verstrekkingen€ 206,50
 voor 500 verstrekkingen€ 927,00
 voor 1000 verstrekkingen€ 1.540,00
 d. het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens voor ieder daaraan (gedeeltelijk) besteed kwartier € 19,75
Rubriek 5 Bewijs van NederlanderschapHet tarief bedraagt voor de afgifte van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd voor reispapier€ 6,00
Rubriek 6 Nederlandse identiteitskaartHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
 a. het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart€ 43,50
 b. het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart voor jeugdigen tot en met 13 jaar€ 9,00
 c. de onder a en b verschuldigde leges worden na vermissing verhoogd met€ 15,00
Rubriek 7 PaspoortenHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 a. tot het afgeven van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, of een reisdocument voor vreemdelingen€ 52,00
 b. tot het afgeven van een nationaal paspoort, dat een groter aantal bladzijden bevat dan een paspoort als bedoeld onder a (zakenpaspoort)€ 58,00
 c. tot het afgeven van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen alsmede voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de posities van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) die als Nederlanders worden behandeld (faciliteitenpaspoort)€ 52,00
 d. tot het bijschrijven van een kind:  
 - gelijktijdig bij de afgifte van het reisdocument€ 9,00
 - in bestaand document (bijschrijvingssticker)€ 21,50
 e. tot het aanvragen van een reisdocument als bedoeld in onderdelen a t/m c, waarbij de aanvrager een spoedbehandeling wenst, worden de leges, inclusief eventuele bij de afgifte bijschrijven van kinderen, verhoogd met€ 45,00
 f. tot het bijschrijven van een kind als bedoeld in onderdeel d, ten tweede, waarbij de aanvrager een spoedbehandeling wenst, worden de leges per bijschrijvingssticker verhoogd met€ 21,40
 g. tot het afgeven van een reisdocument als bedoeld onder a t/m c na vermissing van het document, wordt de ter zake verschuldigde leges verhoogd met€ 15,00
Rubriek 8 RijbewijzenHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:  
 a. aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs€ 43,00
 b. het tarief genoemd onder a. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met€ 33,50
 b. aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen€ 5,00
 c. aanvraag als bedoeld onder a en c wordt de verschuldigde leges na vermissing verhoogd met€ 15,00
Rubriek 9Vervallen  
Rubriek 10 Internationaal bewijs van inentingHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een Internationaal bewijs van inenting:  
 per aanvraag€ 10,00
Rubriek 11 Verklaring omtrent inwonersHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
 a. attestatie de vita€ 6,00
 b. verklaring omtrent het gedrag€ 30,05
 c. bewijs van inschrijving gemeentelijke basisadministratie€ 6,00
 d. legalisatie van een handtekening€ 6,00
 e. elke niet elders in deze rubriek genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon€ 10,00
Rubriek 11a NaturalisatieHet tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform de tarieven, zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Justitie.  
Rubriek 11b VreemdelingenzakenHet tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende een verblijfsvergunning is conform het tarief zoals dit is vastgesteld door het Ministerie ven Justitie  
Rubriek 12 Evenementen c.a.a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een evenement (artikel 2.2.2 APV) al dan niet in combinatie met een ontheffing voor geluidhinder (artikel 4.1.5 APV)€ 25,00
 b. In afwijking van het gestelde onder a. bedraagt het tarief voor een meerjarenvergunning (maximaal 5 jaar)€ 50,00
 c. Het gestelde in lid a en b is overeenkomstig van toepassing indien het in behandeling nemen betreft van sec een aanvraag voor ontheffing geluidhinder (artikel 4.1.5 APV)  
Rubriek 13 Verkeer en vervoerHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een  
 a. ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 7, 8 en 14 van het voertuigenreglement voor een periode van maximaal 1 jaar€ 54,00
 b. ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 7,8 en 14 van het voertuigenreglement voor een periode van 1 jaar tot maximaal 5 jaar€ 133,00
 c. bijzondere parkeerplaats€ 56,00
Rubriek 13a Europese Gehandicapten-parkeerkaartHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen en verlengen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):  
 a. aan een inwoner, per aanvraag€ 125,00
 b. aan het bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, per aanvraag€ 150,00
 c. tot het verlengen van de onder a. bedoelde parkeerkaart€ 30,00
 d. ingeval van vermissing worden de onder a en b genoemde legestarieven verhoogd met€ 15,00
