Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Verordening op de ambtelijke bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand aan raadsleden 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit 28-11-2002

Bron ondertekening inwerkingtredingbesluit Stienser Omroeper,12-12-2002,2002/50

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling ingetrokken. NB: Besluit is van kracht per 1-1-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 33, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200201-01-2018nieuwe regeling

28-11-2002

Stienser Omroeper,12-12-2002,2002/50

2002/71

Tekst van de regeling

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND AAN RAADSLEDEN 2002

Artikel 1

Elk raadslid kan in de uitoefening van het raadslidmaatschap verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang. Een verzoek hiertoe wordt rechtstreeks gericht aan de betreffende sector.

Artikel 2

Een raadslid, dat ambtelijke bijstand wenst, wendt zich hiervoor schriftelijk of mondeling tot de griffier, waarna ambtelijke bijstand in overleg met de gemeentesecretaris vanuit de organisatie ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 3

 • a.

  Indien een verzoek om feitelijke informatie als bedoeld in artikel 1 door de betreffende sector wordt geweigerd, maakt het raadslid dat om informatie heeft verzocht hiervan melding bij de griffier. De griffier stelt de gemeentesecretaris van deze weigering in kennis. De gemeentesecretaris deelt het betreffende raadslid op zo kort mogelijke termijn schriftelijk de reden(en) van de weigering mee.

 • b.

  Indien een verzoek om ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 2 wordt geweigerd, deelt de gemeentesecretaris zulks op zo kort mogelijke termijn schriftelijk en met reden(en) omkleed mee aan het betreffende raadslid en de griffier.

Artikel 4

Indien een geval als bedoeld in artikel 3 sub a of b zich voordoet, maakt de griffier daarvan melding aan de burgemeester. Op verzoek van het betreffende raadslid kan de burgemeester opdracht verstrekken tot verlening van de door het raadslid gevraagde feitelijke informatie of beschikbaarstelling van de ambtelijke bijstand.

Artikel 5

 • a.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening ambtelijke bijstand aan raadsleden 2002".

 • b.

  Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij is bekendgemaakt.

  Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 28 november 2002,

de secretaris,voorzitter,
   
(J.J. Kingma)(Mw W. Chr. Vroegindeweij)