Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Subsidieverordening stimuleringsfonds startersleningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingSubsidieverordening stimuleringsfonds startersleningen
CiteertitelSubsidieverordening stimuleringsfonds startersleningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009nieuwe regeling

16-12-2008

Regiokrant, 22-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING STIMULERINGSFONDS STARTERSLENINGEN

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1
 • a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b. Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c. Starterslening: een subsidie in de vorm van een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon of uit een natuurlijk persoon en zijn -niet duurzaam gescheiden levende- echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1. De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan in artikel 6, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden verleend voor de verwerving van in artikel 6, sub b. bedoelde woningen.

 • 2. Het Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij het SVn.

Artikel 3
 • 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hoogezand-Sappemeer en SVn van toepassing.

 • 2. De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in deze Gemeentelijke Uitvoeringsregels Startersleningen wijzigingen aan te brengen overeenkomstig voorstellen van SVn.

Artikel 4
 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening te besluiten op aanvragen van Startersleningen.

 • 2. Burgemeester en wethouders verlenen de Starterslening op basis van de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum€ 30.000,--.

 • 4. De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6. Burgemeester en wethouders kunnen bij verlening van Startersleningen verplichtingen opleggen overeenkomstig de artikelen 4:37 en 4:38 van de Awb.

 • 7. Ter uitvoering van de beschikking tot verlening van een Starterslening wordt een uitvoeringsovereenkomst overeenkomstig artikel 4:36 Awb gesloten in de vorm van een hypothecaire overeenkomst.

Artikel 5
 • 1. Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden verstrekt tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden verleend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • a.

  Van in en buiten de gemeente Hoogezand-Sappemeer woonachtige verblijfsgerechtigde personen, in de leeftijd van minimaal 18 en maximaal 39 jaar, voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning in de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

 • b.

  Voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning in de gemeente Hoogezand-Sappemeer waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom niet hoger zijn dan € 200.000,-- (exclusief de kosten van verkrijging (8% / 12%).

Hoofdstuk 4 Aanvraag, verlening, vaststelling en betaling

Artikel 7
 • 1. Huishoudens die in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders het SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

 • 4. De verlening van de Starterslening wordt in ieder geval geweigerd, indien niet voldaan wordt aan artikel 6. De lening kan worden geweigerd in de gevallen omschreven in artikel 4:35 Awb.

Artikel 8

Op grond van artikel 4:47 Awb stellen burgemeester en wethouders de subsidie ambtshalve vast drie maanden na beëindiging van de looptijd van de Starterslening

Artikel 9

Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald.

Hoofdstuk 5 Intrekken/wijzigen van de Starterslening

Artikel 10
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen de verlening en de vaststelling van de Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4:48, 4:49 en 4:50 Awb.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een subsidieverlening op grond van artikel 4:48 Awb lid onder a. in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, op grond van artikel 4:58 Awb, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4. In geval bij overtreding van de voorschriften en verplichtingen bij of krachtens deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 11
 • 1. Aflossingen worden verricht overeenkomstig het bepaalde in titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost binnen de wettelijk gestelde termijn vanaf het moment van passeren van de verkoopakte.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 12

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 13
 • 1. Deze verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van Titel 4.4 van de Vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Met ingang van die datum wordt de Subsidieverordening Stimuleringsfonds Startersleningen, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2006, ingetrokken.

 • 3. Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door een bestuurorgaan, die is vastgesteld of ontstaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening Stimuleringsfonds Startersleningen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2008

De Raad voornoemd,

Mevr. Y.P. van Mastrigt, voorzitter.

Mevr. C.A.M. Bodewes, raadsgriffier.