Rubriek 13b PersonenvervoerHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ex artikel 5 Wet personenvervoerwedstrijd met voertuigen: per aanvraag€ 112,00
Rubriek 13c WegenverkeerswetHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet  
 Per aanvraag€ 89,00
Rubriek 13d InritvergunningIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3. APV een vergunning of ontheffing vereist is, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 93,00
Rubriek 14 Vergunningen/ontheffingen het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van en aanvraag voor vergunningen, ontheffingen, gunstige beschikkingen op verzoekschriften, of voor elk ander stuk in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover niet met name in deze verordening of andere rechtsregel genoemd:  
 per stuk€ 25,00
Rubriek 15Vervallen  
Rubriek 16 StandplaatsvergunningHet tarief bedraagt voor een vergunning voor op een vaste standplaats voor de verkoop van waren of consumptiewaren, uitgezonderd op de wekelijkse warenmarkt en uitgezonderd kermisdagen op of nabij de kermis:  
 a. geldig voor één dag€ 6,50
 b. geldig voor één dag per week gedurende een kwartaal€ 37,00
 c. geldig voor één dag per week gedurende een jaar€ 134,00
 d. doorlopend geldig gedurende een maand€ 54,00
 e. doorlopend geldig gedurende een kwartaal€ 134,00
 f. doorlopend geldig gedurende een jaar€ 421,00
Rubriek 17 Vergunning voor commerciële reclameHet tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van commerciële reclame door middel van reclameborden, waaronder begrepen lichtreclame, bedraagt:  
 a. per aanvraag€ 149,00
 b. indien sprake is van een advies van een commissie van onafhankelijke deskundigen of het al dan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand wordt het onder a genoemde tarief verhoogd met€ 20,00
Rubriek 18 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Het tarief voor een exemplaar van de APV bedraagt:  
 per exemplaar€ 15,00
Rubriek 18aVervallen  
Rubriek 18b Kapvergunning/vellen houtopstandIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2. APV een vergunning of ontheffing vereist is, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
 per aanvraag€ 20,00
Rubriek 18c StookvergunningHet tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een stookvergunning (artikel 5.5.1. APV):  
 per aanvraag€ 30,00
Rubriek 19 Verlenging sluitingsuurHet tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het na het sluitingsuur geopend houden van een horeca-inrichting (artikel 2.3.1.4 APV):  
 a. indien de ontheffing geldt voor één keer, per uur of gedeelte daarvan€ 41,00
 b. indien de ontheffing geldt voor een maand, per wekelijks uur of gedeelte daarvan€ 102,00
 c. indien de ontheffing geldt voor een kalenderjaar, per wekelijks uur of gedeelte daarvan€ 535,00
Rubriek 20 MuziekvergunningHet tarief bedraagt voor een vergunning voor het ten gehore brengen van muziek in een horeca-inrichting:€ 85,00
Rubriek 21 Wet op de kansspelenHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
 a. voor een periode van 12 maanden voor één speelautomaat€ 56,50
 b. voor een periode van 12 maanden voor twee of meer speelautomatenvoor het eerste speelautomaat € 56,50 vermeerderd met € 34,00 voor ieder volgend speelautomaat
 c. voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan 3 jaar of voor onbepaalde tijd€ 150,00
 d. voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 3 jaar of voor onbepaalde tijdvoor het eerste speelautomaat € 150,00 vermeerderd met € 100,00 voor ieder volgend speelautomaat
Rubriek 21a LoterijvergunningHet tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:  
 Per aanvraag€ 20,00
Rubriek 21b PrijsvraagvergunningVervallen  
Rubriek 21c Inzamelen van geld of goederenHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor openbare inzameling van geld of goederen (art. 5.2.1. APV) dan wel een aanvraag voor een snuffelmarkt (art. 5.2.4.APV):  
 per aanvraag€ 25,00
Rubriek 22 Drank- en horecawetHet tarief voor het in behandeling nemen van:  
 a. een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de drank- en horecawet per aanvraag€ 225,00
 b. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 dan wel artikel 4 lid 5 van de Drank- en horecawet, per aanvraag€ 27,50
 c. een aanvraag voor een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet, per aanvraag€ 57,00
 d. een aanvraag tot administratieve wijziging van de leidinggevende of de ondernemingsvorm zoals vermeld op een eerder aan de aanvrager verleende vergunning als bedoeld in artikel 3 van de drank- en horecawet€ 57,00
 e. het tarief onder lid a en lid d wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 22a Exploitatievergunning horecaHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 a. tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 APV€ 112,00
