Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Centrum

Beleid Steigerdoekreclame

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Centrum
Officiële naam regelingBeleid Steigerdoekreclame
CiteertitelBeleid Steigerdoekreclame
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpMonumenten en welstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-200906-06-2012nieuwe regeling

06-10-2009

Publicaties Stadsdeelbestuur 2009, Stadsdeelraad, Besluiten, 1 oktober 2009-10

Publicaties Stadsdeelbestuur 2009, Bestuurskalender, Vergaderstukken/voordrachten, 1 oktober 2009-10

Tekst van de regeling

Inhoud

1 Inleiding

Sinds 2003 is er beleid voor steigerdoekreclame. Vanuit verschillende hoeken is aangedrongen op versobering van dit beleid. In het Programakkoord 2006 is afgesproken dat dit beleid in 2008 versoberd zal worden.

De UNESCO nominatie van de zeventiende-eeuwse grachtengordel maakt het des te belangrijker, ook gezien de maatschappelijke discussie, om heldere regels vast te stellen.

In deze beleidsnotitie Steigerdoekreclame wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het beleidskader. Hoofdstuk 3 gaat over de huidige praktijk en eerdere versoberingsvoorstellen.

Tot slot volgt een versoberingsvoorstel in hoofdstuk 4.

2 Beleidskader

2.1.Programakkoord

In het Programakkoord 2006-2010 is afgesproken dat steigerdoekreclame versoberd zal worden: daar waar steigerdoeken worden gebruikt, een reclamebeleid ontwikkelen dat aanstuurt op sobere uitingen, met zoveel mogelijk behoud van de huidige opbrengsten voor het stadsdeel. Op de steigerdoeken wordt eveneens de datum vermeld wanneer deze reclame verwijderd moet zijn. In de uitwerking van het Programakkoord (Meetbaar Programakkoord) is aangegeven dat in 2008 een versoberd steigerdoekreclamebeleid zal worden vastgesteld. Onder versobering wordt verstaan dat steigerdoeken minder dominant in het straatbeeld aanwezig zijn.

2.2. UNESCO

De Staat der Nederlanden heeft de voordracht van de nominatie van de zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam als Werelderfgoed op 30 januari 2009 bij UNESCO in Parijs ingediend. Over de nominatie wordt medio 2010 beslist. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van het bewustzijn, het begrip en de waardering van de wereldgemeenschap voor dit waardevolle erfgoed.

Bij de UNESCO nominatie is steigerdoekreclame door de maatschappelijke discussie een aandachtsdossier geworden. Dat wil zeggen dat dit onderwerp bij de nominatie een rol kan spelen. Daarom is het van belang dat er een eenduidig, adequaat en versoberd beleid komt voor de steigerdoekreclame.

2.3. Bestaand beleid Steigerdoekreclame

In 2003 heeft het dagelijks bestuur besloten om een proef te doen met reclame op steigerdoeken. Na afloop van de proefperiode heeft de stadsdeelraad besloten (25 november 2004) steigerdoekreclame structureel onderdeel te laten uitmaken van het reclamebeleid. De volgende argumenten speelden daarbij een rol:

steigerdoeken zijn in het kader van de Arbo-regelgeving verplicht. Deze steigerdoeken hangen of wapperen er vaak niet netjes bij. Juist de steigerdoekreclame is vanwege de zorgvuldige en strakke bevestiging in de regel een verbetering. Steigerdoekreclame is ook een instrument waarmee eigenaren gestimuleerd worden om hun pand op te knappen. Tegelijk is een versobering van de huidige steigerdoekreclame uitgangspunt in het Programakkoord. Om deze vorm van reclame in de hand te houden sluit het stadsdeel (privaatrechtelijke) overeenkomsten met reclame-aanbieders. In artikel 5 van de overeenkomst over steigerdoekreclame zijn welstandscriteria en kwaliteitscriteria opgenomen. Daarin staan de volgende eisen:

-Er moet een kader van doorzichtig steigerdoek zijn van tenminste 50cm breed.

-De toegestane maximale breedte van de reclame-uiting is 16 m.

-Alleen platte doeken zijn toegestaan, geen bewegende beelden en geen gebruik van fluorescerende kleuren

-Het reclamedoek moet tussen de bovenkant van de begane grondetage en de goot worden aangebracht

-De periode is verbonden aan een gelimiteerde en aan de bouw verbonden tijd; bij niet bouwvergunningsplichtige werkzaamheden geldt een maximum van 9 weken

-Alcoholreclame is niet toegestaan

-Voor de Dam en de grachten worden alleen steigerdoeken met een reclameopdruk van maximaal 10% toegestaan, met -bij voorkeur -een façade van het gebouw, zonder kosten aan het stadsdeel.

-Op hoekpanden aan grachten is steigerdoekreclame wel toegestaan.

-Binnen 3 jaar na afronding van de werkzaamheden mag er geen nieuwe steigerdoekreclame op hetzelfde pand

De inkomsten van de reclame worden verdeeld over de eigenaar van het pand waar de steiger voor staat, het stadsdeel en de reclame-aanbieder. Aan het stadsdeel wordt 33% van de mediawaarde betaald.

