Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN
CiteertitelVerordening winkeltijden Sint-Oedenrode
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. gemeentewet, artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-199601-06-2012Onbekend

25-03-1999

Midden Brabant

23/1999

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

GElZlEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 MAART 1999, NR. 23/1999 ;

GELET OP DE W1NKELTlJDENWET EN ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET, BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOlGENDE:

VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN.

Besluit

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4 Zon· en feestdagenregeling

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 3. In de aanwijzing wordt de openstelling van winkels geregeld. De openstelling mag niet plaats vinden voor 06.00 uur en niet later dan 19.00 uur.

Artikel 5 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur, en van de in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3. De ontheffing wordt geweigerd, indien de winkel niet is gelegen in het winkelconcentratiegebied van het centrum van Sint-Oedenrode.

 • 4. De ontheffing kan voorts worden geweigerd, indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 5. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 06.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. de in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8 Toerisme

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van het kampeerterrein aan de Zwembadweg.

 • 2. Een ontheffing kan worden verleend voor:

  • a.

   de winkel op camping-bungalowpark De Kienehoef;

  • b.

   de zon- en feestdagen;

  • c.

   openstelling vanaf voor 06.00 uur, doch niet later dan 19.00 uur.

  • d.

   de verkoop van eet- en drink waren met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid. van de Drank~ en Horecawet en van artikelen, welke benodigd zijn voor het verblijf op de camping.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 4. De ontheffing wordt geweigerd, indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, van de wet.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als" Verordening winkeltijden Sint-Oedenrode".

Artikel 10 In werking treden

Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

Ondertekening

De verordening is vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 17 oktober 1996 en gewijzigd op 25 maart 1999.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 25 maart 1999.

de secretaris
de voorzitter