 b. het tarief onder lid a wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 23 WinkeltijdenwetHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet, of het verlenen van toestemming om bedoelde ontheffing over te dragen, alsmede het intrekken of wijzigen van bedoelde ontheffing€ 28,00
Rubriek 24Vervallen  
Rubriek 25 Minuten, afschriften, fotokopieën, uittreksels, lichtdrukken, al dan niet digitaal verstrekta. Voor het afgeven van minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken op de schrijfmachine, computer daaronder begrepen, via kopieerapparaat of op andere wijze vervaardigd, digitale levering daaronder niet begrepen, voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is voorgeschreven, bedraagt het tarief per geheel of gedeeltelijk geproduceerde bladzijde€ 2,00
 b. In afwijking van het bepaalde onder a, het verstrekken van een gemeentelijke verordening of ander stuk dat in gestencilde of gedrukte vorm in voorraad aanwezig is, en welke niet met name elders in deze verordening is genoemd, bedraagt het tarief per gestencilde of gedrukte bladzijde€ 0,20 met een minimum van € 2,00
 c. Voor het maken van fotokopieën, niet zijnde een kleurenafdruk, van stukken voor derden bedraagt het tarief;  
 - op A4-formaat , per kopie€ 0,20 met een minimum van € 2,00
 - op A3-formaat, per kopie€ 0,35 met een minimum van € 3,00
 d. Voor het maken van kleurenkopieën van stukken voor derden bedraagt het tarief;  
 - op A4-formaat, per kopie€ 0,80 met een minimum van € 3,50
 - groter formaat, per kopie€ 1,75 met een minimum van € 5,00
 e. in afwijking van onderdelen c en d, voor het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij andere stukken, of voor fotokopieën of lichtdrukken daarvan, bedraagt het tarief per stuk  
 - op A4-formaat€ 2,00
 - op groter formaat dan A4, doch niet groter dan A2€ 5,50
 - op formaat A2 of groter€ 11,00
 f. indien levering van informatie als bedoeld in onderdelen a t/m e digitaal wordt aangeleverd worden de bedragen onder a t/m d vermeerderd met€ 0,55
 g. indien sprake is van levering van digitale kaarten, dient de onderstaande staffel te worden gehanteerd. De staffel heeft betrekking op het aantal elementen dat op de digitale kaart staat. Het aantal elementen op een tekening is te bepalen door Microstation. 0 - 100 punten € 25,00 100 - 500 punten € 50,00 500 – 1000 punten € 100,00 voor iedere verdere staffel van 1000 elementen of delen daarvan € 100,00  
Rubriek 25a Raads- en commissiestukkenIn afwijking van rubriek 25 bedraagt het tarief ter zake van het verstrekken van:  
 a. raadsstukken bij abonnement per jaar  
 a1. Afhaalabonnementen:  
 - uitgebreide versie raadsstukken (voorstellen, bijlagen en concept-raadsnotulen)€ 24,00
 - concept-raadsnotulen € 18,00
 a2. Postabonnementen:  
 - uitgebreide versie raadsstukken (voorstellen, bijlagen en concept-raadsnotulen)€ 54,00
 - concept-raadsnotulen € 33,00
 - digitaal abonnement€ 18,00
 b. commissiestukken bij abonnement per jaar per commissie  
 b1. Afhaalabonnement  
 - stukken voorbereidingscommissie€ 18,00
 - verslagen voorbereidingscommissie € 12,00
 b2. Postabonnement  
 - stukken voorbereidingscommissie€ 36,00
 - verslagen voorbereidingscommissie€ 24,00
 - digitaal abonnement € 9,00
Rubriek 26 Vastgoedinformatie c.a.a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduiding, per inlichting:€ 10,00
 b. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadere informatie (o.a. bestemmingsplan-informatie, bodemverontreiniging, milieuvergunninggegevens) voor elk daaraan geheel of gedeeltelijk besteed kwartier€ 22,00
Rubriek 27 GemeentearchiefHet tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor zover deze diensten niet met name in deze of een andere belastingverordening van de gemeente zijn geregeld, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:  
 Voor elk daaraan geheel of gedeeltelijk besteed kwartier€ 19,75
Rubriek 28Het tarief bedraagt voor een afschrift van de bouwverordening met toelichting, per exemplaar:€ 78,00
 Bouwkosten  
Rubriek 29 Bouwkosten Onder bouwkosten wordt in rubriek 29 e.v. verstaan de aannemingssom op basis van de normbedragen (exclusief omzetbelasting) zoals opgenomen in de gewaarmerkte bijlage bij de tarieventabel. Van deze normbedragen wordt slechts afgeweken indien bij de aanvraag een gespecificeerde open begroting van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, wordt overlegd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze rubriek onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.  
  Bouwvergunning  
Rubriek 29a Omgevingsvergunning voor bouwen1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten bedragen;  