3 Praktijk en eerdere versoberingsvoorstellen

3.1. De praktijk

In de praktijk blijkt steigerdoekreclame maar kort te hangen: meestal één week tot vier weken. In de meeste gevallen is sprake van onderhoud, waarvoor geen bouwvergunningsplicht geldt. Wanneer het gaat om een monument is voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden wel een monumentenvergunning nodig. Het gemiddelde doek is, op basis van ervaringen uit het verleden, 187 m2 groot De steigerdoekreclame wordt aangebracht door tussenkomst van een reclameaanbieder waarmee het stadsdeel een overeenkomst heeft. Er wordt vooraf gecontroleerd of de werkzaamheden in verhouding staan tot de aangegeven duur van de steiger(doeken). Hiertoe wordt een planning van de werkzaamheden aangeleverd. Op de dag van de plaatsing controleert de inspecteur of het doek conform de afspraak is geplaatst. Vervolgens controleert hij wekelijks of de werkzaamheden conform de planning worden uitgevoerd. Tot slot wordt direct na het einde van de periode gecontroleerd of het steigerdoek verwijderd is. Als men zich niet aan de regels houdt, wordt de reclame-aanbieder hierop aangesproken. Over de jaren gezien lopen de inkomsten van het stadsdeel uit steigerdoekreclame terug. Van 433.000 euro in 2005 tot 204.000 euro in 2008. Een verklaring hiervoor is lastig te geven, omdat de marktwerking bepalend is voor de mediawaarden die worden overeengekomen tussen aanbieders en adverteerders. Wel is duidelijk dat de gemiddelde mediawaarde per doek lager is komen te liggen, omdat het aantal aanvragen ongeveer hetzelfde gebleven. Zeker is dat de inkomsten over 2009 als gevolg van de recessie verder dalen.

3.2. Behandeling eerdere versoberingsvoorstellen

Op 14 november 2006 is in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling een initiatiefvoorstel van de SP besproken. In 2007 is een voorstel van het dagelijks bestuur met 75% van het oppervlak voor reclameopdruk en op de achtergrond de façade van het gebouw in de commissie besproken. Dit voorstel werd door de meerderheid van de commissie verworpen.

In januari 2008 is in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de PvdA en GroenLinks een voorstel van het dagelijks bestuur besproken. Het initiatiefvoorstel ging uit van een maximale reclameopdruk van 20 tot 25% van het oppervlak. Bij een oppervlak van 120 m2 gold 25% van het oppervlak en voor steigerdoeken groter dan 120 m2 20% van het oppervlak met als maximum 32m2. Bij monumenten gold dan het vereiste van de façade als achtergrond, bij niet monumenten een effen kleur, in harmonie met de omgeving. Daarbij werd nog gesteld dat steigerdoekreclame op een pand één keer per vijf jaar per gevel mogelijk mocht zijn. Verder was een onderscheid in tariefstelling voorgesteld naar toplocatie, hoekpanden/koppen winkelstraten en overige panden. Door het dagelijks bestuur werd gesteld dat de reductie tot 25% en tot maximaal 32m2 het niet meer aantrekkelijk zou maken voor reclameaanbieders. Daarmee werd de inkomstenvermindering hoog geschat. Verder zou het onderscheid naar locatie en de variatie in oppervlakte van de reclameopdruk in de praktijk moeilijk werkbaar zijn, inclusief de verschillen in de achtergrondprint.

Het voorstel van het dagelijks bestuur was om uit te gaan van maximaal 50% van het oppervlak voor reclameopdruk met als achtergrond de façade van het gebouw. De verdeeldheid tussen de partijen over dit onderwerp was te groot om met dit voorstel destijds naar de deelraad te gaan.

4 Versoberingsvoorstel

4.1. Het voorstel

Belangrijk is dat de versobering van de steigerdoekreclame in de praktijk uitvoerbaar is (niet ingewikkeld, eenduidig) en tegelijk wel leidt tot een reductie van het reclameoppervlak.

Het voorstel tot versobering is om maximaal 50% van het steigerdoek als reclameopdruk toe te staan. Een façadeopdruk als achtergrond op het nietreclamedeel is vereist.

De maximale afmeting van 16m breedte blijft hetzelfde. Het gemiddelde doek is, op basis van ervaringen uit het verleden, 187m2 groot. Indien je 50% van 187 neemt, dan kom je uit op 94m2.

Op het doek wordt de datum vermeld tot wanneer de steigerdoekreclame mag hangen.

De frequentie waarmee steigerdoekreclame op een pand mag hangen, wordt vijf jaar in plaats van drie jaar. De tijdsduur voor niet bouwvergunningsplichtige werkzaamheden verandert van negen weken in zes weken.

Rond de Dam en aan de grachten wordt helemaal geen reclameopdruk op steigerdoeken meer toegestaan. Ter verduidelijking is een kaart gemaakt voor de Dam, waarop is aangegeven waar steigerdoekreclame niet is toegestaan (zie bijlage).