 - lager dan < € 5.000,00 een bedrag van€ 158,00
 - € 5.000,00 of meer doch minder dan € 10.000,00 een bedrag van€ 271,00
 - € 10.000,00 of meer doch minder dan € 50.000,00 een bedrag van € 271,00 vermeerderd met € 32,00 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 10.000,00  
 - € 50.000,00 of meer doch minder dan € 250.000,00 een bedrag van € 1.551,00 vermeerderd met € 26,50 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 50.000,00  
 - € 250.000,00 of meer een bedrag van € 6.851,00 vermeerderd met € 20,55 voor elke € 1.000,00 of gedeelte daarvan boven € 250.000,00.  
 2. In afwijking van het gestelde in lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1`, eerste lid, onder a, van de Wabo niet zijnde een gebouw 1,33 % van de bouwkosten met een minimum van € 158,00.  
 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten  
 3. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening (Erfgoedverordening 2008 gemeente Sint-Oedenrode) aangewezen monument, waarvoor op grond van de provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening (artikel 10, tweede lid) een vergunning of ontheffing vereist is, wordt het onder 1 en 2 vermelde tarief verhoogd met:  
 - voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument € 161,00
 - voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 161,00
 4. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van de provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is, wordt het onder 1 en 2 vermelde tarief verhoogd met:€ 161,00
Rubriek 29b ‘Rooise Bouwvergunning’Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een “Rooise bouwvergunning” De “Rooise bouwvergunning” geldt voor alle licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken die in de achtertuin van een woning worden gerealiseerd en voor alle licht-bouwvergunningplichtinge bouwwerken aan de voorzijde van een woning die passen binnen de sneltoetscriteria uit de welstandsnota: Voor de definitie van licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken wordt uitgegaan van de begripsomschrijving zoals deze van toepassing was voor invoering van de Wabo.€ 158,00
Rubriek 29cVervallen.  
Rubriek 29d Vervallen  
Rubriek 29eVervallen  
Rubriek 29f Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging projectHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van het project: Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat in feite van een nieuwe activiteit dient te worden gesproken. Van een nieuwe activiteit bouwen is in ieder geval sprake indien hiervoor een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan of, indien dit bij de oorspronkelijke vergunning reeds het geval was, opnieuw noodzakelijk is. € 151,00
Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijnIndien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning met een maximale instandhoudingstermijn bedraagt het tarief:€ 338,00
Rubriek 29g Omgevingsvergunning van rechtswege Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van reguliere omgevingsvergunning en deze van rechtswege geacht wordt te zijn verleend, is het tarief gelijk aan het in rubriek 29a opgenomen tarief.  
Rubriek 29h Achteraf legaliseren omgevingsvergunningplichtige bouwactiviteitVoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning ter zake van een reeds geheel of gedeeltelijk gesticht bouwwerk, is het tarief gelijk aan de in rubriek 29a opgenomen tarief vermeerderd met een toeslag van 100% met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 10.000,00.  
Rubriek 29i Schetsplan/principeverzoek Onder een “schetsplan” wordt verstaan een tekening, waarop de ruimtelijke contouren van het op te richten bouwwerk zijn aangeduid op zodanige wijze, dat inzicht kan worden verkregen in de situering en afmetingen van het bouwwerk en waarvan kan worden vastgesteld, dat het geschikt is voor een welstandstoetsing.  
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.  
 Indien de conceptaanvraag binnen een termijn van 3 maanden na beoordeling van de conceptaanvraag leidt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning dan worden de in rekening gebrachte leges voor de conceptaanvraag in mindering gebracht op de leges voor de aanvraag van de omgevingsvergunning,  
 Verhoging i.v.m, ontheffing/planologisch strijdig gebruik  
Rubriek 29j Ontheffing bestemmingsplan c.a.Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:  
 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)€ 262,00
 a. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)€ 262,00
 b. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) kostenraming
 c. Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) € 336,00
 d. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)€ 262,00
 e. Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4,1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)€ 262,00
 f. Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)€ 262,00
Rubriek 29k Wijziging/ontheffing zonder bouwplanIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
 a. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)€ 262,00
 b. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)€ 262,00
 c. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)kostenraming
 d. Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)€ 336,00
 e. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)€ 262,00
 f. Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4,1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)€ 262,00
 g. Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)€ 262,00
 h. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)€ 262,00
Rubriek 29l Externe adviezenIndien voor de aanvraag c.q. beoordeling van een omgevingsvergunning g (rubriek 29a of 29f of 29h), een schetsplan (rubriek 29i), een ontheffing (rubriek 29j of 29k) een advies is vereist van:  
 - de Adviescommissie voor Agrarische Bouwaanvragen (AAB) dan wordt het tarief verhoogd met€ 500,00
 - de boerderijencommissie van het Brabants Heem dan wordt het tarief verhoogd met€ 129,00
 - Ingeval een andere als hiervoor genoemde externe adviseur wordt ingeschakeld wordt het tarief verhoogd met de kosten van de externe adviseur hetwelk voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk wordt medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt al dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gesteld.  
Rubriek 29m Indicatief bodemonderzoekHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem€ 161,00
Rubriek 29n Akoestisch onderzoekHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een akoestisch onderzoek per aanvraag€ 344,00
Rubriek 29o SloopvergunningHet tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.2 van de Bouwverordening per aanvraag€ 112,00
 Indien bij de aanvraag tevens een sloopveiligheidsplan dient te worden ingediend, wordt het tarief vermeerderd met€ 85,00
 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
Rubriek 29p Gebruiksvergunning    
 1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 260,00
 2. Het in lid 1 genoemde tarief wordt vermeerderd met: - bij een oppervlakte van 0 t/m 200 m² met € 0,00 - bij een oppervlakte van 201 t/m 500 m² met € 0,50 per m² voor het aantal m2 meer dan 200 - bij een oppervlakte van 501 t/m 2000 m² met € 150,00 en met € 0,20 per m2 voor het aantal m2 meer dan 500 - bij een oppervlakte > 2.000 m² met € 450,00 en met € 0,05 per m² voor het aantal m2 meer dan 2000  
 3. Indien een aanvraag om een vergunning al bedoeld in dit artikel betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiden van een vergunning bedraagt het tarief indien het betreft: a. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het tarief vermeld in lid 1 en 2 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding b. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in lid 1 en lid 2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte  
 5. Het hierboven in lid 1 t/m 3 genoemde tarief wordt verhoogd met de kosten van de externe adviseur hetwelk voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk wordt medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 29q Overschrijven omgevingsvergunningHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een reeds verleende omgevingsvergunning als bedoeld in rubriek 29 e.v. bedraagt per aanvraag€ 58,00
Rubriek 29r AanlegactiviteitenIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b. van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 253,00
 Verhoging i.v.m. aanpassing van bestemmingsplan, anders dan rubriek 29j  
Rubriek 29s Planologische maatregelenHet tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: - herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de wet ruimtelijke ordening - uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening - een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening bedraagt:  
 a. Voor zover de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd per besteed uur of gedeelte daarvan € 85,00.  
 b. Het legesbedrag als bedoeld in lid a wordt verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten c.a.  
 c. Bij de aanvrager worden tevens in rekening gebracht de kosten van publicatie  
 d. Bij de aanvrager worden tevens in rekening gebracht de kosten van reproductie, waarvoor rubriek 25 van toepassing is  