Op hoekpanden van de grachten, mag er aan de grachtzijde 50% reclameopdruk (en de dwarsstraatzijde gewoon 50%). Dit geldt tot de plaatsing van de grachtengordel op de lijst van het Wererlderfgoed, daarna is reclameopdruk aan de grachtzijde verboden. Deze voorwaarden worden opgenomen in nieuwe (privaatrechtelijke) overeenkomsten met reclame-aanbieders. Deze nieuwe overeenkomsten worden afgesloten na afloop van de lopende overeenkomsten met een aantal reclameaanbieders en met nieuwe reclame-aanbieders.

Daarnaast wordt voorgesteld om met een basisbedrag te werken van 50 euro per m2 reclameopdruk voor een periode van vier weken. Deze prijs moet in ieder geval betaald worden. Voor elke week dat het steigerdoek langer hangt dan vier weken, wordt een bedrag van 12,50 euro per week/m2 reclameopdruk in rekening gebracht. Voor de termijn van vier weken is gekozen omdat dit de gemiddelde duur is dat een steigerdoekreclame hangt. Door uit te gaan van vaste bedragen is het mogelijk opbrengsten te schatten. Bovendien is dit veel helderder dan de regeling van doorberekening van een derde deel van de mediawaarde. Ter vergelijking: in Utrecht betaalt men 5 euro per week/m2 en in Den Haag 7,50 euro per week/m2. Als sprake is van wanprestatie wordt eerst gewaarschuwd, vervolgens wordt een boete opgelegd en in laatste instantie wordt de overeenkomst ontbonden.

Dit voorstel leidt tot een versobering van kwalitatief hoogwaardige steigerdoekreclame en geeft een beter zicht op inkomsten. Het dagelijks bestuur gaat er vanuit dat er maximaal 40 steigerdoeken per jaar zullen worden opgehangen.

4.2. Financiële gevolgen

Het basisbedrag van 50, -euro per m2 reclameopdruk moet altijd worden betaald. Als een steigerdoek met reclameopdruk langer hangt dan vier weken, dan wordt 12,50 euro per week/m2 extra betaald. Waarschijnlijk zal het aantal steigerdoeken afnemen door de versobering. Hieronder wordt een berekening gegeven voor 40, 30 en 20 steigerdoeken per jaar.

40 steigerdoeken per jaar:

94 m2 x Euro 50/m2 x 40 doeken = Euro 188.000,=

30 steigerdoeken per jaar:

94 m2 x Euro 50/m2 x 30 doeken = Euro 141.200,=

20 steigerdoeken per jaar:

94 m2 x Euro 50/m2 x 20 doeken = Euro 94.000,=

Deze berekeningen geven een indicatie van de inkomsten uit steigerdoekreclame. Doeken die langer hangen dan vier weken, zorgen voor extra inkomsten.

4.3. Samenvatting uitgangspunten versoberingsvoorstel

Nieuw:

1. Er wordt uitgegaan van 50% reclameopdruk op steigerdoeken, met als achtergrond een façadeopdruk op het niet-reclamedeel.

2. Rond de Dam (zie kaart) en aan de grachten mag helemaal geen reclameopdruk op steigerdoeken.

3. Op hoekpanden van de grachten in de UNESCO kernzone mag aan de grachtkant 50% reclameopdruk net als aan de dwarsstraatzijde tot het tijdstip van plaatsing van de Grachtengordel op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Na dit tijdstip is steigerdoekreclame niet langer toegestaan aan de grachtzijde.

4. De periode is voor bouwvergunningsplichtige werkzaamheden verbonden aan een gelimiteerde en aan de bouw verbonden tijd, voor niet bouwvergunningsplichtige werkzaamheden is dit maximaal 6 weken.

5. Binnen vijf jaar na afronding van de werkzaamheden mag er geen nieuwe steigerdoekreclame op hetzelfde pand. Het dagelijks bestuur is bevoegd hiervan (in uitzonderingsgevallen) af te wijken als de feitelijke onderhoudstoestand van het pand daarom vraagt.

6. Op het steigerdoek wordt de datum vermeld tot wanneer de steigerdoekreclame mag hangen.

7. Reclame-aanbieders worden verplicht bewoners/ gebruikers van de panden waaraan steigerdoekreclame wordt aangebracht schriftelijk te informeren.

8. Tegen wanprestatie wordt eerst gewaarschuwd, vervolgens wordt een boete opgelegd en in derde instantie wordt tot ontbinding van de overeenkomst overgegaan.

9. Het basisbedrag is 50 euro per m2 reclameopdruk voor een periode van vier weken. Na vier weken betaalt men 12,50 euro per week/m2 reclameopdruk.

Verder blijft gelden:

 • De maximale breedte van de reclameopdruk blijft 16 m.

 • Alleen platte doeken zijn toegestaan, geen bewegende beelden en

  fluorescerende kleuren.

 • Alcoholreclame is verboden. Voor alle andere uitingen gelden de

  beperkingen die uit de wetgeving, jurisprudentie of de richtlijnen van de

  Reclame Code Commissie voortvloeien.

 • Steigerdoekreclame wordt privaatrechtelijk geregeld, omdat het stadsdeel

  geen publiekrechtelijke instrumenten tot zijn beschikking heeft.