 e. Terzake de kosten onder lid a t/m d wordt vooraf een begroting opgesteld. Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de hiervoor bedoelde begroting aan de aanvrager ter kennis is gesteld. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag wordt een voorlopig gevorderd bedrag geheven van 50% van de raming van de kosten. Dit bedrag wordt achteraf verrekend met de berekende leges. De werkelijk in rekening gebrachte kosten zullen nimmer hoger zijn dan de opgestelde begroting.  
 f. Deze rubriek is niet van toepassing indien een exploitatieplan van toepassing is dan wel indien de kosten via overeenkomst worden verhaald.  
 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg of sloopactiviteiten  
Rubriek 29t Teruggave legesAls een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 29a, 29i, 29p of 29r intrekt terwijl deze reeds is ingediend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges (exclusief leges externe adviezen). Deze teruggaaf bedraagt:  
 a. Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, of indien de aanvraag niet in behandeling wordt genomen op voet van artikel4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht (niet ontvankelijk)75%
 b. Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend50%
 c. Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze wordt ingetrokken binnen 2 jaar na datum van vergunningverlening50%
Rubriek 29u Openbaar registerHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van vergunningplichtige bouwwerken, als bedoeld in artikel 57 van de Woningwet, met uitzondering van gegevens betreffende de in het register opgenomen personen, per aanvraag€ 30,00
Rubriek 29v OverigHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in rubriek 29 e.v. inzake bouwvergunningen een tarief is opgenomen, per aanvraag€ 89,00
Rubriek 30 Financiële stukkenHet tarief voor een exemplaar van de:  
 a. programmabegroting bedraagt€ 25,00
 b. productenraming bedraagt€ 50,00
 c. programmarekening bedraagt€ 50,00
 d. productenrekening bedraagt€ 75,00
Rubriek 31Vervallen  
Rubriek 32Vervallen  
Rubriek 33 Vergunning of wijziging vergunning voor kinderopvangHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
 a. een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per uittreksel€ 15,00
 b. inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking:€ 10,00
 c. Voor het in behandeling nemen van een verzoek voor een inspectie ter plaatse ten behoeve van gastouderopvang bedraagt het tarief€ 400,00
Rubriek 34 Telecommunicatiewet1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden in het kader van artikel 5.4 eerste lid van de telecommunicatiewet bedraagt :€ 215,00
 2. Het in lid 1 genoemde bedrag wordt verhoogd met:  
 a. indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, indien de werkzaamheden plaatsvinden in of op gemeentegrond per strekkende meter:€ 1,30
 b. indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op de gemeentegrond, er strekkende meter:€ 0,11
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het bedrag bepaald via lid 1 en lid 2 verhoogd met:  
 a. indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk met:€ 61,00
 b. indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, met:€ 61,00
 c. indien met betrekking tot de melding een onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van die melding, aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die daarvoor door de gemeente is opgesteld  
 d. Als er een begroting als hiervoor bedoeld onder c is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
 4. Het bedrag bedoeld in de voorafgaand onderdelen wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.  
Rubriek 35 Vergunningverlening bordeel/escortbedrijvenHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens de APV inzake het uitoefenen van een bordeel- of escortbedrijf:  
 a. per aanvraag€ 565,00
 b. indien een onderzoek dient te worden ingesteld door de Gezondheidsdienst wordt het tarief vermeerderd met:€ 455,00
 c. het tarief onder lid a wordt verhoogd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt aan het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvrager schriftelijk in kennis is gebracht.  
Rubriek 36 Verklaring beëindiging veehouderijtakken (RBV)Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring inzake beëindiging veehouderijtakken  
 per aanvraag€ 56,00
Rubriek 37 Gebruik toestaan vooruitlopend bp-planHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbeschikking  
 per aanvraag€ 226,00
Rubriek 38Vervallen  
Rubriek 39 Vergunning inzameling en hergebruik afvalstoffenHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning inzake het inzamelen en hergebruiken van afvalstoffen:  
 per aanvraag€ 275,00
Europese DienstenrichtlijnDe navolgende rubrieken vallen onder de regeling van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR): Rubriek 12, Rubriek 16, Rubriek 19, Rubriek 22, Rubriek 22a, Rubriek 29p, Rubriek 35 en Rubriek 39.  

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Sint-Oedenrode van 27 januari 2011 tot vaststelling van de legesverordening 2011

De griffier

Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets 2011
1.WONINGEN        
 1.1Rijtjeswoningen (project)195,00  232,05per m3
 1.2Rijtjeswoningen220,00  261,80per m3
 1.3Halfvrijstaande woningen (project)225,00  267,75per m3
 1.4Halfvrijstaande woningen265,00  315,35per m3
 1.5Vrijstaande woningen / appartementen320,00  380,80per m3
 1.6Bungalows / luxe appartementen415,00  493,85per m3
 1.7Woonwagens (nieuw en verplaatst)200,00  238,00per m3
             
2.WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN        
 2.1Uitbreiding woonruimte / dakopbouw305,00  362,95per m3
 2.2Uitbreiding bergruimte / garage130,00  154,70per m3
 2.3Kelder tot 30 m3275,00  327,25per m3
 2.4kelder vanaf 30 m3155,00  184,45per m3
 2.5Serre (woonruimte)605,00  719,95per m2
 2.6Serre (geen woonruimte)460,00  547,40per m2
 2.7Verandering woonruimte (inpandig)135,00  160,65per m3
 2.8Dakkapel1.150,00  1.368,50per ml
 2.9Gevelwijziging630,00  749,70per m2
 2.10Nieuw dak120,00  142,80per m2
             
3.BIJGEBOUWEN        
 3.1Berging/garage met plat dak135,00  160,65per m3
 3.2Berging/garage met kapconstructie160,00  190,40per m3
 3.3Carport / Overkapping165,00  196,35per m2
 3.4Tuinhuisje (prefab)195,00  232,05per m2
 3.5Zwembad / Vijver205,00  243,95per m3
             
4.TUIN en STRAATMEUBILAIR        
 4.1Houten schutting/pergola70,00  83,30per ml
 4.2Gemetselde tuinmuur125,00  148,75per ml
 4.3Schotelantenne1.035,00  1.231,65per st.
 4.4Hout + metselwerk tuinmuur95,00  113,05per ml
 4.5Gaashekwerk52,00  62,00per ml
             
5.BEDRIJFSHALLEN        
 - Gemetselde wandconstructie:        
 5.1Bedrijfshal tot 3m hoog100,00  119,00per m3
 5.2Bedrijfshal tussen 3 en 6 m hoog60,00  71,40per m3
 5.3Tussenvloer in de hal extra135,00  160,65per m2
 5.4Bedrijfskantoor in de hal210,00  249,90per m3
             
 - Systeembouw:        
 5.5Hal tot en met 6m hoog57,00  67,00per m3
 5.6Hal hoog tussen 6 en 9 m45,00  53,55per m3
 5.7Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m240,00  47,60per m3
 5.8Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m240,00  47,60per m3
 5.9Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m235,00  41,65per m3
 5.10Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m235,00  41,65per m3
 5.11Tussenvloer in de hal extra85,00  101,15per m2
 5.12Kantoorvloer in de hal extra130,00  154,70per m2
 5.13Open loods130,00  154,70per m2
 5.14Semi-permanente unit210,00  249,90per m3
 5.15Loods / voorraadschuur60,00  71,40per m3
 5.16Romneyloods22,00  26,18per m3
             
6.OVERIGE GEBOUWEN        
 6.1Kantoor / showroom / winkel295,00  351,05per m3
 6.2Horeca270,00  321,30per m3
 6.3Sporthal280,00  333,20per m3
 6.4Kleedgebouwen245,00  291,55per m3
 6.5Scholen / kinderdagverblijven275,00  327,25per m3
 6.6Noodscholen195,00  232,05per m3
 6.7Zorgfunctie (kleinschalig)295,00  351,05per m3
 6.8Interne wijzigingen overige gebouwen100,00  119,00per m3
 6.9Gevelwijzigingen overige gebouwen630,00  749,70per m2
             
7.TUINBOUWKAS        
 7.1Verwarmde kas47,00  55,93per m2
 7.2Onverwarmde kas29,00  34,51per m2
             
8.VARKENSSTAL        
 8.1Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)410,00  487,90per m2
 8.2Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk) 380,00  452,20per m2
 8.3Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)265,00  315,35per m2
             
   * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 (excl. BTW) lager
             
9.KOEIENSTAL        
 9.1Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)370,00  440,30per m2
 9.2Grupstal (traditioneel metselwerk)295,00  351,05per m2
 9.3Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)320,00  380,80per m2
             
   * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 (excl. BTW) lager
             
 9.4Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank 635,00  755,65per m2
             
10.KIPPENSTAL        
 10.1Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)205,00  243,95per m2
 10.2Legkippen (traditioneel metselwerk)225,00  267,75per m2
             
   * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 (excl. BTW) lager
             
 10.3Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering95,00  113,05per m2
             
11.PAARDENSTAL        
 11.1Paardenstal (traditioneel metselwerk)625,00  743,75per m2
 11.2Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)305,00  362,95per m2
             
   * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 (excl. BTW) lager
             
12.OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN        
 12.1Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)220,00  261,80per m2
 12.2Opslagloods (houten gevels)115,00  136,85per m2
 12.3Opslagloods (beton gevels)115,00  136,85per m2
 12.4Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)95,00  113,05per m2
 12.5Prefab veldschuur open (stalen gevels)55,00  65,45per m2
 12.6Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)340,00  404,60per m2
 12.7Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)615,00  731,85per m2
 12.8Nertsen150,00  178,50per m1
             
13.MEST SILO / KELDER        
 13.1Bovengronds van staal en/of hout systeembouw39,00  46,41per m3
 13.2Ondergronds van beton80,00  95,20per m3
 13.3Mest kelder135,00  160,65per m2
 13.4Sleufsilo250,00  297,50per m1
             
14.(PARKEER)KELDER        
 14.1Gedeeltelijk boven- of ondergronds180,00  214,20per m3
 14.2Geheel ondergronds240,00  285,60per m3
 14.3Geheel bovengronds110,00  130,90per m3
 14.4(Parkeer)kelder onder gebouw120,00  142,80per m3